Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề phân tích tác phẩm văn học dân gian

Được đăng lên bởi Lê Dũ Bằng
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHUYÊN ĐÊ

PHÂN TICH TAC PHÂM
VĂN HOC DÂN GIAN
GV: TS.NGUYÊN THI NGOC ĐIÊP

GIỚI THIỆU VỀ HỌC PHẦN:
-HP gồm 30 tiết, 15t lyy thuyết, 15t thực hành.
-Điểm HP : điểm thực hành và điểm thi cuối HP
-Bài thực hành:
* Bài sẽ được giao về các nhóm để chuẩn bị
và thuyết trình trước lớp.
*Mỗi nhóm phân tích 1 tác phẩm VHDG.
*Sau khi thuyết trình, nhóm hoàn chỉnh thêm
bài soạn và nộp cho GV .

SỰ CẦN THIẾT CỦA HỌC PHẦN:
-Giúp hiểu rõ hơn về:
*TP VHDG
*Cách thức phân tích TP VHDG
*Chương trình VHDG trong nhà trường
*Thực tế giảng dạy VHDG và các giải
pháp…

-Trong thực tế, việc phân tích tp VHDG không
đơn giản, vì:
*Bản thân tp VHDG là 1 đối tượng phức
tạp, khó nắm bắt.
*Người phân tích chưa thực sự có hiểu
biết đầy đủ về VHDG, chưa có phương
pháp tiếp cận phù hợp…
-HP này gợi mở một số vấn đề, vừa để nhìn
lại, đánh giá những cách thức phân tích tp đã
thực hiện, vừa để hướng đến những cách thức
mới nhằm phân tích tp đạt hiệu quả hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
[1]. Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên - Võ Quang Nhơn,
(2002),Văn học dân gian VN, NXB Giáo dục, TP HCM.
[2]. Bùi Mạnh Nhị, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc
Điệp (2000), Văn học VN, Văn học dân gian, Những
công trình nghiên cứu, NXB Giáo dục, TP HCM.
[3]. Bùi Mạnh Nhị, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc
Điệp (2000), Văn học VN, Văn học dân gian, Những tác
phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục, TP HCM.
[4]. Bùi Mạnh Nhị (1988), Phân tích tác phẩm văn học
dân gian, Sở Giáo dục An Giang XB.

[5]. Nguyễn Xuân Lạc (1998), Văn học dân gian Việt
Nam trong nhà trường, NXB Giáo dục, TP HCM.
[6]. Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2005), Ca dao-dân ca, đẹp
và hay, NXB Trẻ, TP HCM.
[7]. .Đỗ Bình Trị (1995), Phân tích tác phẩm văn học
dân gian, NXB Giáo dục, HN.
[8]. Đỗ Bình Trị (1999), Những đặc điểm thi pháp của
các thể loại văn học dân gian, NB Giáo dục, HN.
[9]. .Hoàng Tiến Tựu (1983), Mấy vấn đề phương pháp
giảng dạy, nghiên cứu văn học dân gian, NXB Giáo dục,
HN.

NÔI DUNG CHUYÊN ĐÊ
Phân I:: Ban chât va đăc trưng
cua TP VHDG
Phân II:: Nhưng vân đê vê ly
thuyêt phân tich TP VHDG
Phân III:: Thưc hanh phân tich
TP VHDG

Phần I: Bản chất và đặc trưng của TP VHDG
1.TP VHDG trong nền VH dân tộc:
-Số lượng TP cực kỳ phong phú thuộc nhiều thể loại.
-TP có giá trị đặc sắc về nhiều mặt.
-Có vai trò quan trọng trong nền văn học dân tộc:
*Là 1 trong 2 bộ ph...


 
 
 
 
GV: TS.NGUY N TH NG C I P
Chuyên đề phân tích tác phẩm văn học dân gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề phân tích tác phẩm văn học dân gian - Người đăng: Lê Dũ Bằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Chuyên đề phân tích tác phẩm văn học dân gian 9 10 374