Ktl-icon-tai-lieu

Hành trình về phương Đông

Được đăng lên bởi purinlunar
Số trang: 453 trang   |   Lượt xem: 3319 lần   |   Lượt tải: 1 lần
H[NH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG
Dịch giả : Nguyên Phong
Chương I
Lời mở đầu
Trong cuộc sống vội v~, quay cuồng hiện tại,
nhiều người đ~ mất đi niềm tin. Họ quan niệm
rằng sống để thụ hưởng, thoả m~n c|c nhu cầu
vật chất vì chết l{ hết. Không có Thượng đế hay
một quyền năng siêu ph{m gì hết. C|c đ}y
không l}u, một tờ b|o lớn tại Hoa kỳ đ~ tuyên
bố, “Thượng đế đ~ chết!” T|c giả b{i b|o công
khai th|ch đố mọi người đưa ra bằng chứng
rằng Thượng đế còn sống. Dĩ nhiên, b{i b|o đó
tạo nên một cuộc b{n c~i rất sôi nổi. Một nh{
thiên văn học tại trung t}m nghiên cứu Palomar

cũng cho biết, “Tôi đ~ dùng kính viễn vọng tối
t}n nhất, có thể quan s|t c|c tinh tú xa tr|i đất
h{ng triệu năm |nh s|ng m{ n{o có thấy thiên
đường hay thượng đế cư ngụ nơi n{o?” Sự
ngông cuồng của khoa học thực nghiệm c{ng
ng{y c{ng đi đến chỗ qu| trớn, th|ch đố tất cả
mọi sự. Tuy nhiên, trong lúc khoa học đang tự
h{o có thể chứng minh, giải thích tất cả mọi sự,
thì một sự kiện xảy ra : Một ph|i đo{n ngoại
giao do Tiểu vương Ranjit Singh cầm đầu sang
thăm viếng nước Anh. Trong buổi viếng thăm
đại học Oxford, vua Ranjit đ~ sai một đạo sĩ biểu
diễn. Vị đạo sĩ n{y đ~ l{m đảo lộn quan niệm
khoa học lúc bấy giờ. Không những ông ta có thể
uống tất cả mọi chất ho| học, kể cả những chất
cường toan cực mạnh m{ không hề hấn gì, ông

ta còn nhịn thở h{ng giờ đồng hồ dưới đ|y một
hồ nước. Sau khi để một ph|i đo{n y sĩ do b|c sĩ
Sir Claude Wade kh|m nghiệm, ông ta còn chui
v{o một quan t{i để bị chôn sống trong suốt 48
ng{y. Khi được đ{o lên, ông ta vẫn sống như
thường. Đạo sĩ còn biểu diễn nhiều việc lạ lùng,
dưới sự kiểm chứng nghiêm khắc của c|c khoa
học gia. Điều n{y g}y sôi nổi dư luận lúc đó. Hội
Khoa Học Ho{ng Gia đ~ phải triệu tập một uỷ
ban để điều tra những hiện tượng n{y. Một ph|i
đo{n gồm nhiều khoa học gia tên tuổi được chỉ
thị sang Ấn độ quan s|t, sưu tầm, tường trình v{
giải thích những sự kiện huyền bí. Ph|i đo{n
khoa học đ~ đặt ra những tiêu chuẩn rõ rệt để
giúp họ quan s|t với một tinh thần khoa học
tuyệt đối. Không chấp nhận bất cứ một điều gì

nếu không có sự giải thích rõ r{ng, hợp lý. Để
soạn thảo bản tường trình, mỗi khoa học gia
trong ph|i đo{n phải tự mình ghi nhận những
điều mắt thấy, tai nghe v{o sổ tay c| nh}n. Sau
đó, tất cả cùng nhau so s|nh chi tiết v{ kiểm
chứng cẩn thận. Chỉ khi n{o tất cả đều đồng ý thì
điều đó mới được ghi nhận v{o biên bản chính.
Điều n{y đặt ra để bảo đảm cho sự chính x|c,
không th{nh kiến đến mức tối đa. Tất cả những
điều gì xảy ra m{ không có sự giải th...
H[NH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG
Dịch giả : Nguyên Phong
Chương I
Lời mở đầu
Trong cuộc sống vội v~, quay cuồng hiện tại,
nhiều người đ~ mất đi niềm tin. Họ quan niệm
rằng sống để thụ hưởng, thoả m~n c|c nhu cầu
vật chất vì chết l{ hết. Không có Thượng đế hay
một quyền năng siêu ph{m gì hết. C|c đ}y
không l}u, một tờ b|o lớn tại Hoa kỳ đ~ tuyên
bố, “Thượng đế đ~ chết!” T|c giả b{i b|o công
khai th|ch đố mọi người đưa ra bằng chứng
rằng Thượng đế còn sống. Dĩ nhiên, b{i b|o đó
tạo nên một cuộc b{n c~i rất sôi nổi. Một nh{
thiên văn học tại trung t}m nghiên cứu Palomar
Hành trình về phương Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành trình về phương Đông - Người đăng: purinlunar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
453 Vietnamese
Hành trình về phương Đông 9 10 283