Ktl-icon-tai-lieu

Copy văn bản trộn và văn bản mẫu ra 1 file riêng

Được đăng lên bởi Trần Chà Giang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Copy văn bản trộn và văn bản mẫu ra 1 file riêng
Giống hệt trộn trên 1 trang nhưng sau khi chèn xong các trường, copy thành 2,3
giấy mời trên 1 trang
Đặt next record ở cuối giấy 1,2
Muốn trộn văn bản dạng bảng,
-

Thiết kế văn bản mẫu: Insert Table
Giống toàn bộ việc trộn thư nhưg khác ở chỗ :
+ chọn Mailing  Start Step…
+ Chọn Label ( bên góc phải màn hình)  next --. Next  ok  cancel  Browse ( mở
văn bản danh sách)  ok
+ đặc con trỏ tại vị trí cần chèn ( chèn hết các trường)  next ,
+ Update all label ( đặt next record ở tất cả các ô trừ ô đầu tiên )
+ next next edit individuals- all
+ ấn dấu cộng bỏ viền bảngkl
Bài 22: Copy toàn bộ bài 3
+ Bôi đen các mục level 1h

Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd

Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
-

Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd

...
Copy văn bản trộn và văn bản mẫu ra 1 le riêng
Giống hệt trộn trên 1 trang nhưng sau khi chèn xong các trường, copy thành 2,3
giấy mời trên 1 trang
Đặt next record ở cuối giấy 1,2
Muốn trộn văn bản dạng bảng,
- Thiết kế văn bản mẫu: Insert Table
- Giống toàn bộ việc trộn thư nhưg khác ở chỗ :
+ chọn Mailing Start Step…
+ Chọn Label ( bên góc phải màn hình) next --. Next ok cancel Browse ( mở
văn bản danh sách) ok
+ đặc con trỏ tại vị trí cần chèn ( chèn hết các trường) next ,
+ Update all label ( đặt next record ở tất cả các ô trừ ô đầu tiên )
+ next next edit individuals- all
+ ấn dấu cộng bỏ viền bảngkl
Bài 22: Copy toàn bộ bài 3
+ Bôi đen các mục level 1h
Adxcvcnmbgfgbvnghmn
Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn
Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn
Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn
Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn
Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn
Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn
Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn
Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn
Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Adxcvcnmbgfgbvnghmn
Ádxvfcgvbhmnygdxcfv bnkfd
Copy văn bản trộn và văn bản mẫu ra 1 file riêng - Trang 2
Copy văn bản trộn và văn bản mẫu ra 1 file riêng - Người đăng: Trần Chà Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Copy văn bản trộn và văn bản mẫu ra 1 file riêng 9 10 289