Ktl-icon-tai-lieu

Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIII
Tûâ khi xaãy ra caái viïåc khöng may cho cö gaái quï laâng
Quyânh Thön, tñnh àïën höm nay àaä àûúåc 20 höm. Trong
khoaãng hún nûãa thaáng tröi, caã laâng, tûâ treã àïën giaâ, tûâ
nhúán àïën beá, àaä söëng qua nhûäng ngaây giúâ nùång trònh
trõch, rêët höîn loaån.
Ngoaâi gia àònh öng àöì Uêín, coân liïn can túái vuå kiïån àoá
mêët nùm lyá dõch, vúái möåt öng cuå giaâ, vaâ hai ngûúâi àaân baâ
àaä cuâng cö Mõch ài gaánh raå àïm.
Hai laá àún kiïån àïå lïn huyïån àûúâng, thïë laâ trong caái
laâng chó coá àöå hai trùm ngûúâi thò hún 10 ngûúâi, cûá nay bõ
traát quan goåi, mai bõ traát quan goåi. Nhûäng viïåc nhû thïë
àaä àuã laâm cho caã laâng nhöån nhaåo lïn. Ngûúâi baân ra, keã
taán vaâo, ngûúâi hùng haái, keã nhuát nhaát, möîi ngûúâi coá möåt
yá kiïën maâ nhûäng dû luêån êëy têët nhiïn laâ phaãi traái ngûúåc
nhau, nïn chó ngûúâi noå vùåc ngûúâi kia, röìi sûå àúâi cûá thïm
àiïìu, àeã chuyïån maäi ra, laâm cho caã möåt laâng, khöng coân
möåt ai giûä àûúåc hoâa khñ vúái möåt ai nûäa.
Giöng töë - Taác phêím vaâ dû luêån 94
http://ebooks.vdcmedia.com
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Giông tố - tác phẩm và dư luận - Vũ Trọng Phụng 9 10 161