Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình 7 kỳ quan thế giới cổ đại

Được đăng lên bởi hatri00
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3928 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1.

 
Kim tự tháp:
 



Một nền văn mình huyền thoại

-

Ai Cập là quê hương của một trong những nền văn minh xuất hiện 
sớm nhất trong lịch sử xã hội loài người.

-

Đây là một vùng thung lũng hẹp và dài, nằm dọc theo hạ lưu sông Nin, 
được bao bọc bởi những dãy núi đá của miền sa mạc khô khan nồng 
nực.

-

Chính con sông Nin đã góp phần cải tạo khí hậu khắc nghiệt của Ai 
Cập và mang lại những vụ mùa tốt tươi, làm cho đất nước này ''liên 
tiếp là một đồng cát bụi, một biển nước và một vườn hoa''



Những kim tự tháp vĩ đại ­  kì quan Kheops.

-

Kim tự tháp dịch từ chữ Pyramide, có nghĩa là ''cao chót vót''. Người Ai 
Cập thời xưa gọi nó là Khout nghĩa là ''cái Rực rỡ'', còn theo ngữ 
nguyên là ngôi tháp nhọn có hình dạng như chữ Kim (?). Đây là khối đá 
khổng lồ hình tháp, đáy vuông, bốn mặt phẳng của tháp là hình tam 
giác cân, gồm nhiều tầng chồng lên nhau.

-

Hiện nay, người ta thống kê có khoảng 100 kim tự tháp, hầu hết tập 
trung ở vùng bình nguyên hạ lưu sông Nin.

-

Được xây dựng vào khoảng thế kỉ 26 trước Công Nguyên

-

KHU LĂNG MỘ GIZA

-

Được xây dựng vào khoảng thế kỉ 26 trước Công Nguyên.

-

Gồm 3 kim tự tháp với chiều cao đỉnh kim tự tháp cao nhất là 145,75 m.

-

Kim tự tháp Cheops trong quần thể kim tự tháp Giza, do 
một Pharaoh Vương triều thứ tư (tên là Khufu) xây dựng để làm mộ 
cho mình, đã huy động hơn 100.000 người lao động trong 30 năm, sử 
dụng hơn 230 vạn phiến đá nặng 6 tấn.

-

Độ nghiêng của các mặt bên Kim tự tháp vào khoảng 51,5 độ.

-

Chiều cao của mặt nghiêng là 195 m.

-

Bốn mặt của Kim tự tháp nhìn về 4 hướng: chính bắc, chính nam, 
chính đông và chính tây.
Kim tự tháp Kheops
-

Kim tự tháp Kheops cao 146m ­ tương đương một cao ốc 40 
tầng, cạnh đáy dài 280m, thể tích bằng 2.562.576m3, trọng lượng 
ước tính 5.750.000 tấn (nặng hơn 800 lần so với ngôi tháp sắt 
lừng danh của thủ đô Paris ­ Pháp).

-

Người ta đã phải dùng 2.030.000 khối đá để xây, mỗi khối đá 
nặng từ 2 đến 16 tấn, được chở đến từ nhiều nơi khác nhau.

-

Việc vận chuyển những khối đá khổng lồ như vậy lên những độ 
cao tới hàng trăm mét, rồi lại đặt chúng nằm khít với nhau đến 
mức mạch ghép giữa các khối đá chỉ cách nhau khoảng 5mm, là 
không thể tưởng tượng nổi. Để làm được điều ấy, có lẽ những 
người Ai Cập cổ đại đã phải xây dựng những kiến trúc phụ tựa 
như những mặt phẳng nằm nghiêng, rồi sau đó dùng đòn xeo bẩy 
dần những khối đá lên cao theo mặt nghiêng này, khi công trình 
đã hoàn tất thì phá bỏ các kiến trúc phụ ấy đi.

-

Các kim tự ...
1. Kim t tháp:
M t n n văn mình huy n tho i
- Ai C p là quê h ng c a m t trong nh ng n n văn minh xu t hi n ươ
s m nh t trong l ch s xã h i loài ng i. ườ
- Đây là m t vùng thung lũng h p và dài, n m d c theo h l u sông Nin, ư
đ c bao b c b i nh ng dãy núi đá c a mi n sa m c khô khan n ng ượ
n c.
- Chính con sông Nin đã góp ph n c i t o khí h u kh c nghi t c a Ai
C p và mang l i nh ng v mùa t t t i, làm cho đ t n c này ''liên ươ ướ
ti p là m t đ ng cát b i, m t bi n n c và m t v n hoa''ế ướ ườ
Nh ng kim t tháp vĩ đ i - kì quan Kheops.
- Kim t tháp d ch t ch Pyramide, có nghĩa là ''cao chót vót''. Ng i Ai ườ
C p th i x a g i nó là Khout nghĩa là ''cái R c r '', còn theo ng ư
nguyên là ngôi tháp nh n có hình d ng nh ch Kim ( ư ?). Đây là kh i đá
kh ng l hình tháp, đáy vuông, b n m t ph ng c a tháp là hình tam
giác cân, g m nhi u t ng ch ng lên nhau.
- Hi n nay, ng i ta th ng kê có kho ng 100 kim t tháp, h u h t t p ườ ế
trung vùng bình nguyên h l u sông Nin. ư
- Đ c xây d ng vào kho ng th k 26 tr c Công Nguyênượ ế ướ
- KHU LĂNG M GIZA
- Đ c xây d ng vào kho ng th k 26 tr c Công Nguyên.ượ ế ướ
- G m 3 kim t tháp v i chi u cao đ nh kim t tháp cao nh t là 145,75 m.
- Kim t tháp Cheops trong qu n th kim t tháp Giza, do
m t Pharaoh V ng tri u th tươ ư (tên là Khufu) xây d ng đ làm m
cho mình, đã huy đ ng h n 100.000 ng i lao đ ng trong 30 ơ ườ năm, s
d ng h n 230 v n phi n đá n ng 6 ơ ế t n.
- Đ nghiêng c a các m t bên Kim t tháp vào kho ng 51,5 đ .
- Chi u cao c a m t nghiêng là 195 m.
Thuyết trình 7 kỳ quan thế giới cổ đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình 7 kỳ quan thế giới cổ đại - Người đăng: hatri00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thuyết trình 7 kỳ quan thế giới cổ đại 9 10 701