Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN NGỮ VĂN CẢ NĂM HAY

Được đăng lên bởi Huỳnh Lucy
Số trang: 296 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 6
Ngày soạn :16-8 Ngày giảng :17-8-2009

Con rång Ch¸u tiªn

TiÕt 1: V¨n b¶n

( TruyÒn thuyÕt)
A. Môc tiªu:
Gióp HS.
- HiÓu ®îc ®Þnh nghÜa s¬ lîc vÒ truyÒn thuyÕt.
- HiÓu ®îc néi dung ý nghÜa cña truyÒn thuyÕt Con Rång ch¸u Tiªn.
- ChØ ra vµ hiÓu ®îc ý nghÜa cña nh÷ng chi tiÕt tëng tîng k× ¶o cña truyÖn.
- KÓ ®îc truyÖn.
B. ChuÈn bÞ:
Tranh: Con Rång ch¸u Tiªn
C. TiÕn tr×nh.
1 æn ®Þnh líp (1’)
2 KiÓm tra bµi cò (5’): KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS.
3 Bµi míi (35’): Giíi thiÖu truyÖn b»ng tranh minh ho¹.
Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thúc
I. T×m hiÓu chung (3’ )
- GV yªu cÇu HS ®äc chó thÝch dÊu (*) SGK.
* Kh¸i niÖm truyÒn thuyÕt:
TruyÒn thuyÕt lµ mét thÓ lo¹i v¨n häc ntn? Cã ®Æc ®iÓm g×?
- Lµ mét lo¹i truyÖn d©n gian kÓ vÒ
- HS dùa chó thÝch tr¶ lêi.
nh©n vËt sù kiÖn liªn quan ®Õn lÞch sö
- GV lu ý HS tÝnh truyÒn miÖng, nh©n vËt vµ sù kiÖn lÞch sö qu¸ khø. Thêng cã yÕu tè tëng tîng,
yÕu tè tëng tîng k× ¶o.
k× ¶o.
- GV ®äc mÉu.
II. §äc vµ t×m hiÓu v¨n b¶n (28’ ).
HS em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®äc?
1. §äc, t×m hiÓu chó thÝch (5’).
- GV yªu cÇu 3 HS ®äc nèi tiÕp nhau.
HS gi¶i thÝch nghÜa cña tõ “Tinh” trong c¸c tõ “méc tinh”,
“S¬n tinh”, “thuû tinh”.
HS dùa SGK tr¶ lêi.
HS theo em truyÖn cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? Nªu râ néi 2. T×m hiÓu bè côc vµ tãm t¾t truyÖn
dung tõng phÇn?
(5’).
- HS tr¶ lêi vµ häc sinh kh¸c nhËn xÐt.
* Bè côc: 3 phÇn.
- GV chiÕu ®¸p ¸n: Bè côc truyÖn: 3 phÇn .
§1: tõ ®Çu ®Õn cung ®iÖn Long Trang.
L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ nªn duyªn vî chång.
§2: TiÕp ®Õn lªn ®êng.
¢u C¬ sinh bäc tr¨m trøng në thµnh tr¨m con, 2 ngêi chia
tay.
§3: Cßn l¹i: nguån gèc d©n téc.
- Giíi thiÖu bøc tranh con Rång ch¸u tiªn.

Trêng THCS NguyÔn Th îng HiÒn
1

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 6
- HS dùa vµo tranh tãm t¾t c¸c sù viÖc chÝnh cña truyÖn theo * Tãm t¾t truyÖn.
thø tù tríc sau.
- Gi¸o viªn chiÕu ®¸p ¸n tãm t¾t truyÖn:
- L¹c Long Qu©n con trai thÇn Long N÷ cã søc khoÎ v« ®Þch
cã nhiÒu phÐp l¹ gióp d©n diÖt yªu qu¸i, trång trät...
- ¢u C¬ dßng hä ThÇn N«ng xinh ®Ñp tuyÖt trÇn.
- L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ kÕt duyªn vî chång.
- ¢u C¬ sinh bäc tr¨m trøng në thµnh tr¨m ngêi con.
- L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ chia tay nhau hÑn khi cã viÖc th×
cïng gióp ®ì.
- Ngêi con trëng theo ¢u C¬ ®îc t«n lµm vua hiÖu lµ Hïng
V¬ng ®Æt tªn níc lµ V¨n Lang.
HS T×m nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn tÝnh chÊt lín lao k× l¹ ®Ñp ®Ï
vÒ nguån gèc vµ h×nh d¹ng cña 2 nh©n vËt L¹c Long Qu©n
vµ ¢u C¬?
- HS dùa SGK tr¶ lêi.
HS NhËn xÐt vÒ nguån gèc, h×nh d¹ng, tµi n¨ng cña L¹c
Long Qu©n vµ ¢u c¬?
- HS t...
Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 6
Ngày soạn :16-8 Ngày giảng :17-8-2009
TiÕt 1: V¨n b¶n Con rång Ch¸u tiªn
( TruyÒn thuyÕt)
A. Môc tiªu: Gióp HS.
- HiÓu ®îc ®Þnh nghÜa s¬ lîc vÒ truyÒn thuyÕt.
- HiÓu ®îc néi dung ý nghÜa cña truyÒn thuyÕt Con Rång ch¸u Tiªn.
- ChØ ra vµ hiÓu ®îc ý nghÜa cña nh÷ng chi tiÕt tëng tîng k× ¶o cña truyÖn.
- KÓ ®îc truyÖn.
B. ChuÈn bÞ: Tranh: Con Rång ch¸u Tiªn
C. TiÕn tr×nh.
1 æn ®Þnh líp (1’)
2 KiÓm tra bµi cò (5’): KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS.
3 Bµi míi (35’): Giíi thiÖu truyÖn b»ng tranh minh ho¹.
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thúc
- GV yªu cÇu HS ®äc chó thÝch dÊu (*) SGK.
TruyÒn thuyÕt lµ mét thÓ lo¹i v¨n häc ntn? Cã ®Æc ®iÓm g×?
- HS dùa chó thÝch tr¶ lêi.
- GV lu ý HS tÝnh truyÒn miÖng, nh©n vËt kiÖn lÞch
yÕu tè tëng tîng k× ¶o.
- GV ®äc mÉu.
HS em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®äc?
- GV yªu cÇu 3 HS ®äc nèi tiÕp nhau.
HS gi¶i thÝch nghÜa cña “Tinh” trong c¸c “méc tinh”,
“S¬n tinh”, “thuû tinh”.
HS dùa SGK tr¶ lêi.
HS theo em truyÖn thÓ chia lµm mÊy phÇn? Nªu néi
dung tõng phÇn?
- HS tr¶ lêi vµ häc sinh kh¸c nhËn xÐt.
- GV chiÕu ®¸p ¸n: Bè côc truyÖn: 3 phÇn .
§1: tõ ®Çu ®Õn cung ®iÖn Long Trang.
L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ nªn duyªn vî chång.
§2: TiÕp ®Õn lªn ®êng.
¢u sinh bäc tr¨m trøng thµnh tr¨m con, 2 ngêi chia
tay.
§3: Cßn l¹i: nguån gèc d©n téc.
- Giíi thiÖu bøc tranh con Rång ch¸u tiªn.
I. T×m hiÓu chung (3 )
* Kh¸i niÖm truyÒn thuyÕt:
- mét lo¹i truyÖn d©n gian vÒ
nh©n vËt kiÖn liªn quan ®Õn lÞch
qu¸ khø. Thêng yÕu tè tëng tîng,
k× ¶o.
II. §äc vµ t×m hiÓu v¨n b¶n (28 ).
1. §äc, t×m hiÓu chó thÝch (5’).
2. T×m hiÓu côc tãm t¾t truyÖn
(5’).
* Bè côc: 3 phÇn.
Trêng THCS NguyÔn Thîng HiÒn
1
GIÁO ÁN NGỮ VĂN CẢ NĂM HAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN NGỮ VĂN CẢ NĂM HAY - Người đăng: Huỳnh Lucy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
296 Vietnamese
GIÁO ÁN NGỮ VĂN CẢ NĂM HAY 9 10 90