Ktl-icon-tai-lieu

Lích sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi Thuy Dung Pham
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 4589 lần   |   Lượt tải: 16 lần
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA HỌC
VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
I. Văn hóa
II. Định vị văn hóa Việt Nam
III. Tiến trình văn hóa Việt Nam

I. VĂN HÓA
1. KHÁI NIỆM :
Văn hóa là một hệ thống hữu cơ
các giá trị vật chất và tinh thần do
con người sáng tạo và tích lũy qua
quá trình hoạt động thực tiễn, trong
sự tương tác với môi trường tự nhiên
và xã hội.

2. ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA
VĂN HÓA :
ĐẶC TRƯNG

CHỨC NĂNG

Tính hệ thống

Chức năng tổ chức xã hội

Tính giá trị

Chức năng điều chỉnh xã hội

Tính nhân sinh

Chức năng giao tiếp

Tính lịch sử

Chức năng giáo dục

3. PHÂN BIỆT CÁC KHÁI NIỆM :
VĂN VẬT

VĂN HIẾN

Thiên về giá
trị vật
chất

Thiên về
giá trị
tinh thần

VĂN HÓA

VĂN MINH

Chứa cả giá
trị vật chất
lẫn tinh
thần

Thiên về giá trị
vật chất – kỹ
thuật

Có bề dày lịch sử

Chỉ trình độ phát
triển

Có tính dân tộc

Có tính quốc tế

Gắn bó nhiều hơn với
phương Đông nông nghiệp

Gắn bó nhiều hơn
với phương Tây
đô thị

4.CẤU TRÚC HỆ THỐNG VH:
Văn hóa nhận thức
Văn hóa tổ chức cộng đồng

VH ứng xử với môi trg tự nhiên

VH ứng xử với môi trường xã hội

II. ĐỊNH VỊ VĂN HÓA VIỆT NAM:
1. LOẠI HÌNH VĂN HÓA GỐC NÔNG NGHIỆP :
Ứng xử với môi trường tự nhiên : sống định
canh định cư, tôn trọng và hòa hợp với
thiên nhiên.
 Nhận thức: tư duy tổng hợp và biện chứng.
 Tổ chức cộng đồng: theo nguyên tắc trọng
tình, coi trọng cộng đồng.
 Ứng xử với môi trường xã hội : dung hợp
trong tiếp nhận.


2. CHỦ THỂ VÀ THỜI GIAN VĂN HÓA VN








Chủng Đông Nam Á : thời kỳ đồ đá giữa (khoảng
10.000 TCN).
Chủng Nam Á : cuối thời đá mới, đầu thời đại đồ
đồng (khoảng 5.000 năm TCN)
Chủ thể văn hóa Việt Nam : Thời đại đồ đồng (từ
thiên niên kỷ thứ II-> thiên niên kỷ thứ I TCN)
Dân tộc Việt Nam có 54 tộc người, tạo nên tính
thống nhất trong sự đa dạng của văn hóa.

SỰ HÌNH THÀNH CÁC DÂN TỘC ĐÔNG NAM Á
CHỦNG INDONÉSIEN
( = Cổ Mã Lai, Đông Nam Á tiền sử)

AUSTRONÉSIEN
( Nam Đảo)

Nhóm
Chàm
Chăm
Raglai
Ê đê
Chru

CHỦNG NAM Á
( = Austrosiatic, Bách Việt)

Nhóm MônKhmer

Nhóm ViệtMường

Nhóm TàyThái

Nhóm MèoDao

M nông
Khmer
Kơho
Xtiêng

Việt
Mường
Thổ
Chứt

Tày
Thái
Nùng
Cao Lan

H’ mông
(Mèo)
Dao
Pà Thẻn

3. ĐỊA LÝ VÀ KHÔNG GIAN VĂN HÓA VN:
3.1. Địa lý :


Khí hậu : nhiệt đới ẩm, mưa nhiều => thuận lợi
cho nghề nông.



Địa hình : có nhiều sông ngòi, kênh rạch =>
nền văn hóa nông nghiệp lúa nước phát triển.



Vị trí địa lý : là giao điểm của các nền văn hóa,
văn minh.

3.2. Không gian văn hóa Việt Nam :


Không gian gốc : khu vực cư trú của người
Bách Việt.



Được định hìn...
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA HỌC
VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
I. Văn hóa
II. Định vị văn hóa Việt Nam
III. Tiến trình văn hóa Việt Nam
Lích sử văn minh thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lích sử văn minh thế giới - Người đăng: Thuy Dung Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Lích sử văn minh thế giới 9 10 569