Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập đề thi HSG Toán 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Phương
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 2458 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tuyển tập đề thi HSG Toán 8

Bµi 1: (3®) Chøng minh rÇng:
a) 85 + 211 chia hÕt cho 17
b) 1919 + 6919 chia hÕt cho 44
Bµi 2:
a) Rót gän biÓu thøc:
b) Cho

§Ò 1

x2  x  6
x 3  4 x 2  18 x  9

yz xz xy
1 1 1
   0( x, y, z  0) . TÝnh 2  2  2
x y z
x
y
z

Bµi 3:(3®)
Cho tam gi¸c ABC . LÊy c¸c ®iÓm D,E theo thø tù thuéc tia ®èi cña c¸c tia BA, CA
sao cho BD = CE = BC. Gäi O lµ giao ®iÓm cña BE vµ CD .Qua O vÏ ®êng th¼ng song
song víi tia ph©n gi¸c cña gãc A, ®êng th¼mg nµy c¾t AC ë K. Chøng minh r»ng AB =
CK.
Bµi 4 (1®).
T×m gi¸ trÞ lín nhÊt hoÆc nhá nhÊt cña biÓu thøc sau (nÕu cã):
M = 4x2 + 4x + 5
§¸p ¸n
Bµi 1 : (3®)
a) (1,5®) Ta cã: 85 + 211 = (23)5 + 211 = 215 + 211 =211(24 + 1)=211.17
Râ rµng kÕt qu¶ trªn chia hÕt cho 17.
b) (1,5®) ¸p dông h»ng ®¼ng thøc:
an + bn = (a+b)(an-1 - an-2b + an-3b2 - …- abn-2 + bn-1) víi mäi n lÏ.
Ta cã: 1919 + 6919 = (19 + 69)(1918 – 1917.69 +…+ 6918)
= 88(1918 – 1917.69 + …+ 6918) chia hÕt cho 44.
Bµi 2 : (3®)
a) (1,5®) Ta cã: x2 + x – 6 = x2 + 3x -2x -6 = x(x+3) – 2(x+3)
= (x+3)(x-2).
3
2
3
x – 4x – 18 x + 9 = x – 7x2 + 3x2 - 21x + 3x + 9
=(x3 + 3x2) – (7x2 +21x) +(3x+9)
=x2(x+3) -7x(x+3) +3(x+3)
=(x+3)(x2 –7x +3)
=>

(x+3)(x-2)
( x  2)
x2  x  6

=
Víi ®iÒu kiÖn x  -1 ; x2 -7x + 3
2
2
(x+3)(x -7x +3) x -7x +3
x 3  4 x 2  18 x  9

0

b) (1,5®) V×

 1 1
1 1 1
1
   0     
x y z
z
 x y
3

 1 1
1
1 
1
1 1
1 1 1
 3       3   3  3. 2 .  3 . 2  
3
z
z  x
x y
x y
 x y
y
1 1 1
1 1  1 1
1
 3  3  3 . .     3 
3
x
y
z
x y  x y
x
1
xyz
1
1
Do ®ã : xyz( 3 + y 3 + 3 )= 3  x3 
x
z


Gv: Nguyễn Văn Tú

1 1
1
 3  3.
3
y
z
xyz
xyz xyz
yz zx xy
 3 3 2  2  2 3
3
y
z
x
y
z

1

Trường THCS Thanh Mỹ

Tuyển tập đề thi HSG Toán 8

Bµi 3 : (3®)
Chøng minh :
VÏ h×nh b×nh hµnh ABMC ta
cã AB = CM .
§Ó chøng minh AB = KC ta cÇn
chøng minh KC = CM.
ThËt vËy xÐt tam gi¸c BCE cã BC =
CE (gt) => tam gi¸c CBE c©n t¹i C
µ E
µ v× gãc C1 lµ gãc ngoµi cña
=> B
1
tam
gi¸c
BCE
=>
µ B
µ E
µ B
µ  1C
µ mµ AC // BM
C
1
1
1
1
2

A
K

B

C

D

E

·
µ  1 CBM
·
(ta vÏ) => Cµ1  CBM
B
1

2
·
nªn BO lµ tia ph©n gi¸c cña CBM
.

M

Hoµn toµn t¬ng tù ta cã CD lµ tia
ph©n gi¸c cña gãc BCM . Trong tam gi¸c BCM, OB, CO, MO ®ång quy t¹i O => MO
lµ ph©n tia ph©n gi¸c cña gãc CMB
·
·
Mµ : BAC
, BMC
lµ hai gãc ®èi cña h×nh b×nh hµnh BMCA => MO // víi tia ph©n gi¸c
cña gãc A theo gt tia ph©n gi¸c cña gãc A cßn song song víi OK => K,O,M th¼ng
hµng.
¶  1 BMC
·
¶
¶  ¶A mµ
(cmt ); µA  M
M
Ta l¹i cã : M
1...
Tuyển tập đề thi HSG Toán 8
§Ò 1
Bµi 1: (3®) Chøng minh rÇng:
a) 8
5
+ 2
11
chia hÕt cho 17
b) 19
19
+ 69
19
chia hÕt cho 44
Bµi 2:
a) Rót gän biÓu thøc:
2
3 2
6
4 18 9
x x
x x x
b) Cho
1 1 1
0( , , 0)x y z
x y z
. TÝnh
2 2 2
yz xz xy
x y z
Bµi 3:(3®)
Cho tam gi¸c ABC . LÊy c¸c ®iÓm D,E theo thø thuéc tia ®èi cña c¸c tia BA, CA
sao cho BD = CE = BC. Gäi O lµ giao ®iÓm cña BE vµ CD .Qua O vÏ ®êng th¼ng song
song víi tia ph©n gi¸c cña gãc A, ®êng th¼mg nµy c¾t AC ë K. Chøng minh r»ng AB =
CK.
Bµi 4 (1®).
T×m gi¸ trÞ lín nhÊt hoÆc nhá nhÊt cña biÓu thøc sau (nÕu cã):
M = 4x
2
+ 4x + 5
§¸p ¸n
Bµi 1 : (3®)
a) (1,5®) Ta cã: 8
5
+ 2
11
= (2
3
)
5
+ 2
11
= 2
15
+ 2
11
=2
11
(2
4
+ 1)=2
11
.17
Râ rµng kÕt qu¶ trªn chia hÕt cho 17.
b) (1,5®) ¸p dông h»ng ®¼ng thøc:
a
n
+ b
n
= (a+b)(a
n-1
- a
n-2
b + a
n-3
b
2
- …- ab
n-2
+ b
n-1
) víi mäi n lÏ.
Ta cã: 19
19
+ 69
19
= (19 + 69)(19
18
– 19
17
.69 +…+ 69
18
)
= 88(19
18
– 19
17
.69 + …+ 69
18
) chia hÕt cho 44.
Bµi 2 : (3®)
a) (1,5®) Ta cã: x
2
+ x – 6 = x
2
+ 3x -2x -6 = x(x+3) – 2(x+3)
= (x+3)(x-2).
x
3
– 4x
2
– 18
x + 9 = x
3
– 7x
2
+ 3x
2
- 21x + 3x + 9
=(x
3
+ 3x
2
) – (7x
2
+21x) +(3x+9)
=x
2
(x+3) -7x(x+3) +3(x+3)
=(x+3)(x
2
–7x +3)
=>
2
3 2
6
4 18 9
x x
x x x
=
2 2
(x+3)(x-2) ( 2)
(x+3)(x -7x +3) x -7x +3
x
Víi ®iÒu kiÖn x
-1 ; x
2
-7x + 3
0
b) (1,5®) V×
3
3 3 3 2 2 3
1 1 1 1 1 1
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. . 3 .
x y z z x y
z x y z x x y x y y
 
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 . . 3.
x y z x y x y x y z xyz
Do ®ã : xyz(
3
1
x
+
3
1
y
+
)= 3
3 3 3 2 2 2
3 3
xyz xyz xyz yz zx xy
x y z x y z
Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ
1
Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 - Người đăng: Nguyễn Minh Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 9 10 895