Ktl-icon-tai-lieu

Lạc Rừng -Trung Trung Đỉnh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LAÅC RÛÂNG 1
http://ebooks.vdcmedia.com
Töi ruát khoãi hang àaá luác chêåp choaång töëi. Khi êëy töi chùèng
nghô àûúåc gò nhiïìu, ngoaâi viïåc laâm thïë naâo thoaát khoãi hoå, nhûäng
ngûúâi khaác töåc maâ töi rêët súå haäi. Roä raâng hoå àang truâ tñnh haåi töi,
nïëu töi khöng tûå tòm caách giaãi thoaát. Múái àêìu töi giaãâ nguã, trong
luác hoå xuám quanh àöëng lûãa nûúáng nhûäng con chuöåt, nhûäng con
nhaái àaá. Röìi hoåëng rûúåu cêìn, ùn thûá thõt nûúáng kheát muâ êëy, thò
thêìm to nhoã. Töi cöëçm im, he heáæt quan saát. Hònh nhû hoå
àang baân caách khûã töi, vaâ töi laånh xûúng söëng möîi lêìn trong söë hoå
coá ngûúâi böîng dûng noái to, hoùåc böîng dûng àûáng dêåy. Cuöëi cuâng röìi
cuäng ïm. Hoå lú mú say,çm ngaã ngöën nguã. Töi lûåa thúâi cú chuöìn leå
ra cûãa hang. Hoå laâ àaám dên chaåy àõch caân, hoùåc àaåi loaåi giöëng nhû
vêåy. Coân töi, möåt chuá lñnh miïìn Bùæc múái vö, sau trêån àaánh àêìu
tiïn, bõ laåc àún võ. Hoå toám àûúåc töi khi töi liïìu lônh moâ vaâo àaám rêîy
cuä àaâo nhûäng khoám sùæn, kiïëm caái ùn. Ba khêíu suáng chôa vaâo töi
khi töi àang hñ huái duâng dao gùm àaâo. Töi kinh hoaâng ngaäåt
ngûãa. Hoå duâng baáng suáng àeâí töi xuöëng. Töi giaäy giuåa trong cún
tuyïåt voång, hoaân toaân baãn nùng. Hoå troái töi bùçng dêy duâ, giêåt caánh
khuyãu, àêíy töi vïì hang. Töi rïn ró khoác vò khiïëp súå vaâ vò khöng hy
voång van xin àïí thoaát. Hoåìm luäi vaâ laånh luâng àïën cùng thùèng.
îi ngûúâi cêìm möåt con dao quùæm ài ra, ài vaâo. Coá ngûúâi khoaác caã
cêy cung, hònh nhû àïí uy hiïëp töi. Töi khöng thïí taã àûúåc nöîi súå haäi
vaâ tuãi phêån cuãa mònh, cho maäi túái khi coáåt ngûúâi treã tuöíi ài àêu
àoáì. Anh ta cuäng traåc tuöíi töi. Ngûúâi treã tuöíi cúãi troái cho töi trong
khi nhûäng ngûúâi kia söi nöíi baân taán gò àoá. Hònh nhû hoå àang noái
vïì töi thò phaãi. Töi khöng biïët tiïëng hoå, chûa coá khaái niïåm gò vïì
phong tuåc têåp quaán cuäng nhû lïìëi sinh hoaåt cuãa hoå. Töi thêëy
ngûúâi treã tuöíi nhòn töi khöng coá veã aác yá vaâ töi nhòn laåi, thêìm hy
voång anh ta hiïíu cho hoaân caãnh cuãa töi. Töi thêëy anh ta cuäng àoáng
khöëãi trêìn, neát mùåt cûúng nghõ, tûâng traãi nhûng non tú vaâ hiïìn
hêåu. Töi laã ngûúâi tûåa vaâo vaách àaá sau khi dêy duâ àûúåc thaáo vaâ anh
ta móm cûúâi, noái tiïëng Kinh:
Lạc Rừng -Trung Trung Đỉnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lạc Rừng -Trung Trung Đỉnh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Lạc Rừng -Trung Trung Đỉnh 9 10 882