Ktl-icon-tai-lieu

Bài văn hay

Được đăng lên bởi Nhók Cô Đơn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. T×m hiÓu chung:
1. Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ chuyÖn cæ tÝch.
- Ph©n lo¹i truyÖn cæ tÝch. TruyÖn cæ tÝch chia lµm ba lo¹i:
+ TruyÖn cæ tÝch sinh ho¹t (C¸i c©n thuû ng©n)
+ TruyÖn cæ tÝch vÒ loµi vËt ( Qu¹ vµ C«ng)
+ TruyÖn cæ tÝch thÇn k× (Th¹ch Sanh, Chö §ång Tö).
- §Æc ®iÓm cña truyÖn cæ tÝch thÇn k×:
+ TruyÖn cæ tÝch thÇn k× chiÕm sè lîng lín nhÊt. §ã lµ lo¹i truyÖn cã sù tham gia cña nhiÒu yÕu tè thÇn k× vµo tiÕn
tr×nh ph¸t triÓn cña truyÖn (Tiªn, Bôt, vËt b¸u tr¶ ¬n).
+ Néi dung truyÖn cæ tÝch lµ ®Ò cËp tíi sè phËn bÊt h¹nh cña ngêi lao ®éng vÒ h¹nh phóc gia ®×nh, c«ng b»ng
x· héi, vÒ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña con ngêi.
- TruyÖn TÊm C¸m thuéc cæ tÝch thÇn k×. KiÓu truyÖn nµy phæ biÕn ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi.
- VD:
+ C« bÐ Lä Lem (Ph¸p).
+ ChiÕc hµi cêm pha lª (§øc).
2. V¨n b¶n:
a. §äc v¨n b¶n:
b. Bè côc:
- Më truyÖn: Ngµy xa.. viÖc nÆng - Giíi thiÖu c¸c nh©n vËt chÝnh vµ hoµn c¶nh truyÖn.
- Th©n truyÖn: Mét h«m vÒ cung - DiÔn biÕn c©u chuyÖn.
- KÕt truyÖn: TÊm trë l¹i thµnh ngêi.
II. §äc hiÓu:
1. Nh©n vËt vµ m©u thuÉn- xung ®ét chñ yÕu.
- NÕu c¨n cø vµo quan hÖ gia ®×nh th× truyÖn cã c¸c m©u thuÉn:
+ TÊm >< C¸m (hai chÞ em cïng cha kh¸c mÑ, cïng thÕ hÖ).
+ TÊm >< D× ghÎ (d× ghÎ vµ con chång)
-> M©u thuÉn TÊm - C¸m chñ yÕu, xuyªn suèt toµn truyÖn, liªn tôc ngµy cµng c¨ng th¼ng, quyÕt liÖt. §ã
m©u thu·n gia ®×nh: TÊm >< C¸m vµ d× ghÎ.
+ ThÓ hiÖn m©u thuÉn x· héi, kh¸i qu¸t thµnh m©u thuÉn thiÖn - ¸c.
2. DiÔn biÕn cña m©u thuÉn- xung ®ét gi÷a TÊm vµ mÑ con C¸m.
- M©u thuÉn xung ®ét gi÷a TÊm vµ C¸m vµ mÑ con C¸m cã thÓ chia thµnh c¸c chÆng nhá.
a) ChÆng 1: Khi cßn ë nhµ.
*B¶ng hÖ thèng- ®èi s¸nh:
*TiÓu kÕt:
- TÊm g¸i bÊt h¹nh, h¾t hñi, yÕu ®uèi, thô ®éng, khãc, ch¨m chØ, hiÒn ngoan, còng kh¸t khao ®îc vui
ch¬i.
- MÑ con C¸m lµ ngêi ®éc ¸c, nhÉn t©m hµnh h¹ TÊm, c....... lu«n ghen ghÐt TÊm.
- Nh©n vËt Bôt ®ãng vai trß lµ yÕu tè thÇn k×, ........ §ã lµ nÐt ®Æc biÖt hÊp dÉn cña lo¹i truyÖn nµy.
- §ã lµ con ®êng dÉn ®Õn h¹nh phóc cña TÊm.
- Tõ c« g¸i må c«i TÊm trë thµnh hoµng hËu.
b. M©u thuÉn 2:
* B¶ng hÖ thèng ®èi s¸nh.
* NhËn xÐt:
- M©u thuÉn giữa TÊm - C¸m ghÎ kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m cßn ngµy mét ph¸t triÓn, ngµy mét c¨ng
th¼ng gay g¾t quyÕt liÖt.
-> §©y kh«ng cßn lµ m©u thuÇn gia ®×nh mµ ph¸t triÓn thµnh m©u thuÉn gi÷a c¸i ¸c vµ c¸i thiÖn trong x· héi:
- Cßn TÊm c« còng dÇn trëng thµnh h¬n.
- Bèn lÇn giÕt, bèn lÇn ho¸ th©n chøng minh søc sèng m·nh liÖta TÊm, thÓ hiÖn quan niÖm lu«n lu©n håi cña
®¹o PhËt trong tinh thÇn nh©n d©n, thÓ hiÖn m¬ íc cña nh©n d©n göi vµo nh©n vËt TÊm.
- Nhµ vua bÊt lùc tríc sù øc hiÕp h·m h¹i TÊm cña hai mÑ con C¸m.
Nhµ vua còng hiÒn nh Bôt vµ còng xa vêi nh Bôt, chØ lµ mét m¬ íc cña d©n gian.
-> §ã còng lµ quan niÖm thiÖn ¸c vµ tinh thÇn l¹c quan, niÒm tin vµo ch©n lÝ, vµ c«ng b»ng cña t©m thøc ng êi ViÖt
trong cæ tÝch.
3. Hµnh ®éng tr¶ thï cña TÊm, quan niÖm sèng cña nh©n d©n.
- Cuèi truyÖn TÊm ®· nh©n danh c¸i thiÖn trõng ph¹t c¸i ¸c.
- TÊm nh©n vËt v¨n häc do nh©n d©n lao ®éng s¸ng t¹o ®Ó thùc hiÖn quan niÖm, th¸i ®é cña m×nh cuéc sèng.
T tëng cèt lâi mµ d©n gian muèn göi ®Õn ngêi nghe (®äc) lµ: ThiÖn lu«n th¾ng ¸c, “ë hiÒn gÆp lµnh, ë ¸c gÆp ¸c”
I. Miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n tù sù:
Bài văn hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài văn hay - Người đăng: Nhók Cô Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài văn hay 9 10 490