Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề: Văn học lãng mạn và hiện thực phê phán 1930-1945 (phần thơ)

Được đăng lên bởi kieutrang29091998
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề: Văn học lãng mạn và
hiện thực phê phán 1930-1945 (phần thơ)
Đề 5: Những giá trị tư tưởng và nghệ thuật của thơ lãng mạn qua một số
tác phẩm của Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử thời kỳ 1930-1945.

Có lúc do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, người ta đã quá dè dặt, nếu không nói
là quá khe khắt, trong việc xác nhận giá trị của thơ lãng mạn (1930-1945). Nhưng cuối cùng,
bằng giá trị của chính nó, sự tác động lâu bền và tốt đẹp của nó đối với liên tục nhiều thế hệ
người đọc, thơ lãng mạn đã xác định cho mình một vị trí xứng đáng trong nền văn học nước
nhà. Ngày nay, những tên tuổi và nhiều bài thơ của những nhà thơ như Xuân Diệu, Huy Cận,
Hàn Mặc Tử… vẫn được nhắc đến với rất nhiều trân trọng và mến yêu.
Hẳn công lớn đầu tiên của thơ lãng mạn, và cũng là của văn học lãng mạn nói chung, là đã
đưa ra trước mọi người cái ý niệm “tôi”. Cái “tôi” vốn rất vô nghĩa, rất đáng ghét, đối với
chủ nghĩa khắc kỉ của đạo lý phong kiến, trong khoảng 15 năm từ sau 1930, bỗng được các
nhà thơ nâng lên thành một ý niệm tốt đẹp và khẳng định vai trò quyết định của nó trong nghệ
thuật với tư cách là chủ thể sáng tạo. Một thế giới cũ với những cách nhìn cũ, cách cảm nhận
cũ, những lề luật cũ, bỗng vỡ ra, nhường chỗ cho một thế giới được đánh giá, cảm nhận, xúc
động bởi cái tôi cá thể ấy. Và quả là một thế giới phong phú đa dạng vô cùng.
Các nhà thơ nói: cuộc sống đẹp quá chừng, đáng sống quá chừng, chớ coi thường nó, đừng né
tránh nó. Làm sao có thể thờ ơ trước một cuộc đời mà hình như ở đó tạo hóa đã dành sẵn cho
con người, cho mỗi người đủ mọi thứ để tạo nên hạnh phúc như thế này.
Của ong bướm này đây tuần trăng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh rì
Này đây lá của cành tơ phơ phất
Của yến anh này đây khúc tình si.
(Xuân Diệu - Vội vàng)
Thật ra, cũng chẳng có gì mới lạ: thì thời nào, thời Nguyễn Du hay Nguyễn Trãi, mà chẳng có
ong, bướm, lá, hoa, chim oanh, chim yến! Nhưng đố tìm đâu ra những thời đó, kể đến thời
Tản Đà, một niềm vui sống thiết tha và đắm say đến dường ấy. Chính với niềm ham sống
mãnh liệt ấy mà Xuân Diệu lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời hình như đang trôi nhanh quá, cái
khoảng trăm năm sao mà ngắn ngủi, tuổi trẻ của mỗi người sao mà chóng qua. Cảm nhận ấy
không khiến cho Xuân Diệu trở nên hư vô, bi quan theo triết lý“sắc không” nhà Phật hay “vô
vi” của Lão trang, trái lại, càng khiến nhà thơ cảm nhận rõ hơn sự đáng quí của cuộc đời.
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
….

Cho chếch choáng mùi thơm, cho đ...
Chuyên đề: Văn hc lãng mn và
hin thc phê phán 1930-1945 (phn thơ)
Đề 5: Nhng giá tr tư tưởng và ngh thut ca thơ lãng mn qua mt s
tác phm ca Xuân Diu, Huy Cn, Hàn Mc T thi k 1930-1945.
Có lúc do mt s nguyên nhân khách quan và ch quan, người ta đã quá dè dt, nếu không nói
là quá khe kht, trong vic xác nhn giá tr ca thơ lãng mn (1930-1945). Nhưng cui cùng,
bng giá tr ca chính nó, s tác động lâu bn và tt đẹp ca nó đối vi liên tc nhiu thế h
người đọc, thơ lãng mn đã xác định cho mình mt v trí xng đáng trong nn văn hc nước
nhà. Ngày nay, nhng tên tui và nhiu bài thơ ca nhng nhà thơ như Xuân Diu, Huy Cn,
Hàn Mc T… vn được nhc đến vi rt nhiu trân trng và mến yêu.
Hn công ln đầu tiên ca thơ lãng mn, và cũng là ca văn hc lãng mn nói chung, là đã
đưa ra trước mi người cái ý nim “tôi”. Cái “tôi” vn rt vô nghĩa, rt đáng ghét, đối vi
ch nghĩa khc k ca đạo lý phong kiến, trong khong 15 năm t sau 1930, bng được các
nhà thơ nâng lên thành mt ý nim tt đẹp và khng định vai trò quyết định ca nó trong ngh
thut vi tư cách là ch th sáng to. Mt thế gii cũ vi nhng cách nhìn cũ, cách cm nhn
cũ, nhng l lut cũ, bng v ra, nhường ch cho mt thế gii được đánh giá, cm nhn, xúc
động bi cái tôi cá th y. Và qu là mt thế gii phong phú đa dng vô cùng.
Các nhà thơ nói: cuc sng đẹp quá chng, đáng sng quá chng, ch coi thường nó, đừng né
tránh nó. Làm sao có th th ơ trước mt cuc đời mà hình như đó to hóa đã dành sn cho
con người, cho mi người đủ mi th để to nên hnh phúc như thế này.
Ca ong bướm này đây tun trăng mt
Này đây hoa ca đồng ni xanh rì
Này đây lá ca cành tơ phơ pht
Ca yến anh này đây khúc tình si.
(Xuân Diu - Vi vàng)
Tht ra, cũng chng có gì mi l: thì thi nào, thi Nguyn Du hay Nguyn Trãi, mà chng có
ong, bướm, lá, hoa, chim oanh, chim yến! Nhưng đố tìm đâu ra nhng thi đó, k đến thi
Tn Đà, mt nim vui sng thiết tha và đắm say đến dường y. Chính vi nim ham sng
mãnh lit y mà Xuân Diu lúc nào cũng cm thy cuc đời hình như đang trôi nhanh quá, cái
khong trăm năm sao mà ngn ngi, tui tr ca mi người sao mà chóng qua. Cm nhn y
không khiến cho Xuân Diu tr nên hư vô, bi quan theo triết lý“sc không” nhà Pht hay “vô
vi” ca Lão trang, trái li, càng khiến nhà thơ cm nhn rõ hơn s đáng quí ca cuc đời.
Ta mun ôm
C s sng mi bt đầu mơn mn;
Ta mun riết mây đưa và gió lượn,
….
Chuyên đề: Văn học lãng mạn và hiện thực phê phán 1930-1945 (phần thơ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề: Văn học lãng mạn và hiện thực phê phán 1930-1945 (phần thơ) - Người đăng: kieutrang29091998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề: Văn học lãng mạn và hiện thực phê phán 1930-1945 (phần thơ) 9 10 983