Ktl-icon-tai-lieu

Lời thề trước miễu (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
i th tr

c mi u

1

i th Tr

www.hobieuchanh.com

c Mi u

Bi u Chánh

Ph n I: Ph n M Côi
(1)
Tr i g n sáng. Trong m y xóm d c theo khúc l t c u M ng Gà lên ch C n
Giu c, gà gáy vang rân, ti p nhau kêu nông phu th c d y mà i ra ru ng. Bên h ng
Ðông tr i gi ng m y c m mây en
áng m t nh t ch a cho l lên; tuy v y mà bên
ng tây v ng tr ng khuy t treo l ng
ng trên không ã nh ng b c, nên phai
t lu m , không còn t r ng nh h i canh khuya n a.
C pha s ng
t ng n, lúa d m tr xóng l ng, cô Ðào, là con gh c a h ng
tr ng T n, gánh m t gánh bánh ú v i bánh bò, xung x ng i lên ch mà bán. Cô
am i
c hai m i tu i, tuy con nhà nghèo l i m côi cha, nên m c qu n áo v i
en, n trang thì ch eo m t ôi bông tai chu i mà thôi, nh ng mà m t mày cô
m, t ng m o cô nghiêm trang, vì t lúc ngây th ã th y nh ng th m tr ng trong
nhà, nên cô o não trong lòng, ít nói ít c i, mà h có d p vui làm cho cô ph i c i,
thì m t nh tr ng r m, mi ng nh hoa n .
Cô i ngang qua cái gò m , là ch có cái m
t c a cha cô, là H ng hào Quý,
ch t chôn t i ó h i cô m i lên m i hai tu i, thì c ng nh m i b a tr c, cô day
t ngó vô gò m t ng t ng hình d ng c a cha. Cô b ng khuâng, nh lúc cô còn
nh h cha i xóm v thì ôm cô hun hít, h cô au thì b ng cô lên võng mà
a. Nh
ng i x a, cô
ng c m ng trong lòng, b ng th y trong gò m có m t ng i x m
m i ra l . C nh v ng, tr i khuya, t phía không ng i, cô phát s , nên h i h p
trong ng c. Thình lình ng i i ra ó kêu h i: "Ph i ch ó hay không ch Hai?"
Cô Ðào
ng l i mà ngó. Ng i y ra t i, cô nhìn l i thì là Lân, em ru t c a cô,
i b y tu i, u i nón n en, mình m c m t b
v i tr ng c .
Cô
gánh d a l mà h i:
- Em làm gi ng gì trong ó? Ði thi v h i nào?
- Em v h i chi u hôm qua; mà bu n quá em không mu n v nhà. T h i hôm
n gi , em n m m t bên m c a cha.
- Em n m chi ó?
- Em thi r t r i, ch Hai à.
- Tr i t i! Thi r t hay sao?
Lân ng i ch m h m m t bên gánh bánh c a ch , khoanh tay trên u g i, n c
t ch y ròng ròng.
Cô Ðào
ng l ng thinh mà ngó mông m t h i ch m rãi mà nói: "Em i thi h m
nay, nhà má vái van h t s c, má vái vong h n c a cha giúp cho em thi u, ng
em i h c n a, sau kh i c c t m thân. Má hay em thi r t ây, ch c má bu n lung
m".
Lân c ng i im lìm.
Cô Ðào th dài r i
cây òn gánh trên l
ng, vén v t áo ng i m t bên em.
Bóng tr ng l l t, ng ru ng v ng teo, cô ngó th y em khóc, cô b t ng lòng, nên

i th tr

c mi u

2

www.hobieuchanh.com

cô c ng a n c m t. Cô cúi m t mà nói ti p: "Má ng1 c u n m n m nay, tuy ch
em mình kh i ói khát, nh ng mà t m thân mình kh não bi t ch ng nào. H say thì
u...
i th trc miu 1 www.hobieuchanh.com
i th Trc Miu
 Biu Chánh
Phn I: Phn Mi
(1)
Tri gn sáng. Trong my xóm dc theo khúc l t cu Mng Gà lên ch Cn
Giuc, gà gáy vang rân, tip nhau kêu nông phu thc dy i ra rung. Bên hng
Ðông tri ging my cm mây en  áng mt nht cha cho ln; tuy vy mà bên
ng tây vng trng khuyt treo lng ng trên không ã nhng bc, nên phai
t lu m, không còn t rng nh hi canh khuya na.
C pha sng t ngn, lúa dm trng lng, cô Ðào, là con gh ca hng
trng Tn, gánh mt gánh bánh ú vi bánh , xung xng i lên ch mà bán.
a mi c hai mi tui, tuy con nhà nghèo li m côi cha, nên mc qun áo vi
en, n trang thì cheo mt ôi bông tai chui mà thôi, nhng mà mt mày cô 
m, tng mo cô nghiêm trang, vì t lúc ngây thã thy nhng thm trng trong
nhà, nên cô o não trong lòng, ít nói ít ci, mà h có dp vui làm cho cô phi ci,
thì mt nh trng rm, ming nh hoa n.
i ngang qua cái gò m, là chcái mt ca cha cô, là Hng hào Quý,
cht chôn ti ó hi cô mi lên mi hai tui, thì cng nh mi ba trc, cô day
t ngó vô gò m tng tng hình dng ca cha. Cô bng khuâng, nh lúc cô còn
nh h cha i xóm v thì ôm cô hun t, h au thì bng cô lên võng a. Nh
ngi xa, cô ng cm ng trong lòng, bng thy trong gò m có mt ngi xm
m i ra l. Cnh vng, tri khuya, t phía không ngi, cô phát s, nên hi hp
trong ngc. Thình nh ngi i ra ó kêu hi: "Phi chó hay không ch Hai?"
Cô Ðào ng li mà ngó. Ngi y ra ti, cô nhìn li thì là Lân, em rut ca cô,
i by tui, u i nón nen, mình mc mt b vi trng c.
 gánh da l mà hi:
- Em làm ging gì trong ó? Ði thi v hi nào?
- Em v hi chiu hôm qua; mà bun quá em không mun v nhà. T hi hôm
n gi, em nm mt bên m ca cha.
- Em nm chi ó?
- Em thi rt ri, ch Hai à.
- Tri t i! Thi rt hay sao?
Lân ngi chm hm mt bên gánh bánh ca ch, khoanh tay trên u gi, nc
t chy ng ròng.
Cô Ðào ng lng thinh mà ngó mông mt hi chm rãi mà nói: "Em i thi hm
nay, nhà má vái van ht sc, má vái vong hn ca cha giúp cho em thi u, ng
em i hc na, sau khi cc tm thân. Má hay em thi rt ây, chc má bun lung
m".
Lân c ngi im lìm.
Ðào th dài ri  cây òn gánh trên lng, vén vt áo ngi mt bên em.
ng trng l lt, ng rung vng teo, cô ngó thy em khóc, cô bt ng lòng, nên
Lời thề trước miễu (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lời thề trước miễu (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Lời thề trước miễu (Hồ Biểu Chánh) 9 10 557