Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lớp 3 tuần 33

Được đăng lên bởi duyennguyencntt
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
____________________________
Tuần 33

Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2014
TIẾT 1: CHÀO CỜ.
_____________________________
Tiết 2: Toán
Tiết 161: KIỂM TRA
Những kiến thức HS đã biết có liên
Những kiến thức mới trong bài cần
quan đến bài học
được hình thành
Cñng cè vÒ céng, trõ, nh©n, chia,c¸c sè
Học sinh đưîc häc bµi vÒ céng, trõ,
cã
n¨m ch÷ sè, c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn
nh©n, chia c¸c sè cã n¨m ch÷ sè..
tÝch c¸c h×nh.
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Kiểm tra cách thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân ,chia số có
năm chữ số.
- Củng cố cách tìm thừa số cha biết, số bị chia.
- Củng cố cách tính chu vi và diện tích hình vuông.
2.Kỹ năng; rèn kỹ năng làm tính giải toán đúng, nhanh.
3.Thái độ: Có ý thức tự giác khi làm bài.
I. Đề bài:
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
21628 x 3 = 64884
15250 : 5 = 3050
31071 x 2 = 62142
96470 : 5 = 19294
Bài 2: Tìm x
x x 2 = 2826
x : 3 = 1628
x
= 2826 : 2
x
= 1628 x 3
x
= 1413
x
= 4884
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức.
69218 - 26736 : 3 = 69218- 8912
(35281 + 31645) : 2 = 66926 : 2
= 60306
= 33463
Bài 4
Một hình vuông có chu vi là 40 cm. Tính diện tích hình vuông đó.
Bài giải
Cạnh của hình vuông là:
40 : 4 = 10(cm)
Diện tích hình vuông là
10 x 10 = 100(cm 2 )
Đáp số: 100 cm 2
II. Đáp án
228

Bài 1: 2 điểm - mỗi phân tích đúng được 0,5 điểm.
Bài 2: 2 điểm - mỗi phân tích đúng được 1 điểm.
Bài 3: 3 điểm - mỗi phân tích đúng được 1,5 điểm.
Bài 4: 3 điểm - mỗi phân tích đúng được1 điểm.
_________________________
Tiết 3+4:Tập đọc - kể chuyện
Tiết 99: CÓC KIỆN TRỜI
Những kiến thức HS đã biết có liên
quan đến bài học
Học sinh được học bài Người đi săn
và con vượn

Những kiến thức mới trong bài cần
được hình thành
Biết đọc phân biệt lời nhân vật và
người dẫn chuyện.Thấy được tinh thần
đoàn kết đấu tranh cho lẽ phải của các
con vật.

I. Mục tiêu.

1.Kiến thức: Hiểu ND chuyện. Do có quyết tâm biết phối hợp với nhau đấu
tranh cho lẽ phải nên cóc và đã thắng cả đội quân hùng hậu của trời, buộc trời
phải làm mưa cho hạ giới.
- Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời các nhân vật
- Hiểu các từ ngữ mới trong bài: Thiên đình, náo động, lưỡi tầm sét, địch thủ,
túng thế, trần gian…
2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói: Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ kể được câu
chuyện "Cóc kiện trời" bằng lời của nhân vật trong chuyện.
- Học sinh khá giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện theo lời kể của một nhân vật.
3.Thái độ: Giáo dục tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi hoạt động.
II. Đồ dùng dạy học.
- Tranh minh họa truyện trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của học s...
____________________________
Tuần 33 Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2014
TIẾT 1: CHÀO CỜ.
_____________________________
Tiết 2: Toán
Tiết 161: KIỂM TRA
Những kiến thức HS đã biết có liên
quan đến bài học
Những kiến thức mới trong bài cần
được hình thành
Học sinh đưîc häc bµi vÒ céng, trõ,
nh©n, chia c¸c sè cã n¨m ch÷ sè..
Cñng cè vÒ céng, trõ, nh©n, chia,c¸c sè
cã n¨m ch÷ sè, c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn
tÝch c¸c h×nh.
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Kiểm tra cách thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân ,chia số có
năm chữ số.
- Củng cố cách tìm thừa số cha biết, số bị chia.
- Củng cố cách tính chu vi và diện tích hình vuông.
2.Kỹ năng; rèn kỹ năng làm tính giải toán đúng, nhanh.
3.Thái độ: Có ý thức tự giác khi làm bài.
I. Đề bài:
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
21628 x 3 = 64884
15250 : 5 = 3050
31071 x 2 = 62142
96470 : 5 = 19294
Bài 2: Tìm x
x x 2 = 2826 x : 3 = 1628
x = 2826 : 2 x = 1628 x 3
x = 1413 x = 4884
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức.
69218 - 26736 : 3 = 69218- 8912 (35281 + 31645) : 2 = 66926 : 2
= 60306 = 33463
Bài 4
Một hình vuông có chu vi là 40 cm. Tính diện tích hình vuông đó.
Bài giải
Cạnh của hình vuông là:
40 : 4 = 10(cm)
Diện tích hình vuông là
10 x 10 = 100(cm
2
)
Đáp số: 100 cm
2
II. Đáp án
228
giáo án lớp 3 tuần 33 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án lớp 3 tuần 33 - Người đăng: duyennguyencntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
giáo án lớp 3 tuần 33 9 10 554