Ktl-icon-tai-lieu

Con nhà giàu (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 5037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Con Nhà Giàu

1

www.hobieuchanh.com

Con Nhà Giàu
Bi u Chánh
Quy n I
(01)
Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn nh
cái tên c a ông.
Ông làm ch c K hi n là ch c c a. H i t trong làng xã t ng khi nào ình mi u h
, ho c khi nào cúng t thánh th n thì góp ti n cho d , ch không ph i ông c m quy n chính tr
hay là ông ban c r i nh n, nên thiên h c m oai h i, ngh a, mà ghi t c tên ông vào trí. n
bây gi ng i ta còn nh ông là nh ng i giàu to, song s giàu y không có ích cho dân trong
làng trong xóm chút nào h t, th m chí con trong nhà là ng i k nghi p n i dòng, mà c ng
không nh
c. Ông sanh tr ng t i làng M H i, nhà ông d a bên l á M Tho xu ng Ch
o.
Ông làm b n v i bà Võ Th Hi n sanh
c hai ng i con, m t ng i con tra l n tên là
Tr n Th ng Chí, v i m t ng i con gái nh tên là Tr n Th Ng c, ng i l n sanh tr c ng i
nh ba n m.
Khi con l n c a ông
c 15 tu i, thì v ông m t. Lúc y, ông ã làm giàu r i, mà tu i
a ông l i trên b n m i, n u ông ngh công v , th ng ph n con, ông góa mà h ng s
nghi p nuôi con th , thì có l ông là m t ng i sung s ng h n h t trong làng trong t ng. Không
hi u t i tr i khi n gia tài c a ông ph i tiêu tan, hay là t i ông không mu n cho hai a con c a
ông
c h ng nh công lao c a v ch ng ông, mà v m i ch t ít tháng thì ông l i lo toan ch p
i. Ch chi ông ch p n i mà ông l a ch hi n c x ng ôi v a l a, thì c ng cho là ph i. Ng t
vì ông nói s nghi p to mà con cháu ít là
u vô ph c, nên ông tính ch n ng i tr tu i mà
i ng ki m con thêm.
i ó ai
m ch cho ông không bi t, mà ông ra R ch Mi u ông c i cô Lê Th Nho
i có 18 tu i, ngh a là l n h n con tr ng nam c a ông có 3 tu i. Cô Lý Th Nho v n là con
nhà h i tr c c ng có n, nh ng vì b ki n th a sao ó mà ph i suy s p, nên c c ch ng ã, cô
ph i ng ng i l n tu i mà giàu có, ng n ng d a t m thân. Cô ã có s c mà l i lanh l i, b i
y ông c i cô v thì ông yêu cô vô cùng.
Cách m t n m, cô sanh cho ông
c m t a con trai. Ông m ng húm, bèn t tên là
Tr n Th ng T . Ông càng ngày càng th ng yêu, càng tin c y v m i, các vi c trong nhà ông
u phú thác cho v h t th y, th m chí chìa khóa t s t ông c ng giao cho v gi .
Cô Lý Th Nho tr tu i mà cao trí;
c ch ng già yêu tr ng mà cô không ng nh nh
gái khác, cô càng nh nh , càng cung k nh, càng lo s , ch ng nh ng là cô h t lòng xem xét vi c
trong nhà mà thôi, mà cô l i còn s n sóc con gh con ru t c ng nh nhau, ch ng mu n u chi
thì cô làm cho ch ng v a ý h t th y,
Ch ng Tr n Th ng Chí khôn l n, ông K hi n m i lo c i v cho con. Theo th th ng
thì con l n ph i ch...
Con Nhà Giàu 1 www.hobieuchanh.com
Con Nhà Giàu
 Biu Chánh
Quyn I
(01)
Ông K hin Toi, cht ã lâu ri, mà trong qun Ch Go t già chí tr ai cng còn nh
cái tên ca ông.
Ông làm chc K hin là chc ca. Hi t trong làng xã t ng khi nào ình miu h
, hoc khi nào cúng t thánh thn thì góp tin cho d, ch không phi ông cm quyn chính tr
hay là ông ban c ri nhn, nên thiên h cm oai hi, ngha, mà ghi tc tên ông vào trí. n
bây gi ngi ta còn nh ông là nh ngi giàu to, song s giàu y không có ích cho dân trong
làng trong xóm chút nào ht, thm chí con trong nhà là ngi k nghip ni dòng, mà cng
không nhc. Ông sanh trng ti làng M Hi, nhà ông da bên lá M Tho xung Ch
o.
Ông làm bn vi bà Võ Th Hin sanh c hai ngi con, mt ngi con tra ln tên là
Trn Thng Chí, vi mt ngi con i nh tên là Trn Th Ngc, ngi ln sanh trc ngi
nh ba nm.
Khi con ln ca ông c 15 tui, thì v ông mt. Lúc y, ông ã làm giàu ri, mà tui
a ông li trên bn mi, nu ông nghng v, thng phn con, ông góa mà hng s
nghip ni con th, thì có l ông là mt ngi sung sng hn ht trong làng trong tng. Không
hiu ti tri khin gia tài ca ông phi tiêu tan, hay là ti ông không mun cho hai a con ca
ông c hng nh công lao ca v chng ông, mà v mi cht ít tháng thì ông li lo toan chp
i. Ch chi ông chp ni mà ông la ch hin c xng ôi va la, thì cng cho là phi. Ngt
vì ông nói s nghip to mà con cháu ít u vô phc, nên ông tính chn ngi tr tui mà
i ng kim con thêm.
i ó ai m ch cho ông không bit, mà ông ra Rch Miu ông ci cô Lê Th Nho
i có 18 tui, ngha là ln hn con trng nam ca ông có 3 tui. Cô Lý Th Nho vn là con
nhà hi trc cng có n, nhng vì b kin tha sao ó mà phi suy sp, nên cc chng ã, cô
phi ng ngi ln tui mà giàu có, ng nng da tm thân. Cô ã có sc mà li lanh li, bi
y ông ci cô v thì ông yêu cô vô cùng.
Cách mt nm, cô sanh cho ông c mt a con trai. Ông mng húm, bèn t tên là
Trn Thng T. Ông càng ngày càng thng yêu, càng tin cy v mi, các vic trong nhà ông
u phú thác cho v ht thy, thm chí chìa khóa t st ông cng giao cho v gi.
Cô Lý Th Nho tr tui mà cao trí; c chng già yêu trng mà cô không ng nh nh
gái khác, cô càng nh nh, càng cung knh, càng lo s, chng nhng là cô ht lòng xem xét vic
trong nhà mà thôi, mà cô li còn sn sóc con gh con rut cng nh nhau, chng mun u chi
thì cô làm cho chng va ý ht thy,
Chng Trn Thng Chí khôn ln, ông K hin mi lo ci v cho con. Theo th thng
thì con ln phi chung vi cha, ng hôm sm lo sn sóc phng s cha, khi cha già yu thì
thay mt cho cha mà phng t ông bà. Không hiu cô Lý Th Nho nói làm sao, mà ci v cho
Thng Chí ri, ông K hin li mua mt mu vn cng da l, song p di, ri ct mt cái
nhà ngói nh ba cn vách ván mà cho con ra riêng.
 chng Thng Chí sn sóc ming vn, làm vài dây rung, tuy không làm giàu c, song
m nào cng n, khi cy nh cha. Chng Thng Chí úng tui, làng tng v con nhà giàu
Con nhà giàu (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Con nhà giàu (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Con nhà giàu (Hồ Biểu Chánh) 9 10 750