Ktl-icon-tai-lieu

Menu món án VN

Được đăng lên bởi huyentrang1710
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3026 lần   |   Lượt tải: 2 lần
`
* Cµ phª truyÒn thèng
Black coffe hot or ice

28.000/ Ly

* Cµ phª s÷a
Black coffe with milk hot or ice

30.000/ Ly

*

Cµ phª truyÒn thèng
Black coffe hot or ice

28.000/ Ly

*

Cµ phª s÷a
Black coffe with milk hot or ice

30.000/ Ly

* Trµ lipton ( D©u, §µo, B¹c hµ )
22.000/ Ly
Lipton tea ( strauwbery, peach, pepermint tea )

*

Trµ lipton ( D©u, §µo, B¹c hµ )
22.000/ Ly
Lipton tea ( strauwbery, peach, pepermint tea )

* Níc cam ®¸
Ice Orange juice

48.000/ Ly
*

Níc cam ®¸
Ice Orange juice

48.000/ Ly

* Níc cam nguyªn chÊt
Pure Orange juice

54.000/ Ly
*

Níc cam nguyªn chÊt
Pure Orange juice

54.000/ Ly

* Níc chanh t¬i
Lemon juice

31.000/ Ly
*

Níc chanh t¬i
Lemon juice

31.000/ Ly

* Níc chanh tuyÕt
Ground ice lemon juice

35.000/ Ly
*

Níc chanh tuyÕt
Ground ice lemon juice

35.000/ Ly

* Níc hoa qu¶
( Chanh leo, cµ rèt, t¸o, æi, xoµi, da hÊu )

39.000/ Ly
*

Níc hoa qu¶
39.000/ Ly
( Chanh leo, cµ rèt, t¸o, æi, xoµi, da hÊu )

* Sinh tè chanh t¬i
Lemon with shake

42.000/ Ly
*

Sinh tè chanh t¬i
Lemon with shake

* Sinh tè hoa qu¶
(Cam, chanh leo, cµ rèt, æi, t¸o, b¬, da hÊu )

50.000/ Ly
*

Sinh tè hoa qu¶
50.000/ Ly
(Cam, chanh leo, cµ rèt, æi, t¸o, b¬, da hÊu )

42.000/ Ly

Thùc ®¬n c¬m v¨n phßng
Thùc ®¬n c¬m v¨n phßng
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bß xµo cÇn tái
Bß xµo m¨ng
Gµ rang gõng / nghÖ
Gµ nÊu s¸o
Gµ xµo chua ngät
Bß xµo da chua
Bß xµo c¶i xanh
Bß xµo l¨n
Gµ hÊp l¸ chanh
Da xµo bao tö c¸
M¨ng xµo bao tö c¸
Th¨n lîn rim tiªu
Mùc xµo cÇn tái
Mùc hÊp hµnh gõng
C¸ gißn xµo hµnh gõng
C¸ gißn xµo hµnh nÊm
C¬m rang thËp cÈm
C¬m rang bß da
Phë xµo ( bß / gµ / lîn )
Phë bß / gµ
Hñ tiÕu nam vang
Mú v»n th¾n
Mú ý bß xay
B¸nh mú xóc xÝch + b¬

83.000®/§Üa
72.000®/§Üa
75.000®/§Üa
115.000/¢u
72.000®/§Üa
83.000®/§Üa
83.000®/§Üa
95.000®/ §Üa
215.000®/Con
50.000®/§Üa
61.000®/§Üa
62.000®/ §Üa
89.000®/ §Üa
85.000®/ §Üa
95.000®/ §Üa
105.000®/ §Üa
42.000®/ §Üa
42.000®/ §Üa
62.000®/ §Üa
39.000®/ §Üa
39.000®/ §Üa
39.000®/ §Üa
65.000®/ §Üa
39.000®/ §Üa

*
*
*
*

B¸nh mú thÞt nguéi + b¬
Bón riªu cua
Bón riªu cua bß
Mú t«m bß / gµ

39.000®/ §Üa
35.000®/ §Üa
39.000®/ §Üa
39.000®/ §Üa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Canh c¶i thÞt
Canh trøng ®Ëu phô
Canh riªu cua
Canh thÞt chua
Canh bß hµnh r¨m
Canh c¶i th¶o,thÞt heo vµ ®Ëu phô
Canh theo ngµy
Tim cËt xµo thËp cÈm
Gi¸ xµo thÞt lîn
Gi¸ xµo thÞt bß
Tim cËt trÇn
Khoai t©y chiªn
Ng« chiªn
§Ëu phô luéc / r¸n
§Ëu phô sèt thÞt
§Ëu phô sèt cµ chua
Trøng r¸n
Trøng ®óc thÞt
Trøng trng c...
`
* Cµ phª truyÒn thèng 28.000/ Ly
Black coffe hot or ice * Cµ phª truyÒn thèng 28.000/ Ly
Black coffe hot or ice
* Cµ phª s÷a 30.000/ Ly
Black coffe with milk hot or ice * Cµ phª s÷a 30.000/ Ly
Black coffe with milk hot or ice
* Trµ lipton ( D©u, §µo, B¹c hµ ) 22.000/ Ly
Lipton tea ( strauwbery, peach, pepermint tea ) * Trµ lipton ( D©u, §µo, B¹c hµ ) 22.000/ Ly
Lipton tea ( strauwbery, peach, pepermint tea )
* 48.000/ Ly
Ice Orange juice * 48.000/ Ly
Ice Orange juice
* 54.000/ Ly
Pure Orange juice * 54.000/ Ly
Pure Orange juice
* 31.000/ Ly
Lemon juice * 31.000/ Ly
Lemon juice
* 35.000/ Ly
Ground ice lemon juice * 35.000/ Ly
Ground ice lemon juice
* 39.000/ Ly
* 39.000/ Ly
* 42.000/ Ly
Lemon with shake * 42.000/ Ly
Lemon with shake
* Sinh tè hoa qu¶ 50.000/ Ly
* Sinh tè hoa qu¶ 50.000/ Ly
N íc cam ®¸
N íc cam ®¸
N íc cam nguyªn chÊt
N íc cam nguyªn chÊt
N íc chanh t ¬i
N íc chanh t ¬i
N íc chanh tuyÕt
N íc chanh tuyÕt
N íc hoa qu¶
( Chanh leo, cµ rèt, t¸o, æi, xoµi, d a hÊu ) N íc hoa qu¶
( Chanh leo, cµ rèt, t¸o, æi, xoµi, d a hÊu )
Sinh tè chanh t ¬i
Sinh tè chanh t ¬i
(Cam, chanh leo, cµ rèt, æi, t¸o, b¬, d a hÊu )
(Cam, chanh leo, cµ rèt, æi, t¸o, b¬, d a hÊu )
Menu món án VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Menu món án VN - Người đăng: huyentrang1710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Menu món án VN 9 10 324