Ktl-icon-tai-lieu

Con nhà nghèo (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 5484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Con nhà nghèo

1

www.hobieuchanh.com

Con Nhà Nghèo
Bi u Chánh

Ch

ng m t
I

Xóm
p Ông Canh n m d a bên Gò Công qua M Tho, ngang qua ngã ba t vô
Gi a, bây gi nhà chen r t ông o, cây ua m c sum suê. Cái nhà vi c c sùm s p c a làng
i tr c ã d bao gi mà c t l i m t toà nhà m i, n n cao kho ng khoát, nóc ph i
lòm.
Vài cái nhà lá tum hùm, c a x t x c, vách t t i, h i tr c r i rác chung quanh ó c ng iêu
tàn bao gi mà nh ng ch l i cho h n ch c cái nhà khác, tuy c ng l p b ng lá d a, song c t
kê táng, vách óng be, coi r t p th th i.
nh c
i m i, nhà ít thêm ông, nh ng mà m y chuy n nào trong xóm t x a n
nay thì m y ông già c ng còn nh h t. Có khi n ám gi , ng i ta th h i ông Tám Ti n,
ông câu H u v y ch nhà vi c m i c t h i nào, ông thôn Tà m t bao gi , chú ch t Chà v ó
y n m r i, thì hai ông tr l i li n, không do d mà c ng không sai l m. Có m t chuy n hai
ng không ch u nói, là chuy n Cai tu n B i.
t l n n , ng i trong xóm, nh n tr ng r m tháng giêng t r ng, t u l i sân ông câu
u coi p lúa. M i ng i u nh c chuy n x a l i nghe ch i. Có ng i h i t i sao Cai tu n
i l i bán nhà mà i, thì ông câu H u nhíu m t, châu mày, nín thinh m t h i lâu r i nói
ng: “Các chú ng có h i. Vi c ó nói ra ch c sanh xào xáo trong xóm. Các chú không
mu n yên ch n y hay sao, nên h i t i chuy n Cai tu n B i ?”.
Ai n y nghe nói nh v y thì s , nên ngó nhau r i nói lãng sang chuy n khác, mà t ó
sau c ng h t dám h i t i chuy n Cai Tu n B i n a.
Nói chuy n Cai tu n B i thì ph i b n n gì mà ng i ta s
n th ?
Mình không ph i xóm p Ông Canh mà s . V y
mình thu t Cai tu n B i cho
i ng i nghe m t chút.
Cách ch ng hai m i m y n m tr c, trong xóm p Ông Canh, phía sau nhà vi c, có
t cái nhà ba c n, c t b ng cây b n, nóc l p lá xé, c a c p lá ch m, vách gài b ng tre, tr c
sân m t bên b t m t ng r m, m t bên tr ng m t cây me, sau kè chu i lá xiêm x r m y
i, mía thâm d u1 l x m y gi ng. Cái nhà ó là nhà Cai tu n B i.
Cai tu n B i sanh tr ng xóm n y, t h i cha cho n bây gi c ng trên t n y là
t c a ông Cai Hi u. Ông ta là con c a ông trùm L i, cha m khu t h t, anh em ch có ba
ng i mà thôi. Anh ta là l n, n m nay ã
c ba m i hai tu i r i, có v là Th T , g c
trên làng Bình Phú Tây. Th ng em k ó tên Cam, n m nay
c hai m i l m tu i, h i tr c
nó
ánh xe ng a cho Hai Thu trong Gi a, ng a sanh ch ng l t xe gãy bánh, ch
ánh ch i nó nên nó gi n, b tr n i m t m y n m nay, không lai vãng v
p Ông Canh, mà
ng không ai g p nó n i nào h t. Còn a em út là gái, tên nó là L u, n m nay nó m i
c
i tám tu i, tuy con nhà nghèo n m c...
Con nhà nghèo 1 www.hobieuchanh.com
Con Nhà Nghèo
 Biu Chánh
Chng mt
I
Xóm p Ông Canh nm da bên Gò Công qua M Tho, ngang qua ngã ba t vô
Gia, bây gi nhà chen rt ông o, cây ua mc sum suê. Cái nhà vic c sùm sp ca làng
i trc ã d bao gi mà ct li mt toà nhà mi, nn cao khong khoát, nóc phi  lòm.
Vài cái nhà lá tum hùm, ca xt xc, vách t ti, hi trc ri rác chung quanh ó cng iêu
tàn bao gi mà nhng ch li cho hn chc cái nhà khác, tuy cng lp bng lá da, song ct
kê táng, vách óng be, coi rt p  th thi.
nh ci mi, nhà ít thêm ông, nhng mà my chuyn nào trong xóm t xa n
nay thì my ông già cng còn nh ht. Có khi n ám gi, ngi ta th hi ông Tám Tin,
ông câu Hu vy ch nhà vic mi ct hi nào, ông thôn Tà mt bao gi, chú cht Chà vó
y nm ri, thì hai ông tr li lin, không do d mà cng không sai lm. Có mt chuyn hai
ng không chu nói, là chuyn Cai tun Bi.
t ln n, ngi trong xóm, nhn trng rm tháng giêng t rng, tu li sân ông câu
u coi p lúa. Mi ngi u nhc chuyn xa li nghe chi. Có ngi hi ti sao Cai tun
i li bán nhà mà i, tông câu Hu nhíu mt, châu mày, nín thinh mt hi lâu ri i
ng: “Các chú ng hi. Vic ó nói ra chc sanh xào xáo trong xóm. Các chú không
mun yên ch ny hay sao, nên hi ti chuyn Cai tun Bi ?”.
Ai ny nghe nói nh vy ts, nên ngó nhau ri nói ng sang chuyn khác, tó
 sau cng ht dám hi ti chuyn Cai Tun Bi na.
Nói chuyn Cai tun Bi thì phi b nn gì mà ngi ta sn th ?
Mình không phi m p Ông Canh mà s. Vy  nh thut Cai tun Bi cho
i ngi nghe mt chút.
ch chng hai mi my nm trc, trong xóm p Ông Canh, pa sau nhà vic, có
t cái nhà ba cn, ct bng cây bn, nóc lp lá xé, ca cp lá chm, vách gài bng tre, trc
n mt bên bt mt ng rm, mt bên trng mt cây me, sau kè chui lá xiêm x r my
i, mía thâm du
1
l x my ging. Cái nhà ó là nhà Cai tun Bi.
Cai tun Bi sanh trng xóm ny, t hi cha cho n bây gi cng trên t ny là
t ca ông Cai Hiu. Ông ta là con ca ông trùm Li, cha m khut ht, anh em ch có ba
ngi mà ti. Anh ta là ln, nm nay ã c ba mi hai tui ri, có vTh T, gc
trên làng Bình Phú Tây. Thng em kó tên Cam, nm nay c hai mi lm tui, hi trc
nó ánh xe nga cho Hai Thu trong Gia, nga sanh chng lt xe gãy bánh, ch
ánh chi nó nên nó gin, b trn i mt my nm nay, không lai vãng vp Ông Canh, mà
ng không ai gp nó ni nào ht. Còn a em út là gái, tên nó là Lu, nm nay nó mi c
i tám tui, tuy con nhà nghèo n mc lam l, song nt na m thm, i ng du dàng, n
nói có duyên, mt my sáng sa, nó vi anh nó thu nay.
Cai tun Bi làm bn vi Th Tã tám nm ri, sanh c nm a con, ba trai hai
i. Thu nay anh ta mn hai y rung ca bà Cai Hiu mà làm, mi nm phi ong lúa
n ba trm gi, nm nào lúa trúng tté ra chng mt trm gi nuôi v ni con và em,
m nào lúa tht, ong lúa rung ri không còn d ht nào, thì phi lo làm mn ng ly
tin  nht. Mùa mi ri, lúa cy xong, lúa va mi bén, k b tri hn, nng cháy t, nc
nóng gc, lúa n không c. Cai Tun Bi i thm rung v, mt mày bun hiu, ngi
1
loi mía có thân và lá màu m lt, không ngt bng các loi mía khác
Con nhà nghèo (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Con nhà nghèo (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Con nhà nghèo (Hồ Biểu Chánh) 9 10 702