Ktl-icon-tai-lieu

Tình bạn

Được đăng lên bởi Nguyen van Chuong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn

T r¸ch b¹n kÝn ®¸o nhng h·y khen b¹n c«ng khai.
Reprove your friends in secret, praise them openly.
Cã mét ngêi b¹n míi tèt h¬n lµ cßn mét kÎ thï cò
Better new friend than old foe.
Ngêi nµo ®i t×m mét ngêi b¹n kh«ng cã lçi lÇm th× sÏ
kh«ng bao giê thÊy.
One who looks for a friend without faults will have
none.
T rong c¸c ®iÒu lµm cho ®êi ta hoµn toµn h¹nh phóc,
th× ®iÒu lín nhÊt lµ cã ®îc mét t×nh b¹n.
Of all the things which wisdom provide to make life
entirely happy, much the greatest is the possession of
friendship.
Mét tiÕng cêi vui vÎ lµ ¸nh mÆt trêi trong nhµ.
A good laugh is sunshine in a house.
Khi mäi ngêi th©n ¸i víi nhau th× níc l· còng ngät ngµo.
When men are friendly, even water is sweet.
Yªu vµ ghÐt cïng mét thø, ®ã lµ t×nh b¹n thùc sù.
To like and dislike the sane thing, that is indeed true
friendship.
H¹nh phóc thay cho m¸i nhµ nµo che chë mét ngêi b¹n.
NÕu ®îc th× còng ®¸ng x©y nªn mét l©u ®µi tr¸ng lÖ ®Ó
tiÕp ®ãn b¹n dï chØ trong mét ngµy.
Happy is the house that shelters a friend ! It might well
be built, like a festal bower or arch to entertain him a
single day.
T×nh b¹n lµ ngän löa mµ hÇu nh mäi ngêi ai còng cã, mét
nguån sëi Êm liªn tôc, «n hoµ, ªm dÞu, nhÑ nhµng kh«ng
bao giê g©y ®ín ®au hoÆc th« b¹o.
Friendship is a general and universal fire, but temperate
and equal, a constant established heat, all gentle and
smooth, without poignancy or roughness.

NguyÔn
§iÒu sung síng cña b¹n th©m t×nh lµ m×nh kh«ng ng¹i
tá râ sù ngu ngèc cña m×nh víi hä.
It is one of the bletssings of old friend that you can
afford to be stupid with them.
Trªn thÕ giíi nµy, kh«ng ngêi nµo l¹i lµ v« dông khi
mang ®ì g¸nh nÆng cña ngêi kh¸c.
No one is useless in this world who lightens the burdens
of another.
Kh«ng ai toµn diÖn ®îc, b¹n bÌ lµ phÇn mµ m×nh cßn
thiÕu.
No man is the whole of himself, his friends are the rest
of him.
Cã Ýt nhÊt mét ngêi b¹n ®Ó ta chia sÎ nh÷ng suy nghÜ vµ
t×nh c¶m cëi më ch©n thùc th× tèt h¬n lµ cã c¶ mét l«
b¹n hêi hît.
It may be more important to have at least one person with
whom we can share open and honest thoughts and
feelings than it is to have a whole network of more
superficial relationships.
T×nh yªu - lßng kÝnh träng - sù trung thµnh, ch¾c ch¾n
®ã lµ nh÷ng ®iÒu mµ mét t×nh b¹n ch©n thùc ph¶i chøa
®ùng.
Love-respect- loyalty, that, surely, is what true
friendship is all about.
B¹n bÌ lµ nh÷ng ngêi mµ khi cÇn ta cã thÓ nãi chuyÖn
víi hä kh«ng ph¶i dïng ®Õn lêi nãi.
Friends are people you can talk to without words, ...
NguyÔn
T r¸ch b¹n kÝn ®¸o nhng h y khen b¹n c«ng khai.·
Reprove your friends in secret, praise them openly.
Cã mét ngêi b¹n míi tèt h¬n lµ cßn mét kÎ thï cò
Better new friend than old foe.
Ngêi nµo ®i t×m mét ngêi b¹n kh«ng cã lçi lÇm th× sÏ
kh«ng bao giê thÊy.
One who looks for a friend without faults will have
none.
T rong c¸c ®iÒu lµm cho ®êi ta hoµn toµn h¹nh phóc,
th× ®iÒu lín nhÊt lµ cã ®îc mét t×nh b¹n.
Of all the things which wisdom provide to make life
entirely happy, much the greatest is the possession of
friendship.
Mét tiÕng cêi vui vÎ lµ ¸nh mÆt trêi trong nhµ.
A good laugh is sunshine in a house.
Khi mäi ngêi th©n ¸i víi nhau th× níc l còng ngät ngµo.·
When men are friendly, even water is sweet.
Yªu vµ ghÐt cïng mét thø, ®ã lµ t×nh b¹n thùc sù.
To like and dislike the sane thing, that is indeed true
friendship.
H¹nh phóc thay cho m¸i nhµ nµo che chë mét ngêi b¹n.
NÕu ®îc th× còng ®¸ng x©y nªn mét l©u ®µi tr¸ng lÖ ®Ó
tiÕp ®ãn b¹n dï chØ trong mét ngµy.
Happy is the house that shelters a friend ! It might well
be built, like a festal bower or arch to entertain him a
single day.
T×nh b¹n lµ ngän löa mµ hÇu nh mäi ngêi ai còng cã, mét
nguån sëi Êm liªn tôc, «n hoµ, ªm dÞu, nhÑ nhµng kh«ng
bao giê g©y ®ín ®au hoÆc th« b¹o.
Friendship is a general and universal fire, but temperate
and equal, a constant established heat, all gentle and
smooth, without poignancy or roughness.
Tình bạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình bạn - Người đăng: Nguyen van Chuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tình bạn 9 10 401