Ktl-icon-tai-lieu

Nguyễn Ái Quốc

Được đăng lên bởi Lynk Lém Lĩnh
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn Ai Quèc - Hå ChÝ Minh
Môc ®Ých:
N¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ cuéc ®êi, sù nghiÖp, quan ®iÓm nghÖ thuËt vµ phong c¸ch s¸ng t¸c cña B¸c.
KiÕn thøc c¬ b¶n
1. Bµi NguyÔn Ái Quèc - ChÝ Minh ®îc ®Æt vµo phÇn ba trong s¸ch gi¸o khoa V¨n cÊp PTTH: V¨n häc ®Çu
thÕ XX ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945. Nhng ®©y bµi häc mét t¸c gia nghiÖp v¨n ch¬ng cßn
kÐo dµi tíi mét phÇn t thÕ kØ sau C¸ch m¹ng. V× thÕ, trong bµi nµy, bªn c¹nh viÖc nãi vÒ nh÷ng s¸ng t¸c cña NguyÔn
¸i Quèc - ChÝ Minh tríc 1945, ngêi häc vÉn cÇn ph¶i häc tËp th¬ v¨n Chñ tÞch ChÝ Minh viÕt trong
thêi gian sau ®ã. (Còng nh bµi c t¸c gia H÷u NguyÔn Tu©n tuy ®îc ®Æt vµo phÇn bèn: V¨n häc sau
C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ®Õn 1975, nhng vÉn nãi vÒ nh÷ng thµnh tùu v¨n ch¬ng cña hai ngêi trong thêi gian tríc
®ã).
2. NguyÔn ¸i Quèc - ChÝ Minh hai tªn kh¸c nhau cña mét con ngêi duy nhÊt. §ã B¸c Hå, nc¸ch m¹ng lín
nhÊt, nhµ ¸i quèc vÜ ®¹i nhÊt, danh nh©n v¨n hãa tiªu biÓu nhÊt vµ t¸c gia v¨n häc quan träng bËc nhÊt trong lÞch
níc nhµ.
3. Tuy nhiªn, hai tªn gäi NguyÔn ¸i Quèc ChÝ Minh l¹i g¾n liÒn víi hai thêi kh¸c nhau trong cuéc ®êi ho¹t
®éng cùc k× phong phó cña B¸c.
a) NguyÔn ¸i Quèc tªn gäi ®îc biÕt ®Õn vµ nhí ®Õn nhiÒu nhÊt trong nhiÒu tªn B¸c ®· dïng trong nh÷ng
n¨m b«n ba kh¾p n¨m ch©u bèn biÓn ®Ó t×m ®êng gi¶i phãng cho Tæ quèc vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc trªn thÕ giíi.
Trong khi ®ã, tªn ChÝ Minh chØ ®îc B¸c dïng tõ sau khi trë ®Êt níc ®Ó trùc tiÕp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng,
kh¸ng chiÕn, vµ sau ®ã lµ c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ ®Êu tranh thèng nhÊt níc nhµ.
b) Riªng trong lÜnh vùc s¸ng t¸c v¨n ch¬ng, nãi ®Õn t¸c gi¶ NguyÔn ¸i Quèc nãi ®Õn ngêi ®¹i biÓu duy nhÊt cho
v¨n häc c¸ch m¹ng s¶n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ nµy, ngêi ®· viÕt hµng lo¹t nh÷ng truyÖn
ng¾n vµ phãng sù - chÝnh luËn ®Æc s¾c, mµ tÊt c¶ ®Òu cã thÓ coi lµ nh÷ng b¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n.
Cßn tªn tuæi cña nhµ th¬ Hå ChÝ Minh, nhµ chÝnh luËn Hå ChÝ Minh sÏ gîi nhí ®Õn:
RÊt nhiÒu ¸ng th¬ ®Æc s¾c, cã gi¸ trÞ t tëng vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt cao, nhÊt lµ m¶ng th¬ tr÷ t×nh mµ tËp th¬ NhËt ký
trong tï lµ kÕt tinh ngêi s¸ng nhÊt.
RÊt nhiÒu bµi v¨n chÝnh luËn gi¶n dÞ mµ s©u s¾c, giµu tÝnh chiÕn ®Êu mµ vÉn nh©n hËu, khoan hßa,
nhiÒu khi hãm hØnh, trong ®ã, thµnh tùu cã tÇm vãc lín lao nhÊt lµ b¶n
4. Quan ®iÓm nghÖ thuËt
a) Nhng kh«ng nªn, còng kh«ng thÓ t¸ch rêi nhµ v¨n NguyÔn ¸i Quèc - ChÝ Minh khái c¸ch m¹ng NguyÔn ¸i
Quèc - Hå ChÝ Minh. Bëi v× viÕt v¨n lµm th¬ - tríc hÕt lµ lµm th¬ tuyªn truyÒn cæ ®éng - víi B¸c Hå, còng lµ mét hµnh
vi c¸ch m¹ng, ®îc tiÕn hµnh ®Ó phôc môc ®Ých ®Êu tranh c¸ch m¹ng. Kh«ng nhiÖm c¸ch m¹ng, nhiÒu t¸c
phÈm v¨n ch¬ng cña B¸c ch¾c ch¾n ®· kh«ng ®îc viÕt ra
Nhng khi ®· c¸ch m¹ng viÕt th× môc tiªu c¸ch m¹ng cÇn ®¹t tíi (viÕt ®Ó lµm ?) ®èi tîngch m¹ng cÇn
t¸c ®éng (viÕt cho ai ?) quyÕt ®Þnh lùa chän néi dung (viÕt c¸i ?) h×nh thøc (viÕt nh thÕ nµo?) cña t¸c
phÈm v¨n ch¬ng. V× thÕ, nÕu ta thÊy t¸c phÈm cña B¸c mang d¸ng dÊp hiÖn ®¹i cña ph¬ng T©y hay h¬ng vÞ®iÓn
cña ph¬ng §«ng, t×m ®Õn h¹c cò, tr¨ng xa cao nh· hay gi¶n nh lêi ¨n tiÕng nãi thêng ngµy th× ph¶i hiÓu ®ã
hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ sù tïy høng cña c¸ nh©n mµ cã gèc g¸c tõ nhu cÇu c¸ch m¹ng.
b) Tuy vËy, còng kh«ng thÓ hiÓu mét c¸ch m¸y mãc r»ng, v¨n th¬ cña B¸c chØ ®îc viÕt ra trùc tiÕp phôcmét nhiÖm
c¸ch m¹ng cô thÓ. Còng cã khi, vµ kh«ng Ýt khi, B¸c mîn viÖc lµm th¬ ®Ó tiªu bít th¸ng ngµy dµi (NhËt trong), hoÆc
lµm th¬ khi viÖc qu©n níc ®· t¹m nhµn lßng l¹i ®ang høng. Th¬ chÝnh ngêi. ®Ñp cña nh÷ng bµi th¬ ®îc viÕt ra
trong hoµn c¶nh nh thÕ, tríc hÕt chñ yÕu, ph¶n ¸nh ®Ñp cña con ngêi B¸c: mét trÝ tuÖ s¸ng l¸ng; mét t©m hån
trµn ngËp th¬ng yªu thiªn nhiªn, ®Êt níc, con ngêi; mét ý chÝ v÷ng m¹nh tíi møc vÉn thanh th¶n, ung dung gi÷a mu«n ngµn
gian khã.
5.Phong c¸ch s¸ng t¸c
a) Nh thÓ thÊy ë trªn, phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c cïng ®a d¹ng. Trong v¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i, ch a tõng
thÊy mét ai cã b¶n s¾c v¨n ch¬ng phong phó thÕ: viÕt v¨n tiÕng Ph¸p rÊt Ph¸p, lµm th¬ ch÷ H¸n th× nhiÒu bµi cã thÓ ®Æt lÉn
cïng th¬ Tèng th¬ §êng, tuyªn truyÒn cæ ®éng nh©n d©n th× cã thÓ nãi nh ca dao tôc ng÷, mµ nghÞ luËn tríc c«ng luËn trong
níc quèc th× chÆt chÏ, nhÞ, ®anh thÐp, hïng hån. ViÕt ®îc nh thÕ chØ thÓ mét nhµ v¨n héi ®îc tinh hoa cña
nhiÒu nÒn v¨n hãa, lµm chñ ®îc nhiÒu thñ ph¸p, thÓ tµi, nhiÒu phong c¸ch ng«n ng÷ vµ lo¹i thÓ v¨n ch¬ng.
b)Tuy nhiªn, phong c¸ch NguyÔn ¸i Quèc - Hå ChÝ Minh ®a d¹ng mµ vÉn thèng nhÊt. §ã lµ phong c¸ch cña mét ng êi hiÓu
rÊt râ môc ®Ých vµ ®èi tîng, mét ngêi mµ v¨n phong lu«n lu«n c« ®óc, trong s¸ng vµ linh ho¹t, mét ngêi lu«n híng vÒ mÆt tÝch
cùc, vÒ sù vËn ®éng tíi ¸nh s¸ng, tíi t¬ng lai, mét ngêi dï viÕt g× th× sù cao khiÕt vµ nh©n hËu vÉn cã thÓ c¶m nhËn thÊy bªn
díi tõng hµng ch÷.
Hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña Vi hµnh
1. Gi÷a n¨m 1922, thùc d©n ph¸p ®a Vua bï nh×n Kh¶i §Þnh sang Ph¸p dù cuéc triÓn l·m thuéc ®Þa Vecx©y. §©y lµ mét
©m mu cña chóng nh»m lõa g¹t nh©n d©n Ph¸p: quèc v¬ng An Nam nµy ®¹i diÖn cho 1 d©n téc lín nhÊt ë §«ng D¬ng,
sang Ph¸p ®Ó th¸i ®é hoµn toµn quy phôc mÉu quèc ®Ó c¶m t¹ c«ng ¬n khai hãa cña mÉu quèc. Nh vËy t×nh h×nh
§«ng D¬ng æn ®Þnh tèt ®Ñp, nh©n d©n Ph¸p nªn nhiÖt t×nh ñng cuéc ®Çu t lín vµo §«ng D¬ng ®Ó khai th¸c tµi
nguyªn giµu cã ë xø nµy vµ tiÕp tôc ®em v¨n minh tiÕn bé ®Õn cho nh÷ng ngêi d©n ®îc níc Ph¸p b¶o hé.
2. NguyÔn ¸i Quèc viÕt Vi hµnh vµo ®Çu n¨m 1923 ®Ó cïng víi kÞch Con rång tre truyÖn ng¾n Lêi than v n cña·
trng tr¾c bµi b¸o thÝch ®Æc biÖt (ViÕt n¨m 1922) lËt tÈy ©m m u nãi trªn cña thùc d©n Ph¸p. §ång thêi v¹ch trÇn
tÝnh chÊt bï nh×n tay sai d¸y cña Kh¶i §Þnh c¸o tÝnh chÊt ®iªu tr¸ cña nh÷ng danh n minh, khai hãa cña chñ
nghÜa thùc d©n.
1
Nguyễn Ái Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyễn Ái Quốc - Người đăng: Lynk Lém Lĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Nguyễn Ái Quốc 9 10 387