Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ĐH môn Văn khối D nằm 2012

Được đăng lên bởi nhi.nguyenha.52
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: NGỮ VĂN; Khối: D

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài (Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam,
2011), việc Mị nhìn thấy “dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại” của A Phủ
diễn ra trong hoàn cảnh nào? Sự việc ấy có ý nghĩa gì đối với tâm lí của nhân vật Mị?
Câu 2 (3,0 điểm)
Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa.
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu của phần riêng (câu 3.a hoặc câu 3.b)
Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)
Truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao kết thúc bằng hình ảnh:
Đột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa, và vắng người
lại qua...
(Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.155)
Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân kết thúc bằng hình ảnh:
Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới...
(Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.32)
Cảm nhận của anh/chị về ý nghĩa của những kết thúc trên.
Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh tạo vật thiên nhiên và tâm trạng của nhân vật trữ tình
trong đoạn thơ sau:
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song,
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.
(Tràng giang - Huy Cận, Ngữ văn 11 Nâng cao,
Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.49)
---------- Hết ---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................

...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: NG VĂN; Khi: D
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (5,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim)
Trong tác phm V chng A Ph ca Tô Hoài (Ng văn 12, Tp hai, NXB Giáo dc Vit Nam,
2011), vic M nhìn thy “dòng nước mt lp lánh bò xung hai hõmđã xám
đen li” ca A Ph
din ra trong hoàn cnh nào? S vic y có ý nghĩa gì đối vi tâm lí ca nhân vt M?
Câu 2 (3,0 đim)
Ngưỡng m thn tượng là mt nét đẹp văn hóa, nhưng mê mui thn tượng là mt thm ha.
Hãy viết mt bài văn ngn (khong 600 t) trình bày suy nghĩ ca anh/ch v ý kiến trên.
II. PHN RIÊNG (5,0 đim)
Thí sinh ch
được làm mt trong hai câu ca phn riêng (câu 3.a hoc câu 3.b)
Câu 3.a. Theo chương trình Chun (5,0 đim)
Truyn ngn Chí Phèo ca Nam Cao kết thúc bng hình nh:
Đột nhiên th thy thoáng hin ra mt cái lò gch cũ b không, xa nhà ca, và vng người
li qua...
(Ng văn 11, Tp mt, NXB Giáo dc Vit Nam, 2011, tr.155)
Truyn ngn V nht ca Kim Lân kết thúc bng hình nh:
Trong óc Tràng vn th
y đám người đói và lá c đỏ bay php phi...
(Ng văn 12, Tp hai, NXB Giáo dc Vit Nam, 2011, tr.32)
Cm nhn ca anh/ch v ý nghĩa ca nhng kết thúc trên.
Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 đim)
Cm nhn ca anh/ch v hình nh to vt thiên nhiên và tâm trng ca nhân vt tr tình
trong đon thơ sau:
Sóng gn tràng giang bun đip đip,
Con thuyn xuôi mái nước song song,
Thuyn v nước li, su trăm ng;
Ci mt cành khô lc my dòng.
Lơ thơ cn nh gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn ch chiu.
Nng xung, tri lên sâu chót vót;
Sông dài, tri rng, bến cô liêu.
(Tràng giang - Huy Cn, Ng văn 11 Nâng cao,
Tp hai, NXB Giáo dc Vit Nam, 2011, tr.49)
---------- Hết ----------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh: .............................................; S
báo danh: ................................
Đề thi ĐH môn Văn khối D nằm 2012 - Người đăng: nhi.nguyenha.52
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi ĐH môn Văn khối D nằm 2012 9 10 695