Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Đầm Sen tiết 1

Được đăng lên bởi trungcapchinhtri-h487
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TiỂU HỌC CHI LĂNG
GV : NGUYỄN THỊ LỆ THU

TẬP ĐỌC
BÀI : ĐẦM SEN ( TiẾT 1))

Kiểm bài cũ
“ Vì baây giôø meï môùi veà”
Toå 1 :

caét baùnh

Toå 2 :

ñöùt tay

Toå 3 :

hoaûng hoát

1/ Khi bị đứt tay, cậu bé có khóc không ?
2/ Lúc nào cậu bé mới khóc ? Vì sao ?

b

HOẠT ĐỘNG 1 :
LUYỆN ĐỌC

Tập đọc
Đầm sen
1

2

3

Đầm sen ở ven làng. Lá sen màu xanh mát. Lá cao,
lá thấp chen nhau, phủ khắp mặt đầm.
4
Hoa sen đua nhau vươn cao.5 Khi nở, cánh hoa đỏ
6
nhạt xoè ra, phô đài sen và nhị vàng. Hương sen
7
ngan ngát, thanh khiết. Đài sen khi già thì dẹt lại,
xanh thẫm.
8 Suốt mùa sen, sáng sáng lại có những người ngồi
trên thuyền nan rẽ lá, hái hoa.

Cánh hoa
Đài sen
Nhị

Tập đọc
Đầm sen
1

2

3

Đầm sen ở ven làng. Lá sen màu xanh mát. Lá cao,
lá thấp chen nhau, phủ khắp mặt đầm.
4
Hoa sen đua nhau vươn cao.5Khi nở, cánh hoa đỏ
6
nhạt xoè ra, phô đài sen và nhị vàng. Hương sen ngan
ngát, thanh khiết.7 Đài sen khi già thì dẹt lại, xanh thẫm.
8 Suốt mùa sen, sáng sáng lại có những người ngồi
trên thuyền nan rẽ lá, hái hoa.
1/ Tìm tiếng trong bài có vần en :
sen

ven

chen

HOẠT ĐỘNG 2 :
ÔN VẦN EN - OEN

Ôn các vần : en, oen
1/ Tìm tiếng trong bài có vần en :
sen, ven, chen
2/ Tìm tiếng ngoài bài :
có vần en : len , đèn , kèn …
có vần oen: khoen , nông choèn , xoèn xoẹt

3/ Nói câu chứa tiếng có vần en hoặc oen:

Truyện Dế Mèn phiêu lưu ký rất hay .

3/ Nói câu chứa tiếng có vần en hoặc oen:

Lan nhoẻn miệng cười .

Troø chôi “Chim tìm keát quaû”
Điền : en hay oen ?
Em hoïc gioûi ñöôïc coâ kh….
en
Chò ñan aùo l….
encho em
Meï mua caù ph….
en raát töôi
Tieáng cöa caây x…..
oenxoeït

- Hôm nay, các em học bài gì ?
-Thi đọc tiếp sức

++Nhận
Nhậnxét
xéttiết
tiếthọc
học
++chuẩn
chuẩnbị
bịtiết
tiết22

...
TRƯỜNG TiỂU HỌC CHI LĂNG
GV : NGUYỄN THỊ LỆ THU
Giáo án Đầm Sen tiết 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Đầm Sen tiết 1 - Người đăng: trungcapchinhtri-h487
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo án Đầm Sen tiết 1 9 10 316