Ktl-icon-tai-lieu

Làn khói trắng

Được đăng lên bởi Trần Mỹ
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong đêm tối lặng đi,,tiếng gió rít qua ke của nghe réo rắt,không gian đen tối không một bóng dáng của 
sự sống,hay là ngoài đường kia đáng có những sự sống nhỏ nhoi đáng vội vàng lao nhanh ẩn nấp như 
cảm nhận được
dường như sắp có chuyện gì sắp xảy ra,gió vẫn không ngừng lay thổi những cành cây như cảnh tượng
người ta đang bóp cổ nhau cho đến chết trong các vụ án mạng,tán cây đung đưa theo chiều gió xoay 
qua lại như có bàn tay vô hình nào đáng cố tình lay động không gian. Vèo 1 cái con cú đêm từ đâu lao tới 
mục tiêu như những lưỡi dao sắc nhọn trong đêm lướt qua con mồi như những lười dao vung lên rồi 
hạ thăng xuống than xác máu bắn lên ghe rợn có lẽ vừa có 1 sự sống đã kết thúc,,ko 1 anh trăng có lẽ 
chính ánh trăng cũng ko dám chứng kiến cảnh kinh dị đáng diễn ra.hắn vẫn cứ đứng đó mồm ngậm điếu
thuốc thở 1 hơi dài vào màn đêm cái bóng trắng của khói thuốc không kịp bay lên mà rà rà xuống mặt đất
đọng lại thành 1 đám kì dị,hắn bất chợt lạnh sống lung, lạnh quá hắn bước vội vào trong nhà nhưng 
cảm giác gì đó đang năng nề đặt lên chân hắn,bản năng sinh  tồn cuả hắn cảm nhận được sự nguy 
hiểm rõ rệt đáng đến với hắn mà không xác định hắn không bước nổi 1 bước chân bất giác nhìn xuống 
nhìn lại đám khói mà hắn vừa nhả ra nó vẫn cứ đọng ở đó không nhưng giường như có cái gì đó từ 
đám khói hắn cố căng mắt ra nhìn khi mà đám khói đáng tụ dần lại 1 khuôn mặt khì dị dị nhưng không rõ 
mặt ,đang từ từ hiện lên trong không gian tĩnh mịch hắn như nghe rõ tiếng tim đậm thình thịch. hắn cố 
gắng chấn tĩnh lại dụi mắt, nhìn kĩ khuôn mặt đấy  nhưng nó đã biến mất chỉ vẫn là làn khói thuốc đang 
là là dưới mặt đất: bất giác hắn cảm thấy đau nhói dưới chân trời ơi hắn  cảm nhận thấy từng thớ thịt 
đang bị kéo rụng rời ra khỏi cơ thể một vệt máu dài đỏ ngòm đang xối ra từ chân hắn.trong cơn đau đớn
đến chết vẻ mặt kinh sợ đến tuột độ của 1 người đang dãy chết. Trong đêm 1 tiếng thét kinh hoàng 
vang lên  vô cùng đau đớn và gấp gáp, mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối sâu thăm
CHƯƠNG I: NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA CÔNG VIỆC
reng reng 6 h sang tiếng chuông đồng hồ báo thức lên phương lan bước xuống giường với tâm trạng 
đầy hào hứng khác hẳn với vẻ uể oải mọi hôm,1 hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành của một 
ngày mới,ánh nắng tran hòa đang lan tỏa khắp không gian đem lại sưc sống cho 1 ngày mới. một  ngay 
trọng đại của cô ngày cô đi làm đầu tiên.phương lan đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành pháp y. và đã 
được phân đến văn phòng pháp y của viện kiểm sát tại trung tâm...
Trong đêm t i l ng đi,,ti ng gió rít qua ke c a nghe réo r t,không gian đen t i không m t bóng dáng c a ế
s s ng,hay là ngoài đ ng kia đáng có nh ng s s ng nh nhoi đáng v i vàng lao nhanh n n p nh ự ố ườ ự ố ư
c m nh n đ c ượ
d ng nh s p có chuy n gì s p x y ra,gió v n không ng ng lay th i nh ng cành cây nh c nh t ngườ ư ắ ư ả ượ
ng i ta đang bóp c nhau cho đ n ch t trong các v án m ngườ ế ế ,tán cây đung đ a theo chi u gió xoay ư
qua l i nh có bàn tay vô hình nào đáng c tình lay đ ng không gian. Vèo 1 cái con cú đêm t đâu lao t i ư
m c tiêu nh nh ng l i dao s c nh n trong đêm l t qua con m i nh nh ng l i dao vung lên r i ư ư ướ ư ườ
h thăng xu ng than xác máu b n lên ghe r n có l v a có 1 s s ng đã k t thúc,,ko 1 anh trăng có l ự ố ế
chính ánh trăng cũng ko dám ch ng ki n c nh kinh d đáng di n ra.h n v n c đ ng đó m m ng m đi u ế ế
thu c th 1 h i dài vào màn đêm cái bóng tr ng c a khói thu c không k p bay lên mà rà rà xu ng m t đ t ơ
đ ng l i thành 1 đám kì d ,h n b t ch t l nh s ng lung, l nh quá h n b c v i vào trong nhà nh ng ướ ư
c m giác gì đó đang năng n đ t lên chân h n,b n năng sinh t n cu h n c m nh n đ c s nguy ả ắ ư
hi m rõ r t đáng đ n v i h n mà không xác đ nh h n không b c n i 1 b c chân b t giác nhìn xu ng ế ướ ướ
nhìn l i đám khói mà h n v a nh ra nó v n c đ ng đó không nh ng gi ng nh có cái gì đó t ứ ọ ư ườ ư
đám khói h n c căng m t ra nhìn khi mà đám khói đáng t d n l i 1 khuôn m t khì d d nh ng không rõ ư
m t ,đang t t hi n lên trong không gian tĩnh m ch h n nh nghe rõ ti ng tim đ m thình th ch. h n c ư ế
g ng ch n tĩnh l i d i m t, nhìn kĩ khuôn m t đ y nh ng nó đã bi n m t ch v n là làn khói thu c đang ư ế ỉ ẫ
là là d i m t đ t: b t giác h n c m th y đau nhói d i chân tr i i h n c m nh n th y t ng th th t ướ ướ ơ
đang b kéo r ng r i ra kh i c th m t v t máu dài đ ngòm đang x i ra t chân h n.trong c n đau đ n ơ ơ
đ n ch t v m t kinh s đ n tu t đ c a 1 ng i đang dãy ch t. Trong đêm 1 ti ng thét kinh hoàng ế ế ế ườ ế ế
vang lên vô cùng đau đ n và g p gáp, m i th l i chìm vào trong bóng t i sâu thăm
CH NG I: NGÀY Đ U TIÊN C A CÔNG VI CƯƠ
reng reng 6 h sang ti ng chuông đ ng h báo th c lên ph ng lan b c xu ng gi ng v i tâm tr ng ế ươ ướ ườ
đ y hào h ng khác h n v i v u o i m i hôm,1 h i th t sâu c m nh n không khí trong lành c a m t ơ
ngày m i,ánh n ng tran hòa đang lan t a kh p không gian đem l i s c s ng cho 1 ngày m i. m t ngay ư
tr ng đ i c a cô ngày cô đi làm đ u tiên.ph ng lan đã t t nghi p đ i h c chuyê n ngành pháp y. và đã ươ
đ c phân đ n văn phòng pháp y c a vi n ki m sát t i trung tâm thành ph .nghe đ n cái tên nhi u ượ ế ế
ng i đã c m th y ái ng i cho m t cô gái,công vi c hang ngày p i ti p xúc v i hang lo t các xác ch t ư ế ế
trong hang lo t các v gi t ng i man r , nh ng có l v i cô đó là m t công vi c mang tính th thách ế ư ư
và đáp ng đk trí tò mò gi ng nh và vô k c a cô.và có l đ ng l c c a cô cũng chính là t m cô ườ ư
m t nhân viên pháp y r t có kinh nghi m.cô đã b t đ u s ng t l p t lúc b t đ u h c đ i h c và bjo
cũng th .trong khi b n cô ng c v n còn đáng ngái ng phàn nàn v i côế
làm gì mà d y s m th mày ế
cô tr l i l i : a b n không bi t nay là ngay minh đi làm sao ế
Làn khói trắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làn khói trắng - Người đăng: Trần Mỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Làn khói trắng 9 10 356