Ktl-icon-tai-lieu

Ai Cập huyền bí

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 2706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Paul Brunton

Ai C p Huy n Bí
D ch gi : Nguy n H u Ki t
Chương 1
M t Đêm V i Th n Tư ng Sphinx

Ngư i du khách cu i cùng ñã v ; ngư i hư ng d n viên cu i cùng ñã l p l i ñ n c ngàn
l n nh ng ñi u hi u bi t c a mình ñ gi i thi u cho du khách ngo i qu c v x c Ai
C p. M t b y l a m t m i và ñàn l c ñà b t kham ñã l n bư c ch m ch p trên ñư ng v ,
v i nh ng du khách cu i cùng trong ngày.
Trong khung c nh x Ai C p, bóng hoàng hôn có m t v ñ p siêu nhiên và khó quên.
M i v t ñ u khoe màu ñ i s c, gi a kho ng tr i ñ t bao la n i b t lên nh ng kho ng
tương ph n l lùng.
Tôi còn ng i l i m t mình trên bãi cát vàng, ñ i di n v i pho tư ng Sphinx hùng vĩ oai
nghiêm tuy t tr n. Tôi nhìn m t cách say mê cái c nh tư ng nh ng màu s c m ng manh
như sương phai m d n m t cách nh nhàng, trong khi m t tr i l ng ñã c t ñi nh ng ánh
vàng l ng l y trên n n tr i Ai C p. Nh ng ánh l a di u huy n, nét huy hoàng tuy t ñ i
mà m t tr i l n c a châu Phi còn b sót l i trong không gian, có ai ti p nh n b c thông
ñi p thiêng liêng c a tr i mà không c m giác ñư c trong giây lát cái phút l c lõng c a cõi
Thiên Đàng? Ni m phúc l c ñó s còn t n t i khi con ngư i chưa ñ n quá n i tr y l c
trong vòng tr n gian ô trư c, trong s sa ñ a tâm linh, nó s t n t i khi con ngư i còn
bi t yêu v n Thái Dương n y là ngu n góc c a s s ng và c a bao nhiêu màu s c huy
hoàng l ng l y xu t hi n trư c m t ta. C nhân x Ai C p th t ra ñã không kém minh
tri t khi h tôn th Râ, bi u tư ng ngôi m t tr i, mà trong thâm tâm h coi như m t v
Th n ...
Trong b i c nh hoàng hôn Ai C p, dư i m t n n tr i xám ng t ñã t i m d n, tôi nhìn
pho tư ng ñá Sphinx m i lúc càng s m màu, cho ñ n khi nh ng tia n ng vàng s m cu i
cùng ñã t t h n và không còn chi u vào gương m t l nh lùng bí hi m c a nó n a. Hình
th n tư ng Sphinx nhô lên gi a bãi sa m c mênh mông gương m t kh ng l , than hình
n m du i ra, tr i qua nhi u th h ñã t ng gây s s hãi cho nh ng ngư i R p d ñoan,
và làm ng c nhiên nh ng ngư i du khách hoài nghi, mà b ng ch ng là nh ng câu h i t
ngư i l khách, l n ñ u tiên con quái v t kh ng l xu t hi n trư c ñôi m t kinh ng c c a
h . Pho tư ng ñá bí hi m mình sư t ñ u ngư i này có m t s c h p d n r t l lùng và
ph c t p ñ i v i bao nhiêu th h du khách. Nó là m t s bí m t ñ i v i ngư i Ai c p, và
m t bài toán bí hi m cho toàn th gi i. Ai ñã ñiêu kh c ra nó? Vào th i ñ i nào? Không
ai bi t ñư c. Nhà Ai C p h c chuyên môn nh t cũng ch ñưa ra nh ng gi thuy t vu vơ
v ý nghĩa và l ch s c a hình th n tư ng Sphinx.

Dư i ánh sáng le lói c...
Paul Brunton
Ai Cp Huyn Bí
Dch gi : Nguyn Hu Kit
Chương 1
Mt Đêm Vi Thn Tượng Sphinx
Người du khách cui cùng ñã v; người hướng dn viên cui cùng ñã lp li ñến c ngàn
ln nhng ñiu hiu biết ca mình ñể gii thiu cho du khách ngoi quc v x c Ai
Cp. Mt by la mt mi và ñàn lc ñà bt kham ñã ln bước chm chp trên ñường v,
vi nhng du khách cui cùng trong ngày.
Trong khung cnh x Ai Cp, bóng hoàng hôn có mt v ñẹp siêu nhiên và khó quên.
Mi vt ñều khoe màu ñổi sc, gia khong tri ñất bao la ni bt lên nhng khong
tương phn l lùng.
Tôi còn ngi li mt mình trên bãi cát vàng, ñối din vi pho tượng Sphinx hùng vĩ oai
nghiêm tuyt trn. Tôi nhìn mt cách say mê cái cnh tượng nhng màu sc mng manh
như sương phai m dn mt cách nh nhàng, trong khi mt tri lng ñã ct ñi nhng ánh
vàng lng ly trên nn tri Ai Cp. Nhng ánh la diu huyn, nét huy hoàng tuyt ñối
mà mt tri ln ca châu Phi còn b sót li trong không gian, có ai tiếp nhn bc thông
ñip thiêng liêng ca tri mà không cm giác ñược trong giây lát cái phút lc lõng ca cõi
Thiên Đàng? Nim phúc lc ñó s còn tn ti khi con người chưa ñến quá ni try lc
trong vòng trn gian ô trược, trong s sa ñọa tâm linh, nó s tn ti khi con người còn
biết yêu vn Thái Dương ny là ngun góc ca s sng và ca bao nhiêu màu sc huy
hoàng lng ly xut hin trước mt ta. C nhân x Ai Cp tht ra ñã không kém minh
triết khi h tôn th Râ, biu tượng ngôi mt tri, mà trong thâm tâm h coi như mt v
Thn ...
Trong bi cnh hoàng hôn Ai Cp, dưới mt nn tri xám ngt ñã ti m dn, tôi nhìn
pho tượng ñá Sphinx mi lúc càng sm màu, cho ñến khi nhng tia nng vàng sm cui
cùng ñã tt hn và không còn chiếu vào gương mt lnh lùng bí him ca nó na. Hình
thn tượng Sphinx nhô lên gia bãi sa mc mênh mông gương mt khng l, than hình
nm dui ra, tri qua nhiu thế h ñã tng gây s s hãi cho nhng người Rp d ñoan,
và làm ngc nhiên nhng người du khách hoài nghi, mà bng chng là nhng câu hi t
người l khách, ln ñầu tiên con quái vt khng l xut hin trước ñôi mt kinh ngc ca
h. Pho tượng ñá bí him mình sư t ñầu người này có mt sc hp dn rt l lùng và
phc tp ñối vi bao nhiêu thế h du khách. Nó là mt s bí mt ñối vi người Ai cp, và
mt bài toán bí him cho toàn thế gii. Ai ñã ñiêu khc ra nó? Vào thi ñại nào? Không
ai biết ñược. Nhà Ai Cp hc chuyên môn nht cũng ch ñưa ra nhng gi thuyết vu vơ
v ý nghĩa và lch s ca hình thn tượng Sphinx.
Ai Cập huyền bí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ai Cập huyền bí - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Ai Cập huyền bí 9 10 529