Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp sống

Được đăng lên bởi Nguyen van Chuong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thoes who know how to eat will be with their fills, these who know how to
use a blanket to cover will be warm.
KhÐo ¨n th× no, khÐo co th× Êm.
Who take measure of his anger.
Khi giËn ai bÎ thíc mµ ®o.
Better learn your friends than y«ur teachers.
H äc thÇy kh«ng tÇy häc b¹n.
Even a wicked tiger never eats his cubs.
H ïm d÷ kh«ng ¨n thÞt con.
With business, as with bootlaces, patience will untie knots.
Víi kinh doanh, còng nh víi d©y giµy, kiªn nhÉn sÏ cëi ®îc nót buéc.
Patient and gentleness are power.
Kiªn nhÉn vµ lÞch sù lµ søc m¹nh
Better an ugly face than ugly mind.
Mét g¬ng mÆt xÊu tèt h¬n mét trÝ n·o xÊu.
He who givers alms doesn’t hope to be given alms.
Lµm phóc kh«ng cÇu ®îc phóc.
Giving too many alms soon make a man a beggar.
Lµm phóc qu¸ tay, ¨n mµy kh«ng kÞp.
It often need an open mind to keep one’s mouth shut.
Thêng ph¶i cã mét bé ãc m¬ míi gi÷ ®îc c¸i måm ®ãng.
When you dial a wrong number, you never get a busy signal.
Khi ta quay nhÇm sè ®iÖn tho¹i, ta kh«ng bao giê gÆp tÝn hiÖu m¸y bËn.
Nobody can hold his first all day long.
Kh«ng ai n¾m tay qua ngµy ®Õn tèi.
Idare you achieve successes without teachers.
Kh«ng thµy ®è mµy lµm nªn.
Have a heart that never hardens, and a temper that never tirer, and a touch
that never hurts.
H·y cã mét tr¸i tim kh«ng bao giê chai s¹n, mét khÝ chÊt kh«ng bao giê mÖt
mái, vµ mét tiÕp xóc kh«ng bao giê lµm ®au.
Many people are born crying, live complaining, and die disappointed.
NhiÒu ngêi ®· khãc khi chµo ®êi, phµn nµn khi ®ang sèng, vµ ch¸n chêng khi
t¾t thë.

Praise makes the good feed better and the bad feel worse.
Lêi khen lµm cho ngêi tèt c¶m thÊy tèt h¬n vµ kÎ xÊu c¶m thÊy tåi tÖ h¬n.
If you would like to know the value of money, go and try to borrow some.
NÕu b¹n muèn biÕt gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn, h·y cø thö ®i vay xem.
Be kind - everyone you meet is fighting a hard battle.
H·y nh©n hËu- mçi nhêi ta gÆp ®Òu ®ang ph¶i vËt lén trong mét cuéc chiÕn
kh¾c nghiÖt.
Wine should be taken in small doses, knowledge in large.
Rîu nªn uèng ph©n lîng nhá, tri thøc nªn thu nhËp ph©n lîng lín.
Good wine reddens the face of man; Riches excite his heart.
Rîu ngon lµm ®á mÆt ngêi, cña c¶i kÝch thÝch tr¸i tim con ngêi.
It is better to go hungry with a pure mind than to eat well with an evil on.
Thµ ®Ó bông ®ãi mµ tinh thÇn ®îc trong s¹ch, cßn h¬n lµ ¨n no mµ t©m xÊu.
When eating bamboo sprouts, remember the man who planted them.
Khi ¨n m¨ng bôt h·y nhí ngêi trång.
The art of living is to want less and to experience more.
Ngh...
Thoes who know how to eat will be with their fills, these who know how to
use a blanket to cover will be warm.
KhÐo ¨n th× no, khÐo co th× Êm.
Who take measure of his anger.
Khi giËn ai bÎ thíc mµ ®o.
Better learn your friends than y«ur teachers.
H äc thÇy kh«ng tÇy häc b¹n.
Even a wicked tiger never eats his cubs.
H ïm d÷ kh«ng ¨n thÞt con.
With business, as with bootlaces, patience will untie knots.
Víi kinh doanh, còng nh víi d©y giµy, kiªn nhÉn sÏ cëi ®îc nót buéc.
Patient and gentleness are power.
Kiªn nhÉn vµ lÞch sù lµ søc m¹nh
Better an ugly face than ugly mind.
Mét g¬ng mÆt xÊu tèt h¬n mét trÝ n·o xÊu.
He who givers alms doesn t hope to be given alms.
Lµm phóc kh«ng cÇu ®îc phóc.
Giving too many alms soon make a man a beggar.
Lµm phóc qu¸ tay, ¨n mµy kh«ng kÞp.
It often need an open mind to keep one s mouth shut .
Thêng ph¶i cã mét bé ãc m¬ míi gi÷ ®îc c¸i måm ®ãng.
When you dial a wrong number, you never get a busy signal.
Khi ta quay nhÇm sè ®iÖn tho¹i, ta kh«ng bao giê gÆp tÝn hiÖu m¸y bËn.
Nobody can hold his first all day long.
Kh«ng ai n¾m tay qua ngµy ®Õn tèi.
Idare you achieve successes without teachers.
Kh«ng thµy ®è mµy lµm nªn.
Have a heart that never hardens, and a temper that never tirer, and a touch
that never hurts.
H·y mét tr¸i tim kh«ng bao giê chai s¹n, mét khÝ chÊt kh«ng bao giê mÖt
mái, vµ mét tiÕp xóc kh«ng bao giê lµm ®au.
Many people are born crying, live complaining, and die disappointed.
NhiÒu ngêi ®· khãc khi chµo ®êi, phµn nµn khi ®ang sèng, ch¸n chêng khi
t¾t thë.
Phương pháp sống - Trang 2
Phương pháp sống - Người đăng: Nguyen van Chuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phương pháp sống 9 10 499