Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – Môn Ngữ Văn Năm học 2012 - 2013

Được đăng lên bởi c2tramlong-uh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – Môn Ngữ Văn Năm học 2012 - 2013
Phòng GD&ĐT huyện Bình Lục
Trường THCS Đinh Xá
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – Môn Ngữ Văn
( Thời gian : 120 phút )
Phần A : Đề bài :
Câu 1 : Viết đoạn văn ngắn khoảng 10 câu, Bày tỏ quan niệm của em: trước trình trạng học sinh chơi
Games hiện nay. Trong đoạn văn có dùng biện pháp tu từ Nói giảm, nói tránh, Nói qúa.
- Ghi lại những từ ngữ dùng phép tu từ nói giảm nói tránh, nơi qúa.trong đoạn văn.( 1,5 điểm)
Câu 2 : Trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600 mét, có một anh cán bộ khí tượng kiêm vật lý địa cầu sống một mình,
bốn bề chỉ có cây cỏ mây mù lạnh lẽo và một số máy móc khoa học. Nhưng khi gặp ông họa sĩ già anh vẫn
khẳng định: “Cháu sống thật hạnh phúc”.
( Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long)
Ngoài biển khơi xa, trong đêm tối, có những con người vẫn háo hức ra đi trong tiếng hát. Họ “ Ra đậu dặm
xa dò bụng biển/ Dàn đan thế trận lưới vây giăng”.
( Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận)
Núi cao biển xa, chân trời góc bể nhưng những người lao động ấy vẫn nhiệt tình, âm thầm mang sức lao
động của mình cống hiến cho Tổ quốc.
Dựa vào hai tác phẩm trên, em hãy làm sáng tỏ vẻ đẹp của người lao động mới? .( 5 điểm)

Câu 3 : “Ôi, sống đẹp là thế nào hỡi bạn” (Một khúc ca – Tố Hữu). Quan niệm của anh chị về sống đẹp. .
( 3,5 điểm)
Phần B : Đáp án + biểu điểm :
Câu 1 ( 1,5 điểm )
* Yêu cầu về kĩ năng :
Làm đúng yêu cầu hình thức một đoạn văn, số câu, cách diễn đạt, sử dụng các biện pháp tu từ Nói giảm nói
tránh và Nói quá trong đoamk văn.
* Yêu cầu về kiến thức:
Thể hiện được thái độ, quan điểm tích cực về tình trạng học sinh chơi Games hiện nay

2
Câu 2 ( 5 điểm )
* Yêu cầu về kĩ năng:
- Học sinh nhận thức đúng yêu cầu của đề về kiểu bài, nội dung, giới hạn.
- Biết cách làm bài nghị luận văn học: bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ; diễn đạt trong sáng, biểu cảm; không
mắc lỗi chính tả, dùng từ, viết câu.
* Yêu cầu về kiến thức:
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng phải bám sát yêu cầu của đề. Cần chỉ ra và làm
sáng tỏ những nét đẹp nổi bật của con người lao động mới ( người lao động sau Cách mạng tháng Tám) được
thể hiện qua hai tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá (Huy cận), Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long). Cụ thể cần
đảm bảo được các nội dung cơ bản sau:
1. Mở bài: ( 0,5 điểm)
Nêu đúng vấn đề và giới hạn - vẻ đẹp của người lao động mới trong hai tác phẩm: “Đoàn thuyền đánh cá” của
Huy Cận và “Lặng lẽSaPa” của...
1
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – Môn Ngữ Văn Năm học 2012 - 2013
Phòng GD&ĐT huyện Bình Lục
Trường THCS Đinh Xá
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – Môn Ngữ Văn
( Thời gian : 120 phút )
Phần A : Đề bài :
Câu 1 :: trước trình trạng học sinh chơi
Games hiện nay.!"#$%&'(')Nói giảm, nói tránh, Nói qúa.
*+,-)-$%'.')nói giảm nói tránh, nơi qúa.".( 1,5 điểm)
Câu 2 :!"/012/3456.#7(&789:/;,<=>?@7A
&@&B0#%,,C7?@(#DEF9G'HD?IJ
K=L
M*FN!OP
F&Q4R"/@#-9SJ(T""(EUD
 ! "#$%&'()*"+,-".
M/0&-1*UV;P
F1&QR"S#&Q9-9S,7WJA>?T,
7A@!X@E
YZ('["/ \,?(]^'9S,7_`.( 5 điểm)
Câu 3 : “Ôi, sống đẹp là thế nào hỡi bạn” (Một khúc ca Tố Hữu). Quan niệm của anh chị về sống đẹp. .
( 3,5 điểm)
Phần B : Đáp án + biểu điểm :
Câu 1 ( 1,5 điểm )
* Yêu cầu về kĩ năng :
O1/>AT7?@($N?a$b(&'(')F##
"(F#("E
* Yêu cầu về kiến thức:
!Q9:(7Q8ZBA"D?4+ ?
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – Môn Ngữ Văn Năm học 2012 - 2013 - Trang 2
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – Môn Ngữ Văn Năm học 2012 - 2013 - Người đăng: c2tramlong-uh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – Môn Ngữ Văn Năm học 2012 - 2013 9 10 899