Ktl-icon-tai-lieu

Dây oan (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dây Oan

1

www.hobieuchanh.com

Dây oan
Bi u Chánh
I. Tình và t i
t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y,
còn các n o
ng trong châu-thành thì thiên-h l i qua n m-n p.
Th y Phan-Thanh-Nhãn, làm thông-ngôn t i Tòa Án, mi ng ng m m t
u
thu c, tay xách m t cây dù cán tre, th ng-th ng i lên Tòa mà làm vi c; th y i d c
theo l
ng, m t ngó ngay tr c m t mà b c, không
ý n nh ng k qua ng i
i. Th y tr c ch ng 26 tu i, mình m c m t áo xuy n en, m t cái qu n tây ông r ng,
u i nón tr ng, ch n mang giày vàng, y-ph c theo nh nh ng th y thông cách 25
m v tr c, ch không ph i ch ng-di n s c-s o chi ó, nh ng mà b t ng th y
nh-m , g ng m t th y nghiêm-trang, n c da ngâm-ngâm, c p m t quy t oán,
nên k quen hay ng i l ai th y th y c ng khó mà dám nói nh ng l i di u-c t.
Th y ch m-rãi i tr c, phía sau có m t cô, tu i ch ng l i 24 ho c25, xâmxâm i ri t theo. Cô n y m c m t cái qu n l a tr ng, v i m t cái áo t en lót màu
bông ph n, u choàng h u m t cái kh n màu tr ng gà có k t ren, ch n mang m t ôi
giày nhung
thêu kim-tuy n. Vóc cô dong-dãy, t ng cô y u- u, hai hàm r ng cô
nh r t, n c da m t cô tr ng . Cô c ng thu c h ng n-bà p, nh ng mà cái p
a cô có l n cái v bu n; cô và i và chúm-chím c i, song n u ngó k thì t th y n
i có chút nh cay ng.
Ch ng cô i theo k p th y r i, cô day qua ngó th y mà nói r ng: “Anh Hai! D
hôn! M y n m nay m i th y m t anh a!... Cô nói có m y l i r i cô ng nhìn th y
trân-trân, hai hàng n c m t ch y r ng-r ng.
Th y Nhãn nghe kêu thì th y day qua; th y th y cô n , coi b th y b -ng , nên
th y ng kh ng l i mà m t th y bi n s c.
Th y ngó cô r i h i r ng: “Cô Hai ph i hôn?”
Cô l y chéo kh n v a lau n c m t v a nói r ng: “Em ây ch ai. Anh quên em
n hay sao? H i nãy em ng trong ti m d i
ng mé sông, em th y anh i ngang,
song không bi t có ph i là anh hay không, nên em i theo ây. M y n m nay anh làm
gi ng gì mà anh bi t tích, em trông i d quá! Bây gi anh làm vi c gì
âu?”
Th y châu mày d -d m t h i r i áp r ng:
n m thi u t i nay tôi làm vi c Toà trên Sài-gòn ch âu.
- Tr i i! Em có i Sài-gòn m y l n v y mà em có dè âu mà ki m. Anh thi t
là vô tình quá, sao không g i th t gì h t v y?
i th bi t nói chuy n gì? G i cho ai?
i cho em.
- Cô có ch ng mà g i cho cô sao
c.
hôn! G i th th m em, nói làm vi c gì, ch nào cho em bi t, v y mà
i gì hay sao. Bây gi anh
âu mà i ây?
- Bây gi tôi
c quan trên i làm vi c t i Tòa ây.
- May d hôn! Té ra bây gi anh v ây? Anh v ây t h i nào t i gi ?
n m t tháng r i.
y mà không thèm xu ng Ngã T ch i ch !

Dây Oan

2

ww...
Dây Oan 1 www.hobieuchanh.com
Dây oan
 Biu Chánh
I. Tình và ti
t bui sm mi, ch Vnh-long, bn hàng nhómbuôn-bán ông dy-dy,
còn các no ng trong châu-thành thì thiên-h li qua nm-np.
Thy Phan-Thanh-Nhãn, làm thông-ngôn ti Tòa Án, ming ngm mt u
thuc, tay xách mt cây dù cán tre, thng-thng i lên Tòa mà làm vic; thy i dc
theo lng, mt ngó ngay trc mt mà bc, không  ý n nhng k qua ngi
i. Thy trc chng 26 tui, mình mc mt áo xuyn en, mt cái qun tây ông rng,
u i nón trng, chn mang giày vàng, y-phc theo nh nhng thy thông cách 25
m v trc, ch không phi chng-din sc-so chi ó, nhng mà b tng thy
nh-m, gng mt thy nghiêm-trang, nc da ngâm-ngâm, cp mt quyt oán,
nên k quen hay ngi l ai thy thy cng khó mà dám nói nhng li diu-ct.
Thy chm-rãi i trc, phía sau có mt cô, tui chng li 24 hoc25, xâm-
xâm i rit theo. Cô ny mc mt cái qun la trng, vi mt cái áo ten lót màu
bông phn, u choàng hu mt cái khn màu trng gà có kt ren, chn mang mt ôi
giày nhung  thêu kim-tuyn. Vóc cô dong-dãy, tng cô yu-u, hai hàm rng cô
nh rt, nc da mt cô trng . Cô cng thuc hng n-bà p, nhng mà cái p
a cô có ln cái v bun; cô và i và chúm-chím ci, song nu ngó k thì t thy n
i có chút nh cay ng.
Chng cô i theo kp thy ri, cô day qua ngó thy mà nói rng: “Anh Hai! D
hôn! My nm nay mi thy mt anh a!... Cô nói có my li ri cô ng nhìn thy
trân-trân, hai hàng nc mt chy rng-rng.
Thy Nhãn nghe kêu thì thy day qua; thy thy cô n, coi b thy b-ng, nên
thy ng khng li mà mt thy bin sc.
Thy ngó cô ri hi rng: “Cô Hai phi hôn?”
Cô ly chéo khn va lau nc mt va nói rng: “Em ây ch ai. Anh quên em
n hay sao? Hi nãy em ng trong tim di ng mé sông, em thy anh i ngang,
song không bit có phi là anh hay không, nên em i theo ây. My nm nay anh làm
ging gì mà anh bit tích,  em trông i d quá! Bây gi anh làm vic gì âu?”
Thy châu mày d-d mt hi ri áp rng:
-  nm thi u ti nay tôi làm vic Toà trên Sài-gòn châu.
- Tri i! Em có i Sài-gòn my ln vy mà em có dè âu mà kim. Anh thit
là vô tình quá, sao không gi th t gì ht vy?
- i th bit nói chuyn gì? Gi cho ai?
- i cho em.
- Cô có chng mà gi cho cô sao c.
-  hôn! Gi th thm em, nói làm vic gì, ch nào cho em bit, vy mà
i gì hay sao. Bây gi anh âu mà i ây?
- Bây gi tôi c quan trên i làm vic ti Tòa ây.
- May d hôn! Té ra bây gi anh vây? Anh vây t hi nào ti gi?
- n mt tháng ri.
- y mà không thèm xung Ngã T chi ch!
Dây oan (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dây oan (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Dây oan (Hồ Biểu Chánh) 9 10 706