Ktl-icon-tai-lieu

Chuyện người con gái Nam Xương

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Mai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dư
1/ Tác giả tác phẩm
a, Tác giả
Nguyễn Dữ sống vào khoảng đầu thế kỉ 16. Đây là giai đoạn xã hội phong kiến
Việt Nam khủng hoảng trầm trọng. Các tập đoàn phong kiến Lê – Mạc – Trịnh
tranh giành quyền lực dẫn đến nội chiến đau thương kéo dài. Chán nản trước thời
cuộc, ông chỉ làm quan 1 năm rồi cáo quan lui về ở ẩn.
b, Tác phẩm
- Thể loại : theo thể truyền kì, được viết bằng chữ Hán
- Truyền Kì Mạn Lục được viết vào khoảng thế kỉ 16. Đâu là thiên truyện thứ 16
trong 20 thiên truyện của tập Truyền Kì Mạn Lục.
- Truyện có nguồn gốc từ truyện cổ tích “ Vợ chàng Chương ”
- Truyền Kì Mạn Lục được coi là áng thiên cổ kì bút : bút lạ nghìn đời
2/ Giải nghĩa tư
Truyền Kì Mạn Lục là ghi chép tản mạn những điều kì lạ được lưu truyền trong
nhân gian.
Nghi gia nghi thất : nên cửa nên nhà, ý nói thành vợ thành chồng, cùng nhau gây
dựng hạnh phúc
3/ Nội dung
Qua câu truyện vè cuộc đời và cái chết thương tâm của Vũ Nương, tác phẩm thể
hiện niềm cảm thương đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ, đồng thời
khẳng định vẻ đẹp truyền thống của họ
4/ Nghệ thuật
Tác phẩm là 1 áng văn hay thành công về nghệ thuật dựng chuyện, miêu tả nhân
vật, kết hợp tự sự với trữ tình vá sử dụng yếu tố truyền kì

5/ Tóm tắt
Chuyện kể về Vũ Nương – người con gái Nam Xương, tính tình thùy mị nết na,
tư dung tốt đẹp, Trương Sinh cảm mến xin mẹ cưới về làm vợ. Cuộc sum vầy chưa
được bao lâu, Trương Sinh phải đi lính, bỏ lại Vũ Nương 1 mình nuôi dạy con thơ,
phụng dưỡng mẹ chồng già yếu. Khi mẹ chồng mất, nàng lo ma chay chu tất như
chính cha mẹ đẻ của mình. Vậy mà, ngày Trương Sinh đi lính trở về, chỉ vì câu nói
ngây thơ của con trẻ mà đinh minh vợ hư đánh mắng đuổi đi. Uất ức, Vũ Nương
giao mình xuống bên Hoàng Giang tự vẫn. Bất ngờ, 1 đêm bé Đản chỏ bóng
Trương Sinh và bảo đó là cha mình. Khi ấy, Trương Sinh mới biết là vợ bị oan
nhưng dã muộn. Lại nói về Vũ Nương, nàng gieo mình xuống bến Hoàng Giang tự
vẫn nhưng không chết, nàng được Linh Phi cứu giúp sống dưới thủy cung nguy
nga lộng lẫy. Tại đây, nàng gặp Phan Lang và nhờ nhắn giupr tới Trương Sinh lập
dàn giải oan nàng sẽ trở về. Khi Trương Sinh lập dàn giải oan, Vu Nư...



 !"#
$%&'(&()*+,-##./01,02(3
(456,78",9:;7*+(9<,=
,",>?,&4@&(A,+45BC

D2EFGE(5H>9I,JK,L+
D2(5MH1.N,9I,/(%O
(PQ/(%,'-#2(5MH1.N,
D2(%,RA,S(%,TU,V$I,*9:W
D2(5MH1.N,9I,,+/,THJXFJXH=

2(5MH1.N,,;#&5H9I,9(5(

YF/,Z/>[RI,A>,\
76#X,

],(%^,",=,+,9:&,'$_9:>+,#C&E
%5&,&9:<#-%,'9=#N>A=
`3ab#(5,')

2+,#C&+@,?5%-76,%>&/
->I#66<(H+Z7N(5H
Chuyện người con gái Nam Xương - Trang 2
Chuyện người con gái Nam Xương - Người đăng: Nguyễn Ngọc Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chuyện người con gái Nam Xương 9 10 459