Ktl-icon-tai-lieu

Trình học đệm Guita

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tài
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giải thích quy luật:
- Giữa Note La (A) và Note Si (B), Note Đô (C) và Note Rê (D), Note Rê (D) và Note Mi (E), Note Fa (F) và Note Sol
(G), Note Sol (G) và Note La (A) cách nhau 1 Cung đàn.
- Chỉ riêng giữa Note Si (B) và Note Đô (C), Note Mi (E) và note Fa (F) cách nhau 1/2 Cung đàn.
- 1/2 Cung là khoảng cách giữa 2 Phím đàn liên tiếp bất kỳ.
- 1 Cung = 2 lần 1/2 Cung liên tiếp bất kỳ.
- 1 Note X bất kỳ dịch lên 1/2 Cung sẽ trở thành X# (Thăng)
- 1 Note X bất kỳ dịch xuống 1/2 Cung sẽ trở thành Xb (Giáng)
- B và C, E và F chỉ cách nhau 1/2 cung nên sẽ không có B# hay Cb, tương tự không có E# và Fb.
*Chú ý:* Vậy với quy luật trên ta dễ dàng suy luận ra tất cả các Note trên cần đàn chỉ từ các Note trên dây Buông (Phím
0). Các Note trên dây buông còn gọi là Note gốc. Quy luật này cũng áp dụng cho quan hệ giữa các hợp âm

1.Tìm chủ âm của bài nhạc
Hãy nhìn vào bộ khóa ở đầu bài nhạc, ta sẽ thấy có 3 trường hợp xảy ra
a) Bộ khóa không có dấu thăng giảm : Chủ âm của bài có thể là Đô trưởng (C) hay La thứ (Am).
b) Bộ khóa có dấu thăng : Từ dấu thăng cuối cùng, cọng thêm nửa cung thì sẽ có tên chủ âm trưởng, rồi từ đó
đếm xuống 2 nốt sẽ có tên âm giai tương ứng là chủ âm thứ .
c) Bộ khóa có dấu giảm : Nếu có 1 dấu giảm (Bb) thì chủ âm của bài có thể là Fa trưởng (F) hay Re thứ (Dm) .
Nếu có hơn 1 dấu giảm, thì dấu giảm ngay trước dấu giảm cuối sẽ là tên của chủ âm trưởng và sau đó đếm
xuống 2 nốt sẽ có tên của chủ âm ở cung thứ
Tại sao ta lại chưa biết rõ được chủ âm của bài nhạc thuộc cung trưởng hay thứ ngay như thế?
Hãy tưởng tượng việc tìm chủ âm của một bài nhạc mới cũng như bạn đang đứng trước một căn nhà lạ. Bạn gõ cửa nhưng
không biết người chủ gia đình ra mở cửa là người cha (trưởng) hay mẹ (thứ).
Ví dụ:

a) Bộ khóa có 2 dấu thăng (Fa# và Do#) và tận cùng bằng nối Si (B) : Bài này thuộc cung Si thứ (B minor) và
âm giai tương ứng là Re trưởng (D).
Nói một cách khác, trong gia đình này thì người vợ (Bm) cầm quyền (!) và người chồng (D) chỉ đóng vai trò thứ
yếu. Bài nhạc ở cung thứ thường có âm hưởng buồn
b) Bộ khóa có 3 dấu giảm (Si b, Mi b, La b) và tận cùng bằng nốt Mi b (Eb) : Bài này ở cung Mi giảm trưởng
(Eb major) và âm giai tương ứng là Do thứ (Cm). Trong “gia đình” này thì người chồng (Eb) cầm quyền, và
người vợ (Cm) giữ vai trò thứ yếu. Bài nhạc ở cung trưởng có âm hưởng vui tươi, mạnh mẽ.
2. Tìm các hợp âm trong bài nhạc
Thông thường thì các bài nhạc Việt chỉ dùng 6 hợp âm chính. Thử tưởng tượng gia đình này có 4 con: 2 trai và
2 gái. Ta đã tìm ...
Giải thích quy luật:
- Giữa Note La (A) và Note Si (B), Note Đô (C) và Note Rê (D), Note Rê (D) và Note Mi (E), Note Fa (F) và Note Sol
(G), Note Sol (G) và Note La (A) cách nhau 1 Cung đàn.
- Chỉ riêng giữa Note Si (B) và Note Đô (C), Note Mi (E) và note Fa (F) cách nhau 1/2 Cung đàn.
- 1/2 Cung là khoảng cách giữa 2 Phím đàn liên tiếp bất kỳ.
- 1 Cung = 2 lần 1/2 Cung liên tiếp bất kỳ.
- 1 Note X bất kỳ dịch lên 1/2 Cung sẽ trở thành X# (Thăng)
- 1 Note X bất kỳ dịch xuống 1/2 Cung sẽ trở thành Xb (Giáng)
- B và C, E và F chỉ cách nhau 1/2 cung nên sẽ không có B# hay Cb, tương tự không có E# và Fb.
*Chú ý:* Vậy với quy luật trên ta dễ dàng suy luận ra tất cả các Note trên cần đàn chỉ từ các Note trên dây Buông (Phím
0). Các Note trên dây buông còn gọi là Note gốc. Quy luật này cũng áp dụng cho quan hệ giữa các hợp âm
1.Tìm chủ âm của bài nhạc
Hãy nhìn vào bộ khóa ở đầu bài nhạc, ta sẽ thấy có 3 trường hợp xảy ra
a) Bộ khóa không có dấu thăng giảm : Chủ âm của bài có thể là Đô trưởng (C) hay La thứ (Am).
b) Bộ khóa có dấu thăng : Từ dấu thăng cuối cùng, cọng thêm nửa cung thì sẽ có tên chủ âm trưởng, rồi từ đó
đếm xuống 2 nốt sẽ có tên âm giai tương ứng là chủ âm thứ .
c) Bộ khóa có dấu giảm : Nếu có 1 dấu giảm (Bb) thì chủ âm của bài có thể là Fa trưởng (F) hay Re thứ (Dm) .
Nếu có hơn 1 dấu giảm, thì dấu giảm ngay trước dấu giảm cuối sẽ là tên của chủ âm trưởng và sau đó đếm
xuống 2 nốt sẽ có tên của chủ âm ở cung thứ
Tại sao ta lại chưa biết rõ được chủ âm của bài nhạc thuộc cung trưởng hay thứ ngay như thế?
Hãy tưởng tượng việc tìm chủ âm của một bài nhạc mới cũng như bạn đang đứng trước một căn nhà lạ. Bạn gõ cửa nhưng
không biết người chủ gia đình ra mở cửa là người cha (trưởng) hay mẹ (thứ).
dụ:
a) Bộ khóa có 2 dấu thăng (Fa# và Do#) và tận cùng bằng nối Si (B) : Bài này thuộc cung Si thứ (B minor) và
âm giai tương ứng là Re trưởng (D).
Nói một cách khác, trong gia đình này thì người vợ (Bm) cầm quyền (!) và người chồng (D) chỉ đóng vai trò thứ
yếu. Bài nhạc ở cung thứ thường có âm hưởng buồn
b) Bộ khóa có 3 dấu giảm (Si b, Mi b, La b) và tận cùng bằng nốt Mi b (Eb) : Bài này ở cung Mi giảm trưởng
(Eb major) và âm giai tương ứng là Do thứ (Cm). Trong “gia đình” này thì người chồng (Eb) cầm quyền, và
người vợ (Cm) giữ vai trò thứ yếu. Bài nhạc ở cung trưởng có âm hưởng vui tươi, mạnh mẽ.
2. Tìm các hợp âm trong bài nhạc
Thông thường thì các bài nhạc Việt chỉ dùng 6 hợp âm chính. Thử tưởng tượng gia đình này có 4 con: 2 trai và
2 gái. Ta đã tìm được 2 hợp âm chủ nhà rồi thì chỉ cần tìm thêm 4 hợp âm còn lại (tên của 4 đứa con) bằng cách
áp dụng luật 1 – 4 –5 như sau:
Thí dụ như bài nhạc thuộc cung Do trưởng (C) – nghĩa là âm giai tương ứng là La thứ (Am). Nếu người cha là
Do thì có thể tìm tên 2 đứa con trai bằng cách dùng 5 ngón của bàn tay trái mà đếm như sau:
Ngón cái : 1 Do - ngón trỏ 2 Re bỏ – ngón giữa 3 Mi bỏ – ngón áp út 4 Fa OK – ngón út 5 Sol OK
Như vậy thì bên phía cha và 2 con trai, ta sẽ có 3 hợp âm : Do (C ), Fa (F) và Sol (G)
Về phía người mẹ (âm giai tương ứng), tương tự như trên ta sẽ có tên của người mẹ và 2 con gái là La thứ
(Am), Re thứ (Dm) và Mi trưởng (E).
Ghi chú: Ai thắc mắc muốn hỏi tại sao 2 cô con gái lại là Re thứ (mà không là Re trưởng) và Mi trưởng (mà
không là Mi thứ) thì cần biết về các nốt trong 1 âm giai (scale) và tên các quãng (interval) .
Trong âm giai La thứ (Am) (thuộc dòng người mẹ) thì các nốt trong âm giai này là A-B-C-D-E-F-G#-A, Tên
của cô con gái thứ nhất bắt đầu ở nốt thứ 4 (đếm La Si Do “Re” ) Hợp âm Re có 3 nốt chồng lên nhau là Re Fa
La (D F A) và nốt Fa không có dấu thăng. Quãng D-F là quãng 3 thứ , nên cô con gái thứ nhất tên là Re thứ
(Dm). Trong khi đó tên của cô con gái thứ hai bắt đầu ở bậc 5 (đếm La Si Do Re “Mi”). Chồng 3 nốt lên nhau
ở Mi (E) sẽ có E – G# – B (để ý G# trong âm giai La thứ) và vì quãng E G# là quãng 3 trưởng, nên cô con gái
thứ hai sẽ mang tên Mi trưởng (E).
Chưa có thì giờ tìm hiểu sâu xa thì nếu muốn tìm 6 hợp âm chính cho bài nhạc, ta chỉ cần ghi nhớ luật 1 – 4 –
5 . Ðại khái (nên nhớ chỉ là “đại khái”) là:
a) Ba hợp âm theo chủ âm trưởng (cha & 2 con trai) : 1 – 4 –5 (tất cả đều trưởng)
b) Ba hợp âm theo chủ âm thứ (mẹ & con 2 gái) : 1 thứ – 4 thứ – 5 trưởng
Trình học đệm Guita - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trình học đệm Guita - Người đăng: Nguyễn Thanh Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trình học đệm Guita 9 10 529