Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử ấn độ

Được đăng lên bởi bajolee094
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
%Ӝ*,È2'Ө&9¬Ĉ¬27Ҥ2
75ѬӠ1*ĈҤ,+Ӑ&48Ӕ&7ӂ+Ӗ1*%¬1*

Ĉӄ&ѬѪ1**,Ҧ1*'Ҥ<7Ï07Ҳ7
MÔN /ӎ&+6Ӱ.,ӂ175Ò&3+ѬѪ1*ĈÐ1*

&KѭѫQJ,
/ӎ&+6Ӱ.,ӂ175Ò&Ҩ1ĈӜ
%,Ç162Ҥ1: TS..76ĈҺ1*9Ă13+Ò

THÁNG 09-2013

&+̀˾1*,

,1+Ӳ1*<ӂ87Ӕ¬1++ѬӢ1*Ĉӂ1.,ӂ175Ò&Ҩ1ĈӜ
,Ĉ,ӄ8.,ӊ17Ӵ1+,Ç1– 9Ă1+Ï$
ĈLɾX NLʄQ Wͱ nhiên
9ăQ hóa
Dân W͙F

,/ӎ&+6ӰҨ1ĈӜ
,7Ð1*,È2ӢҨ1ĈӜ

Brahma
Vishnu

Shiva

%ɠQ ÿ͓ ɡQ Ĉ͙ ngày nay

&+̀˾1*,

,7,ӂ175Î1+3+È775,ӆ1.,ӂ175Ò&9¬ĈÐ7+ӎ&ӘҨ1ĈӜ

,7,ӂ175Î1+3+È775,ӆ1.,ӂ175Ò&

,7KӡLVѫ VӱQăPÿӃQ7&1
,7KӡLSKiWWULӇQFӫDYăQPLQKYjÿ{WKӏ
- Giai ÿRҥQ 9ăQ minh lѭu YӵF sông ҨQ (Indus Valley
Civilization) hay Harappa (3.300 QăP ÿӃQ 1.800 QăP
TCN).
- *LDLÿRҥQ9ăQPLQK9ӋĈjÿӃQ 600 năm TCN)
1.2.1.3 7KӡL Fә ÿҥL và Nӹ nguyên 3KұW giáo 7KӃ Nӹ WKӭ VI
TCN ÿӃQ WKӃ Nӹ VIII SCN)
%ɠQ ÿ͓ OɉX YͱF sông ɡQ Ĉ͙ và các tàn tích ÿ{ WKʈ F͕

Chaitya và F͙W ÿi Asoka

Mô hình nhà và các tàn tích ÿ{ WKʈ F͕ Harappa

&+̀˾1*,

,7,ӂ175Î1+3+È775,ӆ1.,ӂ175Ò&9¬ĈÐ7+ӎ&ӘҨ1ĈӜ

,7,ӂ175Î1+3+È775,ӆ1.,ӂ175Ò&

,.LӃQWU~F7UXQJFәWKӡLҨQJLiRYjGzQJ-DLQ
7KӃNӹWKӭ,ÿӃQWKӃNӹ;9,
I.2.1.5 .LӃQ trúc KұX Trung Fә WKӡL Nӹ nguyên FӫD các ÿӃ FKӃ +ӗL
Giáo (Islam & Mughal architecture) 7KӃ Nӹ XI ÿӃQ WKӃ Nӹ
XVII)
,.LӃQWU~F7KXӝFÿӏD
7KӃNӹ;9,,,ÿӃQJLӳDWKӃNӹ;;
,.LӃQWU~FKLӋQÿҥL
7ӯJLӳDWKӃNӹ;;WӟLQD\

0ɴW ÿͩQJ và PɴW EɮQJ P͙W ÿɾQ WK͝ Hindu phong cách PLɾQ Trung ɡQ

.LɼQ trúc ɡQ giáo dòng Jain [ɉD và nay

&+̀˾1*,

,7,ӂ175Î1+3+È775,ӆ1.,ӂ175Ò&9¬ĈÐ7+ӎ&ӘҨ1ĈӜ
,ĈÐ7+ӎ9¬.,ӂ175Ò&Ҩ1ĈӜ&ӘĈҤ,
†
†
†

1KӳQJÿ{WKӏFәYHQEӡV{QJҨQ– 2800 năm)
1KӳQJ thành SKӕ Fә: Harappa, Mehejodaro, Varanasi
1KjFӱDWKӡLFәÿҥL

Thành SK͙ Harappa F͝

7jQWtFKFͧDWKjQKSK͑0RKHQMRGDUR

Tàn tích WX\͏W YͥL FͯD ÿ͇ FK͇ Vijayanagara còn sót O̩L

...
&KѭѫQJ,
/ӎ&+6Ӱ.,ӂ175Ò&Ҩ1ĈӜ
%Ӝ*,È2'Ө&9¬Ĉ¬22
7
5ѬӠ1*ĈҤ,+Ӑ&48Ӕ&7ӂ+Ӗ1*%¬1*
Ĉӄ&ѬѪ1**,Ҧ1*'Ҥ<7Ï07
M
ÔN /ӎ&+6Ӱ.,ӂ175Ò&3+ѬѪ1*ĈÐ1*
%,Ç162Ҥ1: TS..76ĈҺ1*9Ă13+Ò
THÁNG 09-2013
lịch sử ấn độ - Trang 2
lịch sử ấn độ - Người đăng: bajolee094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
lịch sử ấn độ 9 10 707