Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

Được đăng lên bởi linhtin
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam
A. LỜI MỞ ĐẦU

TÝn dông cho người nghèo là một trong những chính sách quan trọng
đối víi người nghèo trong chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai
đoạn 2001- 2010. Viêt Nam là một nước đi lên từ sản xuất nông nghiệp,
nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triÓn nên mục tiêu xóa đói giảm
nghèo được Đảng và Nhà nước ta coi là mục tiêu hàng đầu cần đạt được.
Đời sống bộ phận người dân ở nông thôn những năm gần đây đã có
nhiÒu cải thiện, sinh hoạt của người lao động đã bớt nhiÒu khó khăn do
mỗi hộ nông dân đã được tham gia làm kinh tế từ nhiÒu nguồn vốn tài trợ
khác nhau, trong đó có nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội việt
nam(NHCSXHVN). Tìên thân của NHCSXHVN là Ngân hàng phục vụ
người nghèo, là ngân hàng của người nghèo nên nó ra đời xuất phát từ nhu
cầu bức thiÕt của người lao động. Việc giải quyết vấn đề xóa đói giảm
nghèo trong nông nghiệp và nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và
Nhà nước và là một yêu cầu bức thiÕt không chỉ mang tính xã hội, tính
chất nhân đạo giữa con người víi con người mà nó còn mang tính chất kinh
tế. Bởi lẽ nền kinh tế khi vẫn còn tồn tại một tỷ lệ không nhỏ nông dân
nghèo sẽ kéo theo rất nhiÒu vấn đề kinh tế xã hội khác, nền kinh tế khó có
thể phát triÓn víi tốc độ cao và ổn định.
Việc tiÕp nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ hệ thống ngân hàng chính sách là
có ý nghĩa to lớn đối víi những hộ nghèo đang cần vốn để sản xuất kinh
doanh, thay vì phải chấp nhận những nguồn vốn vay đắt đỏ từ những ngân
hàng thương mại trong cả nước, khó khăn trong những đIÒu kiện về tín
dụng. Từ khi ngân hàng chính sách xã hội ra đời, họ đã có thể được tiÕp
cận với một nguồn vốn rẻ hơn, những đIÒu kiện cho vay dễ dàng hơn, góp
phần giải quyết nhu cầu về vốn cho người nghèo. Có thể tìm hiÓu và
nghiên cứu cụ thể về ngân hàng chính sách xã hội và những họat động của

1

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam
nó, vì thế cho nên chúng em quyết định lựa chọn Ngân hàng chính sách xã
hội Việt Nam làm đề tài nghiên cứu và hy vọng qua đề tài này sẽ có thể
giúp chóng em hiÓu thêm về hoạt động của ngân hàng chính sách và cách
tiÕp cận nguồn vốn ưu đãi này. Đề tài được hoàn thành có thể có nhều
thiếu xót, Chóng em mong nhận được sự đóng góp ý kiÕn của thầy cô để
hoàn thiện thêm cho néi dung của để tài. chóng em xin chân thành cảm ơn
cô giáo- Thạc sĩ Lê hương Lan-giảng viên bộ môn tài chính quốc tế-khoa
Ngân hàng tài chính đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em xây dựng đề cương và
hoàn thành đề tài này.

2

Ngân hàng chính s...
Ngân hàng chính sách Xã hội Việt
Nam
A. LỜI MỞ ĐẦU
TÝn dông cho người nghèomột trong những chính sách quan trọng
đối víi người nghèo trong chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai
đoạn 2001- 2010. Viêt Nam một nước đi lên từ sản xuất nông nghiệp,
nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triÓn nên mục tiêu xóa đói giảm
nghèo được Đảng và Nhà nước ta coi là mục tiêu hàng đầu cần đạt được.
Đời sống bộ phận người dân nông thôn những năm gần đây đã
nhiÒu cải thiện, sinh hoạt của người lao động đã bớt nhiÒu khó khăn do
mỗi hộ nông dân đã được tham gia làm kinh tế từ nhiÒu nguồn vốn tài trợ
khác nhau, trong đó nguồn vốn của Ngân hàng chính sách hội việt
nam(NHCSXHVN). ên thân của NHCSXHVN Ngân hàng phục v
người nghèo, ngân hàng của người nghèo nên ra đời xuất phát từ nhu
cầu bức thiÕt của người lao động. Việc giải quyết vấn đề xóa đói giảm
nghèo trong nông nghiệp và nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng
Nhà nước một yêu cầu bức thiÕt không chỉ mang tính xã hội, tính
chất nhân đạo giữa con người víi con người màcòn mang tính chất kinh
tế. Bởi lẽ nền kinh tế khi vẫn còn tồn tại một tỷ lệ không nhỏ nông dân
nghèo sẽ kéo theo rất nhiÒu vấn đề kinh tế hội khác, nền kinh tế khó
thể phát triÓn víi tốc độ cao và ổn định.
Việc tiÕp nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ hệ thống ngân hàng chính sách
ý nghĩa to lớn đối víi những hộ nghèo đang cần vốn để sản xuất kinh
doanh, thay phải chấp nhận những nguồn vốn vay đắt đ từ những ngân
hàng thương mại trong cả nước, khó khăn trong những đIÒu kiện v n
dụng. Từ khi ngân hàng chính sách hội ra đời, họ đã thể được tiÕp
cận với một nguồn vốn rẻ hơn, những đIÒu kiện cho vay dễ dàng hơn, góp
phần giải quyết nhu cầu về vốn cho người nghèo. thể tìm hiÓu
nghiên cứu cụ thể về ngân hàng chính sách hội những họat động của
1
Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam - Người đăng: linhtin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam 9 10 112