Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi nhanmi147
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/ Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã tìm ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và chuẩn bị thành lập
đảng cộng sản Việt Nam như thế nào?
v Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt

Nam:
-

Năm 1911, Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc ) ra đi tìm đường cứu nước. Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc đặc

biệt quan tâm tìm hiểu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Người rút ra kết luận: “Trong thế giới bây giờ chỉ có Cách
mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng
thật”.
-

Vào tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và

vấn đề thuộc địa của Lenin đăng trên báo nhân đạo. Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp ( tháng 12/1920), Nguyễn Ái
Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này
đánh dấu bước ngoặc trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và Người tìm thấy con đường cứu nước đúng
đắn: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.
Sau đó Người đã chuẩn bị các điều kiện để tiến tới thành lập Đảng CSViệt Nam.
v Chuẩn bị về tư tưởng chính trị:
-

Ở Pháp: từ năm 1921-1923, thong qua các bài viết trên các sách, báo và các bài phát biểu tại các diễn đàn ở

Pháp như các báo: Nhân đạo (L’humanite) 1920, Người cùng khổ (Le Paria) 1921, báo đời sống công nhân, với nội
dung tố cáo tội ác của thực dân đế quốc, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân ta. Thức tỉnh lòng tự tôn dân tộc.
-

Ở Nga từ tháng 6/1923 đến cuối năm 1924 Người tham dự Đại hội Quốc tế nông dân, Đại hội lần thứ V

QTCS, Người viết nhiều bài tham luận và nhiều bài đăng trên các báo Nga. Đây là dịp Người đi sâu nghiên cứu kinh
nghiệm Cách Mạng Tháng Mười, từng bước hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc.
-

Ở Trung Quốc: từ năm 1924-1927 Người tham gia sáng lập tờ báo Thanh niên (1925) và xuất bản các tác

phẩm: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), năm 1927, Người đã trình bày hệ thống quan điểm lý luận về cách
mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa trong tác phẩm Đường cách mệnh:
+Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam: là cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã
hội. Hai cuộc cách mạng này có quan hệ mật thiết với nhau; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng “là việc của cả
dân chúng chứ không phải việc của một hai người”, do đó phải đoàn kết toàn dân. Nhưng cái cốt của nó là côngnông phải luôn ghi nhớ rằng công nông ...
1/ Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã tìm ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và chuẩn bị thành lập
đảng cộng sản Việt Nam như thế nào?
v
Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam:
- Năm 1911, Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc ) ra đi tìm đường cứu nước. Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc đặc
biệt quan tâm tìm hiểu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Người rút ra kết luận: “Trong thế giới bây giờ chỉ có Cách
mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng
thật”.
- Vào tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và
vấn đề thuộc địa của Lenin đăng trên báo nhân đạo. Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp ( tháng 12/1920), Nguyễn Ái
Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này
đánh dấu bước ngoặc trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và Người tìm thấy con đường cứu nước đúng
đắn: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.
Sau đó Người đã chuẩn bị các điều kiện để tiến tới thành lập Đảng CSViệt Nam.
v
Chuẩn bị về tư tưởng chính trị:
- Ở Pháp: từ năm 1921-1923, thong qua các bài viết trên các sách, báo và các bài phát biểu tại các diễn đàn ở
Pháp như các báo: Nhân đạo (L’humanite) 1920, Người cùng khổ (Le Paria) 1921, báo đời sống công nhân, với nội
dung tố cáo tội ác của thực dân đế quốc, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân ta. Thức tỉnh lòng tự tôn dân tộc.
- Ở Nga từ tháng 6/1923 đến cuối năm 1924 Người tham dự Đại hội Quốc tế nông dân, Đại hội lần thứ V
QTCS, Người viết nhiều bài tham luận và nhiều bài đăng trên các báo Nga. Đây là dịp Người đi sâu nghiên cứu kinh
nghiệm Cách Mạng Tháng Mười, từng bước hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc.
- Ở Trung Quốc: từ năm 1924-1927 Người tham gia sáng lập tờ báo Thanh niên (1925) và xuất bản các tác
phẩm: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), năm 1927, Người đã trình bày hệ thống quan điểm lý luận về cách
mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa trong tác phẩm Đường cách mệnh:
+Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam: là cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã
hội. Hai cuộc cách mạng này có quan hệ mật thiết với nhau; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng “là việc của cả
dân chúng chứ không phải việc của một hai người”, do đó phải đoàn kết toàn dân. Nhưng cái cốt của nó là công-
nông phải luôn ghi nhớ rằng công nông là người chủ cách mệnh, công nông là gốc cách mệnh.
+Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một Đảng lãnh đạo. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, chủ
nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lenin.
+ Về vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc xác định: “Cách mệnh An Nam cũng là một
bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả”.
+ Về phương pháp cách mạng, Người nhấn mạnh đến việc phải giác ngộ và tổ chức quần chúng cách mạng, phải
làm cho quần chúng hiểu rõ mục đích cách mạng, biết đồng tâm hiệp lực để đánh đổ giai cấp áp bức mình, làm cách
mạng phải biết cách làm, phải có “ mưu chước”, có như thế mới bảo đảm thành công cho cuộc khởi nghĩa với sự nổi
dậy của toàn dân….
Đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng - Người đăng: nhanmi147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đường lối cách mạng 9 10 0