Ktl-icon-tai-lieu

Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ - Nguyễn Nhật Ánh

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ
Nguyễn Nhật Ánh

1
Ăn cơm xong, Quý (Q) ròm chưa kịp uống nước, nhỏ Diệp (D) đã cầm khuỷu tay nó giật giật:
- Lẹ lên anh!
- Từ từ đã!
- Trễ giờ rồi! - Nhỏ Diệp nhăn nhó, vừa nói nó vừa liếc đồng hồ trên tường.
Ba nói:
- Chưa đâu! Tám giờ người ta mới bắt đầu lận.
- Thấy chưa! - Q ròm way sang nhỏ em - Đến sớm chỉ tổ ngồi đợi chứ ích gì!
Hẳn nhiên 1 đứa trẻ khác 0 thể có được sự ung dung như Q ròm. Đi xem kịch, đứa trẻ nào lại chẳng nôn
nao. Mà 0 cứ là trẻ con. Người lớn cũng thế. Sắp đến giờ là chân cẳng rậm rịch, bụng dạ bứt rứt, mông đít
cứ nhổm lên nhổm xuống hoài ấy chứ.
cứ nhổm lên nhổm xuống hoài ấy chứ . Làm gì có cái chuyện thong thả, hờ hững thế !
Sở dĩ Quý ròm nhẩn nha làm vậy chẳng qua do nó xưa nay vốn không mề kịch . Nó chỉ thích xem xiếc và
ảo thuật .
Đối với nó, xiếc mới là nghệ thuật cao cấp . Những nghệ sĩ xiếc mới là những người thực hiện được
những điều phi thường . Đi trên than hồng, nằm trên mũi dao, đút đầu vào miệng cọp, đu bay trong không
trung, toàn những cái đáng xem .
Ảo thuật còn kỳ diệu hơn nữa . Ở đây, những thuật sĩ không những tài năng mà còn bí ẩn . Họ dễ dàng
biến những điều không thể thành có thể: đi xuyên qua vách, cưa người ra làm đôi rồi ráp lại, cho thân
hình lơ lửng giữa khoảng không, biến đàn ông thành đàn bà, con gà thành quả bóng và mớ giấy vụn thành
những con bồ câu . Thật là mầu nhiệm .
Một nhà khoa học bẩm sinh như Quý ròm tất nhiên biết tỏng đó là những trò nhanh tay lẹ chân và những
ảo thuật gia xét cho cùng chỉ là bậc thầy trong nghệ thuật đánh lừa giác quan của con người . Nhưng
không vì vậy mà sự cảm phục của nó bị giảm sút . Nó vẫn luôn mơ ước lớn lên sẽ trở thành một nhà ảo
thuật tầm cỡ như David Copperfield đó thôi .
So với hai nghệ thuật trên, kịch chẳng có gì đáng xem . Kịch chẳng có gì phi thường . Trên sân khấu,
người ta nói, người ta cười, người ta khóc . Thì hằng ngày nó vẫn nhìn thấy người ta khóc, người ta cười,
người ta nói y như thế thôi . Thậm chí nó thấy mọi thứ còn gần hơn, rõ hơn. Mỗi khi nhỏ Diệp bù lu bù
loa vì bị nó cốc đầu hay giật mất một thứ quý hiếm nào đó, nó có thể trông rõ mồn một cái lưỡi gà trong
cuống họng đang mở ra hết cỡ kia.
Kịch trên ti-vi, Quý ròm rất ít khi để mắt . Nó chỉ xem các chương trình xiếc, ảo thuật, khoa học, các cuộc
http://tieulun.hopto.org - Trang 1

thi đố và cuối cùng là bóng đá .
Cho nên bữa nay mặc cho nhỏ Diệp mặt nhăn mày méo vì sốt ruột, nó cứ ngồi ngân nga là đúng lắm .
Thậm chí, lẽ ra nó đã ở nhà . Hôm qua, mua được cuốn Tuyển tậ...
http://tieulun.hopto.org - Trang 1
Đoàn Kch Tnh L
Nguyn Nht Ánh
1
Ăn cơm xong, Quý (Q) ròm chưa kp ung nước, nh Dip (D) đã cm khuu tay nó git git:
- L lên anh!
- T t đã!
- Tr gi ri! - Nh Dip nhăn nhó, va nói nó va liếc đồng h trên tường.
Ba nói:
- Chưa đâu! Tám gi người ta mi bt đầu ln.
- Thy chưa! - Q ròm way sang nh em - Đến sm ch t ngi đợi ch ích gì!
Hn nhiên 1 đứa tr khác 0 thđược s ung dung như Q ròm. Đi xem kch, đứa tr nào li chng nôn
nao. Mà 0 c là tr con. Người ln cũng thế. Sp đến gi là chân cng rm rch, bng d bt rt, mông đít
c nhm lên nhm xung hoài y ch.
c nhm lên nhm xung hoài y ch . Làm gì có cái chuyn thong th, h hng thế !
S dĩ Quý ròm nhn nha làm vy chng qua do nó xưa nay vn không m kch . Nó ch thích xem xiếc và
o thut .
Đối vi nó, xiếc mi là ngh thut cao cp . Nhng ngh sĩ xiếc mi là nhng người thc hin được
nhng điu phi thường . Đi trên than hng, nm trên mũi dao, đút đầu vào ming cp, đu bay trong không
trung, toàn nhng cái đáng xem .
o thut còn k diu hơn na . đây, nhng thut sĩ không nhng tài năng mà còn bí n . H d dàng
biến nhng điu không th thành có th: đi xuyên qua vách, cưa người ra làm đôi ri ráp li, cho thân
hình lơ lng gia khong không, biến đàn ông thành đàn bà, con gà thành qu bóng và m giy vn thành
nhng con b câu . Tht là mu nhim .
Mt nhà khoa hc bm sinh như Quý ròm tt nhiên biết tng đó là nhng trò nhanh tay l chân và nhng
o thut gia xét cho cùng ch là bc thy trong ngh thut đánh la giác quan ca con người . Nhưng
không vì vy mà s cm phc ca nó b gim sút . Nó vn luôn mơ ước ln lên s tr thành mt nhà o
thut tm c như David Copperfield đó thôi .
So vi hai ngh thut trên, kch chng có gì đáng xem . Kch chng có gì phi thường . Trên sân khu,
người ta nói, người ta cười, người ta khóc . Thì hng ngày nó vn nhìn thy người ta khóc, người ta cười,
người ta nói y như thế thôi . Thm chí nó thy mi th còn gn hơn, rõ hơn. Mi khi nh Dip bù lu bù
loa vì b nó cc đầu hay git mt mt th quý hiếm nào đó, nó có th trông rõ mn mt cái lưỡi gà trong
cung hng đang m ra hết c kia.
Kch trên ti-vi, Quý ròm rt ít khi để mt . Nó ch xem các chương trình xiếc, o thut, khoa hc, các cuc
Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ - Nguyễn Nhật Ánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ - Nguyễn Nhật Ánh - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ - Nguyễn Nhật Ánh 9 10 818