Ktl-icon-tai-lieu

Pháp Luân Phật Pháp Đại Viên Mãn Pháp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2271 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Pháp Luân Phật Pháp
Đại Viên Mãn Pháp

Tác giả: Lý Hồng Chí

Bản tiếng Việt trên Internet — tháng Giêng 2003Tác giả: Sư phụ Lý Hồng Chí

Toàn Pháp Chí Cực
Phật Pháp Vô Biên
Pháp Luân Thường Chuyển

Giá cá Pháp Luân đồ hình thị vũ trụ đích
súc ảnh, tha tại kỳ tha các cá không gian
dã hữu tha tồn tại đích hình thức, diễn
hoá quá trình, sở dĩ ngã thuyết thị nhất cá
thế giới.

Đồ hình Pháp Luân này là [hình] ảnh thu
nhỏ của vũ trụ, tại từng không gian khác
nó cũng có hình thức tồn tại và quá trình
diễn hoá của mình, vậy nên tôi gọi là một
thế giới.

— Lý Hồng Chí

— Lý Hồng Chí

Ba câu đầu xin không dịch mà giải nghĩa các chữ như sau. Chữ toàn (cũng có âm đọc là
tuyền) có nghĩa là xoay chuyển. Chữ chí có trong các từ thậm chí, thường có nghĩa là cho
đến tận. Chữ cực có trong các từ thái cực, cực kỳ. Từ vô biên nghĩa là không có biên giới,
không có ngằn mé. Chữ thường là chỉ những điều gì thường xuyên không ngừng, thường
chuyển nghĩa là luôn luôn chuyển động không ngừng.

Động tác là phương tiện phụ trợ
của tu luyện viên mãn.

Lý Hồng Chí
3 tháng 11 năm 1996

Mục lục
Chương I: Đặc điểm của công pháp

1

1. Tu luyện Pháp Luân, không luyện đan, không kết đan.....................................................2
2. Khi người không luyện công, Pháp Luân vẫn luyện người...............................................2
3. Tu luyện chủ ý thức, bản thân đắc công............................................................................2
4. Vừa tu tính vừa tu mệnh....................................................................................................2
5. Năm bài công pháp, đơn giản dễ học.................................................................................3
6. Không mang theo ý niệm, không xuất thiên [sai], tăng trưởng công nhanh.....................3
7. Luyện công không giảng địa điểm, thời gian, phương vị, cũng không giảng thu công....3
8. Có Pháp thân của tôi bảo hộ, không sợ ngoại tà xâm nhiễu..............................................3
Chương II: Đồ hình và giải thích động tác

5

1. Phật Triển Thiên Thủ pháp................................................................................................5
2. Pháp Luân Trang pháp.......................................................................................................9
3. Quán Thông Lưỡng Cực pháp.........................................................................................11
4. Pháp Luân Chu Thiên p...
Pháp Luân Phật Pháp
Pháp Luân Phật Pháp
Đại Viên Mãn Pháp
Đại Viên Mãn Pháp
Tác giả: Lý Hồng Chí
Pháp Luân Phật Pháp Đại Viên Mãn Pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp Luân Phật Pháp Đại Viên Mãn Pháp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Pháp Luân Phật Pháp Đại Viên Mãn Pháp 9 10 101