Ktl-icon-tai-lieu

niềm tin chúa ba ngôi

Được đăng lên bởi KO O OK
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
nieàm tin
* Chuùa Ba Ngoâi B.
CHUÙA BA NGOÂ
I «* Mt.« 28,« 16-20
«
«« «
24 « «« «« «« ««ˆ «ˆ« ‰ «j
«
«
b
««ˆ
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
«ˆ =
«
«
================
&
_«j
«ˆ ˆ« «ˆ ˆ«
1. Mieàn Ga- li - leâ hoâm aáy, Chuùa noùi
2. Nieàm tin Ba Ngoâi Thieân Chuùa, saùng laùng
3. Quyø ñaây con daâng caâu haùt, caûm meán
4. Ñöøng queân ta ñaây con Chuùa, giaù maùu

vôùi caùc toâng
khaép choán treân

Chuùa raát nhaân
Chuùa cheát treân

«« ‰ « «« «« «« «« «« ‰ «« ««ˆ« «« œ»» »»œ
b
ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ ˆ« j
ˆ«
«ˆ » =
»
================
& ˆ« _«j
«ˆ
ñoà : Quyeàn naêng treân trôøi döôùi ñaát, Thaày ñaõ ñöôïc trao ban
ñôøi. Laø khi ta laøm thaùnh giaù, böøng saùng nieàm tin Ba
hieàn. Döïng neân treân trôøi döôùi ñaát, söï soáng nieàm vui voâ
ñoài. Daàu cho maây muø che loái, haõy soáng nieàm tin Ba

œ»»» ‰ Jœ»»» œ»»» »»»œ œ»»» »»»œ œ»»» »»»œ œ»»
b
»»»œ=
»
================
&
cho.
Ngoâi.
bieân.
Ngoâi.

Anh em haõy ñi
Khi ta soáng trong
Con xin caûm ôn
Ta mau haõy ñi

nôi
nôi, ñeán
ñau thöông vôùi
Ngoâi Con cöùu
nôi
nôi ñeán

bao
bao
bao
bao

muoân
muoân
nhaân
nhaân

, »œ «« «« «« « « «
««
‰
b
œ
»
«
»
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
«
«
»
«
ˆ
ˆ«=
j
«ˆ ˆ«
================
& » »
_««ˆ
daân
daân
gian
gian

giaûng
ñeå
caûm
giaûng

rao
cho
ôn
rao

Tin
nôi
Ngoâi
Tin

Vui vaø
nôi haèng
Ba ñoå
Vui vaø

laøm pheùp röûa.
nhaän bieát Ngaøi.
ñaày thaùnh tình.
laøm chöùng raèng :

Nhaân
Vinh
Toân
Nhaân

«« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «« « ««
b
«˙«« =
ˆ«
ˆ« _«ˆ j
j
ˆ«
================
&
«
danh Chuùa
danh Chuùa

Cha Chuùa Con
Cha Chuùa Con

vaø
vaø

Thaùnh Thaàn.
Thaùnh Thaàn.

vinh Chuùa
danh Chuùa

Cha Chuùa Con
Cha Chuùa Con

vaø
vaø

Thaùnh Thaàn.
Thaùnh Thaàn.

««««ˆ« ««««ˆ« «««ˆ«««ˆ« «««ˆ«««ˆ« ««««ˆ« ««««««ˆ« ««««««ˆ ««««« ««««« «««««ˆ« ««««ˆ««ˆ«
b
ˆ« ˆ«
ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆˆ« ˆ« =
================
&
, «««ˆ «««ˆ «««ˆ«««ˆ« «««««ˆ« «««ˆ« ««««ˆ «««« «« «« œ»œ »œ
«ˆ «ˆ« «ˆ«« ««ˆˆ« ««ˆ««ˆ« «««ˆ«ˆ« »»»»»» =
»»»œ»»»
================
& b _«ˆ« «ˆ«« «ˆ««

ÑK: Toâi tin Chuùa Ngoâi Cha,Ñaáng uy quyeàndöïngneân ñaát

««ˆ««

««j
««ˆ«« . ««j
««« «««
Jœ»œ»»»
ˆ
ˆ
«
«
b œ»»œ»»»» ‰ Jœ»»œ»»»» œJ»»»œ»»» œ»œ»»»»»
«
«
«
ˆ«=
j
»
«ˆ«
«ˆ« ˆ«ˆ««
«ˆ«
»
ˆ« .
================
&

trôøi. Toâi tin Chuùa Ngoâi Con,Ñaángxuoáng traàn ñeåcöùumuoân

««« « « « «« « « «
«
‰
ˆ«ˆ«« ˆ««««ˆ ««ˆ««ˆ «ˆ«««ˆ «ˆ««ˆ« «j
j
«
«
ˆ«««ˆ« «ˆ«««ˆ «j
« «« ««ˆ«œ»
«
«
«
================
& b ˆ««ˆ«
« ˆ««ˆ« ˙»»« =
» »» ”
daân. Toâi tin ChuùaThaùnhThaàn,Ngoâi Ba cuûa Thieân

Chuùa, Ñaáng ban muoân ôn thaùnh hoùa cho con ngöôøi.

...
=================&
b
2
4
nieàm tin
CHUÙA BA NGOÂI
ˆ_
«
«
«
«
j
3. Quyø
2. Nieàm
4. Ñöøng
1. Mieàn
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ñaây
queân
tin
Ga-
ˆ
con
ta
Ba
li -
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ñaây
Ngoâi
leâ
daâng
ˆ
con
hoâm
caâu
Thieân
ˆ
«
«
«
«
Chuùa,
haùt,
aáy,
Chuùa,
giaù
caûm
saùng
Chuùa
* Chuùa Ba Ngoâi B.
* Mt. 28, 16-20
ˆ
«
«
«
«
j ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
laùng
meán
maùu
noùi
ˆ
Chuùa
khaép
vôùi
Chuùa
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
choán
raát
cheát
caùc
ˆ
treân
nhaân
treân
toâng
=================&
b
ˆ
«
«
«
«
hieàn.
ñoài.
ñoà :
ñôøi.
Quyeàn
Laø
Döïng
Daàu
ˆ_
«
«
«
«
j
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
cho
neân
khi
naêng
ˆ
maây
treân
ta
treân
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
muø
trôøi
laøm
trôøi
ˆ
che
döôùi
döôùi
thaùnh
ˆ
«
«
«
«
ñaát,
giaù,
loái,
ñaát,
haõy
söï
böøng
Thaày
ˆ
«
«
«
«
j
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
soáng
soáng
saùng
ñaõ
ˆ
ñöôïc
nieàm
nieàm
nieàm
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
tin
vui
tin
trao
œ
ban
Ba
voâ
Ba
=================&
b
cho.
Ngoâi.
bieân.
Ngoâi.
œ
»
»
»
»
Ta
Con
Khi
Anh
œ
»
»
»
»
J »
»
»
»
»
»
»
»
œ
mau
ta
xin
em
œ
haõy
caûm
soáng
haõy
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
ñi
ôn
ñi
trong
œ
nôi
ñau
Ngoâi
nôi
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
nôi
Con
thöông
nôi,
œ
ñeán
cöùu
vôùi
ñeán
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
bao
bao
bao
bao
œ
muoân
muoân
nhaân
nhaân
=================&
b œ
daân
gian
gian
»
»
»
»
»
»
»
»
daân
,
œ
ñeå
caûm
giaûng
giaûng
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
rao
rao
cho
ôn
ˆ
Tin
Tin
nôi
Ngoâi
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
Vui
Ba
nôi
Vui
ˆ
vaø
ñoå
haèng
vaø
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
laøm
nhaän
ñaày
laøm
ˆ
chöùng
thaùnh
bieát
pheùp
ˆ_
«
«
«
«
röûa.
Ngaøi.
tình.
raèng :
Nhaân
Toân
Vinh
Nhaân
ˆ
«
«
«
«
j
niềm tin chúa ba ngôi - Trang 2
niềm tin chúa ba ngôi - Người đăng: KO O OK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
niềm tin chúa ba ngôi 9 10 301