Ktl-icon-tai-lieu

Tuyên truyền biển đảo

Được đăng lên bởi tranquangminhsol
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BCH ĐOÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

***
Số: 29 TT/TĐTN - TG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thành phố Huế, ngày 14 tháng 5 năm 2014

THÔNG TRI TRIỆU TẬP
Đại biểu tham dự Hội nghị triển khai
Công tác tuyên truyền đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, UVBCH Tỉnh Đoàn.
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Các Anh/Chị Uỷ viên Ban thư ký, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh.
- Các Anh/Chị Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh.
- Các Anh/Chị Ủy viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.
- Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm
2014; nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo sâu rộng trong cán
bộ, đoàn viên thanh niên; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc,
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các lợi ích của Việt Nam
trên Biển Đông. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị
triển khai công tác tuyên truyền đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong
cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn.
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Các Anh/Chị Uỷ viên Ban thư ký, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh.
- Các Anh/Chị Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh.
- Các Anh/Chị Ủy viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.
- Chủ nhiệm các CLB/Đội, nhóm trực thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
2. Nội dung Hội nghị:
- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên thanh
niên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tăng cường thông tin đối ngoại, chuyển tải kịp thời, chính xác các quan
điểm, lập trường chính nghĩa của Việt Nam về vấn đề Biển Đông đến cộng đồng
quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.
3. Thời gian - địa điểm:
* Thời gian: (01 buổi), vào lúc 14h00 ngày 16/5/2014 (thứ sáu)
* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, số 57,
đường Lâm Hoằng, Thành phố Huế.

4. Kinh phí:
Các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà
nước về chế độ ăn nghỉ, đi lại.
Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Việt Nam là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà
trong năm 2014, Ban Thường vụ ...
BCH ĐOÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
***
Số: 29 TT/TĐTN - TG
Thành phố Huế, ngày 14 tháng 5 năm 2014
THÔNG TRI TRIỆU TẬP
Đại biểu tham dự Hội nghị triển khai
ng tác tuyên truyền đấu tranh, bảo v ch quyền bin, đảo Việt Nam
Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, UVBCH Tỉnh Đoàn.
- Ban Thưng v các Huyn, Th, Thành Đoàn và Đoàn trc thuc.
- Các Anh/Ch U viên Ban thư ký, y viên y ban Hi LHTN VN tnh.
- Các Anh/Ch y viên Hi đng Đi tnh.
- Các Anh/Ch y viên Hi Doanh nhân tr tnh.
- Trung tâm Hot đng thanh thiếu nhi tỉnh.
Thực hiện cơng tnh ng tác Đn và phong trào thanh thiếu nhi năm
2014; nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo sâu rộng trong cán
bộ, đoàn viên thanh niên; khơi dậy phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc,
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo bảo vệ vững chắc
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia các lợi ích của Việt Nam
trên Biển Đông. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triệu tập đại biểu tham d Hội nghị
triển khai công c tuyên truyn đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Vit Nam trong
cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Các đồng c Ủy viên Ban Thường v, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn.
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Các Anh/Chị Uỷ viên Ban thư ký, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh.
- Các Anh/Ch y viên Hi đồng Đội tnh.
- Các Anh/Ch y viên Hi Doanh nhân tr tnh.
- Ch nhim các CLB/Đi, nhóm trc thuc Trung tâm Hot đng Thanh thiếu nhi tnh.
2. Nội dung Hội nghị:
- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên thanh
niên các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- ng cường thông tin đối ngoại, chuyển tải kịp thời, chính xác các quan
điểm, lập trường chính nghĩa của Việt Nam về vấn đề Biển Đông đến cộng đồng
quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.
3. Thời gian - địa điểm:
* Thời gian: (01 buổi), vào lúc 14h00 ngày 16/5/2014 (thứ sáu)
* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, số 57,
đường Lâm Hoằng, Thành phố Huế.
Tuyên truyền biển đảo - Trang 2
Tuyên truyền biển đảo - Người đăng: tranquangminhsol
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tuyên truyền biển đảo 9 10 912