Ktl-icon-tai-lieu

hương ước

Được đăng lên bởi vô khuyết hoa
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN ANH SƠN

Số : ..... /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
Thị trấn Anh Sơn, ngày

tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng việc xây dựng, thực hiện hương ước,
quy ước của làng, bản, thôn, ấp, khu dân cư
Thực hiện Công văn số: 235/UBND-TP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của
UBND huyện Anh Sơn về việc rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện
hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Anh Sơn.
UBND thị trấn Anh Sơn báo cáo rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực
hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thị trấn Anh Sơn như sau:
1. Đánh giá các văn bản quy định về xây dựng và thực hiện hương ước,
quy ước
1.1. Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp về xây dựng và
thực hiện hương ước, quy ước.
- Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UB TVQH ngày 20/4/2007 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Dưới dự lãnh đạo của UBND thị trấn Anh Sơn trong những năm triển khai
thực hiện Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11, việc thực hiện dân chủ trên địa bàn
đã thu được một số kết quả tích cực. Trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống
chính trị được nâng lên. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
tiếp tục đi vào cuộc sống, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo
của Đảng, chính quyền, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp
nhân dân trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các mục tiêu
chung của thị nhà, phát huy dân chủ thực sự trở thành động lực cho phát triển
kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng của địa phương. Hệ thống chính trị từ thị
đến các khối hoạt động có hiệu quả, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ, cán bộ,
đảng viên ở cơ sở được nâng lên theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học
dân và có trách nhiệm với dân”. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
được kiện toàn kịp thời, hàng năm đã xây dựng chương trình công tác, kế hoạch
kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, chỉ đạo xây dựng ban hành, thực hiện
hương ước, quy chế, quy ước phù hợp với từng thời điểm để lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Quy
1

ước của các khối, tổ dân phố đã phát huy tính chủ động và nâng cao ý thức trách
nhiệm của công dân và định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá từ đó đề ra
những giải pháp để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.
- Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Th...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN ANH SƠN Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
Thị trấn Anh Sơn, ngày tháng 6 năm 2015
BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng việc xây dựng, thực hiện hương ước,
quy ước của làng, bản, thôn, ấp, khu dân cư
 !"#$%
&'()*+! ,-!! ../01, 
2(23,4&23 *5-6%7&'(
 6 *8'(7!+!+*+! ,-!! ../01, 
2(23,4&23 *5-6%7 6 *8'(2%&
1. Đánh giá các văn bản quy định về xây dựng thực hiện hương ước,
quy ước
!794&:;":!:<&= -)&> * ?:)/01
2(23,4&23
!:<@##ABCDE#@##A$%F
7%2GHD&I) 10$J/K,:2G, 6 *8L
231<K-;+$% 6 *8'( *+M" *NO%
!:<@BCDE, 10$ *5-6%7
-K &-2P"I O? 4&9 Q*!"$%! RS *+ 
Q *6-2P0<52(0"T07? ,107,10<",10ON" *%U
?: H-+&I,4&%-V$)" $%010+<K-;+
$%W9,Q4&),V::X&-IS"; RP:$%! X<3:
010 *+ !:+ *+ -&%5&23!"H 5&
&$% 6,:! &10$  *J -I<+:! *N
O ?,+!,%4&:Y$%-6%:2(E Q *6 Z 6
-?!O+; -IV&4&9,  X *!"$%-I[,!7I,
-95J(J-2P0<5 \+23T *]10,X10,N&10,]
10V *!"310U%>-;+ 4&?10$(J
-2PO +O6:G,"-K/012( *. !,O?+;
ON" *% 4&?10$,>-;+/017%, 
2(23,4&?,4&23:^P:3 Z G-N"-N<K-;+,>-;+
_3TE] =:<" \+ 8"2(-;+-SE`QaU,
:+ *+T+10-+O? /01-G+!JO&102UD&
1
hương ước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hương ước - Người đăng: vô khuyết hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
hương ước 9 10 337