Ktl-icon-tai-lieu

Lòng dạ đàn bà (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lòng d

àn bà

1

Lòng d

www.hobieuchanh.com

àn-bà

Bi u Chánh
t tr i chen l n, ng n gió lao rao. D c theo
ng Cái-T c i Long-M , lúa g n chín,
nên trông ra ru ng có ám ng vàng, có ám còn xanh lét.
Ngang m y xóm, ng i ta th a h ng cái c nh tr i chi u mát-m , nên l ng-x ng ngoài
ng, ng i thì ch p tay sau ít, b c ch m-rãi, m t ngó mông vô ng; k thì ng i d a bên
, m t t i c i, mi ng nhai nhóc-nhách; khúc thì d m n m d m ba h i nhau lúa trúng c
y gi m t công; ch thì con gái con trai tr ng-gi n ch y t tung, nói c i inh- i.
Cái c nh vui-v d ng y, con ng i th nh th i d ng y, mà sao tr c nhà c a ông
i-Ð ng Lê-T n-Thành, c ng d a bên khúc l n y, l i v ng-hoe, trong nhà l ng-l , ngoài
ngõ im-lìm. Hàng rào d i xây g ch, trên song s t, ch y d c theo
ng b c m c che khu t
nhi u khúc, coi ch ng khác rào h . Cái c a ngõ s t, m t cánh m hé, còn m t cánh thì khép
hoài, nên ch t b sét óng, xô m không n i.
Trong sân thì ki ng v t ê-h , nh ng mà m y hàng cây tây tr ng dài theo
ng i,
không s n sóc, không t a nhánh s a lá, nên b i r m-r t tàn lan, b i ngã xiên ngã xó. M y ch u
ki ng không t i n c, không b t sâu, nên ch u n t t bày r , ch u r ng lá khô g c.
Cái nhà r ng l n ò-s , giá c t n b c muôn, mà c a óng bì-b t, th m y lá khô,
trông ra thì ã bi t ã lâu r i ch nhà không ti p khách.
Thình-lình có m t cái xe h i thùng ki ng còn m i tinh, Long-M ch y ra u ngay
a ngõ ông H i-Ð ng Thành. Anh s p-ph m c
tây vàng, i k t vàng, i giày tr ng,
nh y xu ng m c a xe r i ng nép m t bên, b cung k nh ng i i xe l m. Trên xe th ngth ng b c xu ng m t cô, m c áo qu n l a màu tr ng gà, u choàng kh n s t c ng màu
tr ng gà, vai mang cái choàng t màu xám thi c. Cô tr c ch ng 30 tu i, g ng m t tròn-tr a,
c da tr ng trong, má b u mà l i ng h ng, mài vòng nguy t mà l i nh r c, r ng tr ng mà
khít r t, môi m ng mà
au, mi ng vui v t i c i, m t long-lanh chói sáng. B c xu ng xe
i, cô th ng-th ng l t cái choàng mà li ng vào xe, mùi d u th m bay ng t-ngào. Con t -n
còn trong xe, ch p l y cái choàng ng i mà x p. Cô ng ngó vô c a mà nói r ng: “Ph i cái
nhà n y r i, mà th ch nhà i kh i hay sao nên c a óng bì-b t v y kìa? Trong a! Xách cái
p i vô ây v i cô”. Con t -n ôm m t cáp b p da l n leo xu ng xe mà i theo.
Cô m -n n y b c vô sân, th y ki ng-v t ti u-t y,
ng-sá b t bùng, c nh xem v nghoe lòng b t ái-ng i. Cô th ng-th ng i d c theo chái nhà mà vòng vô phía sau. Có hai con
chó vàng n m lim-dim t i c a sau, th y d ng khách l thì tuôn ra mà s a. M t ông già tr n,
ng en tr y, n tr u, mi ng bô-bô, b c ra la chó....
Lòng dàn bà 1 www.hobieuchanh.com
Lòng dàn-bà
 Biu Chánh
t tri chen ln, ngn gió lao rao. Dc theo ng Cái-Tc i Long-M, lúa gn chín,
nên trông ra rung có ám ng vàng, có ám còn xanh lét.
Ngang my xóm, ngi ta tha hng cái cnh tri chiu mát-m, nên lng-xng ngoài
ng, ngi thì chp tay sau ít, bc chm-rãi, mt ngó mông ng; k thì ngi da bên
, mt ti ci, ming nhai nhóc-nhách; khúc thì dm nm dm ba hi nhau lúa trúng c
y gi mt công; ch thì con gái con trai trng-gin chy t tung, nói ci inh-i.
Cái cnh vui-v dng y, con ngi thnh thi dng y, mà sao trc nhà ca ông
i-Ðng Lê-Tn-Thành, cng da bên khúc l ny, li vng-hoe, trong nhà lng-l, ngoài
ngõ im-lìm. Hàng rào di xây gch, trên song st, chy dc theo ng b c mc che khut
nhiu khúc, coi chng khác o h. Cái ca ngõ st, mt cánh m hé, còn mt cánh thì khép
hoài, nên cht b sét óng, xô m không ni.
Trong sân thì king vt ê-h, nhng mà my hàng cây tây trng dài theo ng i,
không sn c, không ta nhánh sa lá, nên bi rm-rt tàn lan, bi ngã xiên ngã xó. My chu
king không ti nc, không bt sâu, nên chu nt t bày r, chu rng lá khô gc.
Cái nhà rng ln ò-s, giá ct n bc muôn, mà ca óng bì-bt, thm y lá khô,
trông ra tã bit ã lâu ri ch nhà không tip khách.
Thình-lình có mt cái xe hi thùng king còn mi tinh, Long-M chy ra u ngay
a ngõ ông Hi-Ðng Thành. Anh sp-ph mc y vàng, i kt vàng, i giày trng,
nhy xung m ca xe ri ng nép mt bên, b cung knh ngi i xe lm. Trên xe thng-
thng bc xung mt cô, mc áo qun la màu trng gà, u chng khn st cng màu
trng gà, vai mang cái choàng t màu xám thic. Cô trc chng 30 tui, gng mt tròn-tra,
c da trng trong, má bu mà li ng hng, mài vòng nguyt mà li nh rc, rng trng mà
khít rt, môi mng mà  au, ming vui v ti ci, mt long-lanh chói sáng. Bc xung xe
i, cô thng-thng lt cái choàng mà ling vào xe, mùi du thm bay ngt-ngào. Con t-n
còn trong xe, chp ly cái choàng ngi mà xp. ng ngó vô ca mà nói rng: “Phi cái
nhà ny ri, mà th ch nhà i khi hay sao nên ca óng bì-bt vy kìa? Trong a! Xách cái
p i vô ây vi cô”. Con t-n ôm mt cáp bp da ln leo xung xe i theo.
Cô m-n ny bc vô sân, thy king-vt tiu-ty, ng-sá bt bùng, cnh xem vng-
hoe lòng bt ái-ngi. Cô thng-thng i dc theo chái nhà mà vòng vô phía sau. Có hai con
chó vàng nm lim-dim ti ca sau, thy dng khách l thì tuôn ra mà sa. Mt ông già trn,
ng en try, n tru, ming bô-bô, bc ra la chó. Cô m-n hi có ông bà Hi-Ðng nhà
hay không, thì ông già áp rng: “Tha, có mt mình bà tôi nhà. Ông tôi trên Sài-gòn”.
Cô m-n theo ông già mà vô nhà sau, ri bt ó i thng ra nhà ln. Cô va bc chn
lên thm thì la ln rng: “Bà Hi-Ðng âu? Có khách xa ti xin cm ây nè”. Cô va bc
và nói và ci ngt,
Bà Hi-Ðng ng nm ti bn da ca, bà git mình lm-cm ngi dy. Cô gái
n ca bà là cô Kim-Lang, 14 tui, ngi thêu mt bên ó, cng buông cây kim, ngc mt
lên ngó. Bà Hi-Ðng vùng la: “a, cô t! Vy mà tôi tng là ai âu ch! Cô i âu xung
i di ny? Mnh gii há?”.
Cô m-ny ci mà áp rng: “, tôi xung thm ch, chi âu. Tôi mnh gii luôn-
luôn. Còn chm ging gì mà m d vy? Chau hay sao? Anh Hi-Ðng i âu mà óng
a bì-bt vy?” Bà Hi-Ðng nghe hi ti chng, thì i sc, b bun-bc lm và th ra mà
nói: “T hi làm Hi-Ðng ti gi, ceo trên Sài-gòn hoài, có nhà âu”.
Bà Hi-Ðng tên là Kim-Dip, nm nay c 35 tui. Hi còn xuân-xanh, bà là mt gái
a có sc, va có hnh, mà li cha m có tin nhiu, bi vy nhng con nhà giàu, nhng
ngi có hc-thc, ai cng trm-tr gm-ghé. Lúc nhKim-Dip hc ti Nhà Trng Sài-
Lòng dạ đàn bà (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lòng dạ đàn bà (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lòng dạ đàn bà (Hồ Biểu Chánh) 9 10 192