Ktl-icon-tai-lieu

Phút tưởng nhớ đến Bác Hồ kinh yêu

Được đăng lên bởi huytinhhung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHUÙT TÖÔÛNG NHÔÙ ÑEÁN BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU BAÉT ÑAÀU !
“Baùc Hoà cha cuûa chuùng con
Hoàn cuûa muoân hoàn”
OÂâi! Caùi teân thaân thöông laøm trong saùng hoàn chuùng con bao ñöùa treû thô ngaây.
Baùc ñöùng ñoù dang roäng ñoâi voøng tay thöông meán. Baùc coøn ñaây hôi thôû cuûa queâ
höông.
“Baùc vaãn veà nôi ñaøn chaùu nhoû, aám ñoäng tình ngöôøi
Tieáng Baùc ngaøy xöa vaãn keå chuyeän,ngaâm thô”
“Ai yeâu nhi ñoàng baèng Baùc Hoà Chí Minh
Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng”
“Chuùng con chöa moät laàn ra thaêm Baùc
Chöa ñeán laøng Sen queâ Baùc kính yeâu!”
“Nhöng loøng chuùng con luoân höôùng veà ngöôøi, höôùng veà nôi thaân thöông
nhaát, ñeå nghe tim mình raïo röïc tieáng yeâu thöông ñeå ngaøy thaùng naêm khoâng coøn
bôõ ngôõ, Beán nhaø roàng ngöôøi ôû maõi khoâng ñi”
“Baùc ñaõ ñi roài sao Baùc ôi!
Muøa thu ñang ñeïp naéng xanh trôøi
Mieàn Nam ñang thaéng mô ngaøy hoäi
Röôùc Baùc vaøo thaêm thaáy Baùc cöôøi.”
Trong tieát trôøi saùng töôi cuûa muøa xuaân hoâm nay. Chuùng con hoäi tuï veà ñaây
vinh döï ñöôïc ñoùn nhaän tröôøng ñaït chuaån quoác gia giai ñoaïn I, ñeå kính daâng leân
Baùc nghìn boâng hoa vieäc toát trong vöôøn hoa thaém töôi hoïc toát reøn luyeän toát cuûa
ñoäi vieân lieân ñoäi Tieåu Hoïc Taân Xuaân I , cho chuùng con theâm ñoâi caùnh, bay
nhanh veà thuû ñoâ thaêm Baùc kính yeâu”.
“Trôøi xanh maây traéng gioù queâ höông loàng loäng
Haõy naâng caùnh ta bay nhanh veà vôùi Baùc”
Baùc ôi! Duø Baùc ñaõ ñi xa nhöng trong tim chuùng con luoân khaéc ghi hình
boùng Baùc vaø luoân hoïc taäp vaø laøm theo taám göông cuûa ngöôøi.!

...
PHUÙT TÖÔÛNG NHÔÙ ÑEÁN BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU BAÉT ÑAÀU !
“Baùc Hoà cha cuûa chuùng con
Hoàn cuûa muoân hoàn
OÂâi! Caùi teân thaân thöông laøm trong saùng hoàn chuùng con bao ñöùa treû thô ngaây.
Baùc ñöùng ñoù dang roäng ñoâi voøng tay thöông meán. Baùc coøn ñaây i thôû cuûa queâ
höông.
“Baùc vaãn veà nôi ñaøn chaùu nhoû, aám ñoäng tình ngöôøi
Tieáng Baùc ngaøy xöa vaãn keå chuyeän,ngaâm thô”
“Ai yeâu nhi ñoàng baèng Baùc Hoà Chí Minh
Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng”
“Chuùng con chöa moät laàn ra thaêm Baùc
Chöa ñeán laøng Sen queâ Baùc kính yeâu!”
“Nhöng loøng chuùng con luoân höôùng veà ngöôøi, höôùng veà nôi thaân thöông
nhaát, ñeå nghe tim mình raïo röïc tieáng yeâu thöông ñeå ngaøy thaùng naêm khoâng coøn
bôõ ngôõ, Beán nhaø roàng ngöôøi ôû maõi khoâng ñi”
“Baùc ñaõ ñi roài sao Baùc ôi!
Muøa thu ñang ñeïp naéng xanh trôøi
Mieàn Nam ñang thaéng mô ngaøy hoäi
Röôùc Baùc vaøo thaêm thaáy Baùc cöôøi.”
Trong tieát trôøi saùng töôi cuûa muøa xuaân hoâm nay. Chuùng con hoäi tuï veà ñaây
vinh döï ñöôïc ñoùn nhaän tröôøng ñt chuaån quoác gia giai ñoaïn I, ñkính daâng leân
Baùc nghìn boâng hoa vieäc toát trong vöôøn hoa thaém töôi hoïc toát reøn luyeän toát cuûa
ñoäi vieân lieân ñoäi Tieåu Hoïc Taân Xuaân I , cho chuùng con theâm ñoâi caùnh, bay
nhanh veà thuû ñoâ thaêm Baùc kính yeâu”.
“Trôøi xanh maây traéng gioù queâ höông loàng loäng
Haõy naâng caùnh ta bay nhanh veà vôùi Baùc”
Baùc ôi! Duø Baùc ñaõ ñi xa nhöng trong tim chuùng con luoân khaéc ghi hình
boùng Baùc vaø luoân hoïc taäp vaø laøm theo taám göông cuûa ngöôøi.!
Phút tưởng nhớ đến Bác Hồ kinh yêu - Người đăng: huytinhhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phút tưởng nhớ đến Bác Hồ kinh yêu 9 10 167