Ktl-icon-tai-lieu

Hỏi đáp về phong cách văn hóa dân tộc người Việt

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1286 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HOÃI ÀAÁP VÏÌ VÙN HOAÁ PHONG TUC NGÛÚÂI VIÏÅT
1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Nam nûä thuå thuå bêët thên nghôa laâ gò? ............................................................... 3
Möëi laái laâ gò?.................................................................................................. 4
Lïî vêën danh coá yá nghôa gò? ............................................................................. 6
Lêëy vúå keán töng, lêëy chöìng keán giöëng coá àuáng khöng? coá cêìn thiïët khöng?...... 8
Ngûúâi trong cuâng hoå coá lêëy nhau àûúåc khöng? ...............................................10
Sûå tñch tú höìng..............................................................................................12
Tuåc thaách cûúái hay dúã ra sao ? .......................................................................14
Baánh su sï hay baánh phu thï? ........................................................................16
Tiïìn naåp theo (hay treo) laâ gò?........................................................................17
Nhûäng caách gúä bñ cho baån treã khi lo àaám cûúái ................................................19
Cö dêu trûúác khi vïì nhaâ chöìng phaãi coá nhûäng thuã tuåc, àöång taác gò ? ................21
Lïî xin dêu coá nhûäng yá nghôa gò? vaâ thuã tuåc tiïën haânh......................................22
Meå chöìng laâm gò khi con dêu bùæt àêìu vïì nhaâ?.................................................23
Taåi sao meå cö dêu kiïng khöng ài àûa dêu?....................................................24
Taåi sao trong goái quaâ meå cho con gaái trûúác giúâ vu quy coá möåt chiïëc trêm hay
baãy chiïëc kim? ..............................................................................................26
Taåi sao phaãi coá phuâ dêu.................................................................................28
Lïî laåi mùåt coá yá nghôa gò?................................................................................30
Traã lúâi cêu hoãi khöng roä cêu hoãi.....................................................................31
Khi ngûúâi àaân baâ taái giaá cêìn coá nhûäng thuã tuåc gò?...........................................33
Hỏi đáp về phong cách văn hóa dân tộc người Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hỏi đáp về phong cách văn hóa dân tộc người Việt - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Hỏi đáp về phong cách văn hóa dân tộc người Việt 9 10 971