Ktl-icon-tai-lieu

Truyen co tich VN 1

Được đăng lên bởi Hoàng Anh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1472 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Truyïån cöí tñch Viïåt Nam

1

MUÅC LUÅC
Muåc luåc ............................................................................................. 1
Chuyïån chaâng Lña ........................................................................... 2
Ai mua haânh töi (hay Loå nûúác thêìn) ............................................. 4
Êm dûúng giao chiïën....................................................................... 7
Anh chaâng hoå Àaâo ......................................................................... 10
Anh chaâng ngheâo khöí ................................................................... 13
Anh khúâ àûúåc kiïån ........................................................................ 17
Biïín höì lai laáng.............................................................................. 20
Bñnh vaâ Àinh.................................................................................. 23
Bñch Cêu kyâ ngöå ............................................................................ 27
Boá àuäa............................................................................................. 29
Búåm giaâ mùæc bêîy coâ ke.................................................................. 30
Böën anh taâi..................................................................................... 32
Böën ngûúâi baån ................................................................................ 35
Cêy huyïët duå.................................................................................. 39
Cêy khïë........................................................................................... 41
Cêy nïu ngaây tïët ........................................................................... 45
Cêy tre trùm àöët ............................................................................ 48
Chaâng Na A'................................................................................... 50
Chiïëc aáo taâng hònh ........................................................................ 55
Chiïëc cêìu phuác àûác........................................................................ 59Truyïån cöí tñch Viïåt Nam

2

CHUYÏÅN CHAÂNG LÑA

Ngaây xûa úã möåt laâng noå coá vúå chöìng ngûúâi laâm vûúân ngheâo khöí,
sinh àûúåc àûáa con trai àùåt tïn laâ Lña. Chûa qua àúâi, Lña coân nhoã tuöíi
chõu caãnh möì cöi chûa. Thûúâng ngaây Lña theo meå bùæt öëc haái rau àïí
söëng. Lûuác lïn múâi tuöíi, meå Lña àem Lña àúå cho möåt ngûúâi nhaâ giaâu
tron...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyen co tich VN 1 - Người đăng: Hoàng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Truyen co tich VN 1 9 10 808