Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Thọ Trịnh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2111 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1

NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN, VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Kết cấu :
 1. Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh.
 2. Điều kiện lịch sử - xã hội, nguồn gốc,
quá trình hình thành và phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh.
 3. Ý nghĩa việc học tập tư tưởng Hồ Chí
Minh.
2

1. ĐỊNH NGHĨA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1.1. Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm
toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản
của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng
xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng
sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào
điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự
kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại
nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và
giải phóng con người.
3

b. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc,
giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐLDT và CNXH.
3. Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối
đại đoàn kết dân tộc.
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của
nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của
dân, do dân, vì dân.
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn
dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

4

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh
tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách
mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư.
8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh.

5

Môn học giới thiệu những vấn đề thuộc nội
dung tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng
dân tộc.
2. Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
3. Đại đoàn kết dân tộc , kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại.
4. Về Đảng Cộng sản Việt Nam và về Nhà nước
của dân, do dân, vì dân.
5. Về đạo đức, nhân văn, văn hoá.
6

2. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ - XÃ HỘI, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

2.1. Điều kiện lịch sử-xã hội cuối thế kỷ XIX,
đầu thế kỷ XX

a. Bối cảnh xã hội Việt Nam
 Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là
xã hội Phong kiến độc lập, nông nghiệp lạc
hậu.
 Khi Pháp xâm lược, Việt Nam đặt dưới ách
thống trị của thực dân Pháp. Xã hội Việt Nam
xuất hiện các mâu thuẫn mới trên nền mâu
thuẫn cũ.
 Các nhu cầu phát triển của dân tộc Việt Nam
về ý thức...
1
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Thọ Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 549