Ktl-icon-tai-lieu

luật thơ

Được đăng lên bởi nguyentrunghieu.nt92
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luật, thể, cách làm thơ

Thơ đường luật
Thơ Đường luật là một thể thơ xuất hiện vào đời nhà Đường ở Trung Quốc. Vào thời này có những nhà thơ nổi tiếng như Lí
Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị..., Luật ở đây là luật làm thơ Đường. Nên gọi là thơ Đường luật.
Thơ Đường luật là một thể thơ tuân theo quy luật chặt chẽ. Luật gồm có luật bằng trắc (bằng : B, trắc : T) về thanh trong 1
câu, luật gieo vần giữa các câu, luật niêm giữa các câu thơ. Thơ Đường luật có nhiều loại, nhưng thông dụng là thơ Thất
ngôn (có thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú), và ngũ ngôn.
I. CÁCH LÀM THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
Thơ thất ngôn bát cú Đường luật gồm có 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Tổng cộng có 56 chữ.
Về cách phối âm, hay luật bằng trắc giữa các câu, ta chỉ nói các thanh Bằng-Trắc của các chữ đứng thứ 2-4-6 trong 1 câu
(theo quy tắc Nhất-tam-ngũ bất luận, nhị-tứ-lục phân minh). Các tiếng 2-4-6 trong cùng 1 câu theo thứ tự luật bằng trắc có
thể là B - T - B hay có thể là T - B - T,
Ví dụ:
Quanh
năm
buôn
bán
Nuôi đủ năm con với một chồng T - B - T

ở

mom

sông

B

-

T

-

B

Đôi khi trong câu đầu tiên của bài thơ cũng có thể làm theo thứ tự B - B - T, cũng có thể xem đó là luật phối thanh của câu
T - B - T. Ví dụ:
Một đèo, một đèo, lại một đèo B - B - T
Về cách gieo vần trong thơ: Vần trong thơ là những tiếng đọc giống nhau hay những tiếng đọc gần giống nhau như cùng
một vần, hay là vần gần giống nhau như sông-chồng, tà-hoa.... Các vần giống nhau trong thơ Đường luật mang thanh
bằng, và được đặt ở cuối mỗi câu thơ. Có thể gieo vần vào các tiếng cuối của các câu 1-2-4-6-8, hay có thể là 2-4-6-8, và
các vần phải vần với nhau rõ ràng,các tiếng cuối câu 3-5-7 còn lại phải mang thanh trắc, các cao nhân thời xưa thường hay
gieo vần vào các tiếng cuối các câu 1-2-4-6-8.
Ví dụ:
Sóc
phong
Khinh
khởi
Ngạc
đoạn,
Qua
trầm
Quan
hà
Hào
kiệt
Vãn
sự
Lâm
lưu
(Bạch Đằng hải khẩu - Nguyễn Trãi)

suy
ngâm
kình
kích
Bách
công
hồi
phủ

hải
phàm
khoa
chiết
nhị
danh
đầu
cảnh

khí
quá
sơn
ngạn
do
thử
ta
ý

lăng
Bạch
khúc
tằng
thiên
địa
dĩ
nan

lăng
Đằng
khúc
tằng
thiết
tằng
hĩ
thăng

Trong khi gieo vần thường các cao nhan cũng chú ý đối thanh trong thơ, thường có 2 cách đối thanh, đó là đối thanh huyền
(H) và thanh ngang (N) trong các vần được gieo. Ở bài thơ ví dụ trên ta thấy lăng-Đằng-tằng-tằng-thăng theo thứ tự N-HH-H-N. Còn cách đối kách là xen kẽ thanh huyền và thanh ngang với nhau. Ví dụ như bài Qua đèo ngang
Về niêm giữa các câu. Niêm là sự kết dính các câu theo luật Bằng trắc với nhau. Trong thơ thất ngôn bát cú,...
Luật, thể, cách làm thơ
Thơ đường luật
Thơ Đường luật là một thể thơ xuất hiện vào đời nhà Đường ở Trung Quốc. Vào thời này có những nhà thơ nổi tiếng như Lí
Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị..., Luật ở đây là luật làm thơ Đường. Nên gọi là thơ Đường luật.
Thơ Đường luật là một thể thơ tuân theo quy luật chặt chẽ. Luật gồm có luật bằng trắc (bằng : B, trắc : T) về thanh trong 1
câu, luật gieo vần giữa các câu, luật niêm giữa các câu thơ. Thơ Đường luật nhiều loại, nhưng thông dụng t Thất
ngôn (có thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú), và ngũ ngôn.
I. CÁCH LÀM THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
Thơ thất ngôn bát cú Đường luật gồm có 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Tổng cộng có 56 chữ.
Về cách phối âm, hay luật bằng trắc giữa các câu, ta chnói các thanh Bằng-Trắc của các chữ đứng thứ 2-4-6 trong 1 câu
(theo quy tắc Nhất-tam-ngũ bất luận, nhị-tứ-lục phân minh). Các tiếng 2-4-6 trong cùng 1 câu theo thứ tự luật bằng trắc có
thể là B - T - B hay có thể là T - B - T,
Ví dụ:
Quanh năm buôn bán mom sông B - T - B
Nuôi đủ năm con với một chồng T - B - T
Đôi khi trong câu đầu tiên của bài thơ cũng có thể làm theo thứ tự B - B - T, cũng có thể xem đó là luật phối thanh của câu
T - B - T. Ví dụ:
Một đèo, một đèo, lại một đèo B - B - T
Về cách gieo vần trong thơ: Vần trong t những tiếng đọc giống nhau hay những tiếng đọc gần giống nhau ncùng
một vần, hay vần gần giống nhau như sông-chồng, tà-hoa.... Các vần giống nhau trong thơ Đường luật mang thanh
bằng, được đặt cuối mỗi câu thơ. thể gieo vần vào các tiếng cuối của các câu 1-2-4-6-8, hay thể là 2-4-6-8,
các vần phải vần với nhau rõ ràng,các tiếng cuối câu 3-5-7 còn lại phải mang thanh trắc, các cao nhân thời xưa thường hay
gieo vần vào các tiếng cuối các câu 1-2-4-6-8.
Ví dụ:
Sóc phong suy hải khí lăng lăng
Khinh khởi ngâm phàm quá Bạch Đằng
Ngạc đoạn, kình khoa sơn khúc khúc
Qua trầm kích chiết ngạn tằng tằng
Quan Bách nhị do thiên thiết
Hào kiệt ng danh thử địa tằng
Vãn sự hồi đầu ta hĩ
Lâm lưu phủ cảnh ý nan thăng
(Bạch Đằng hải khẩu - Nguyễn Trãi)
Trong khi gieo vần thường các cao nhan cũng chú ý đối thanh trong thơ, thường có 2 cách đối thanh, đó là đối thanh huyền
(H) thanh ngang (N) trong các vần được gieo. bài thơ dụ trên ta thấy lăng-Đằng-tằng-tằng-thăng theo thứ tự N-H-
H-H-N. Còn cách đối kách là xen kẽ thanh huyền và thanh ngang với nhau. Ví dụ như bài Qua đèo ngang
Về niêm giữa các câu. Niêm là sự kết dính các câu theo luật Bằng trắc với nhau. Trong thơ thất ngôn bát cú, niêm là sự kết
dính các câu 1-8, 2-3, 4-5, 6-7 với nhau. Các câu này hoàn toàn giống nhau về thanh bằng trắc của các tiếng thứ 2-4-6
theo cặp. Và theo thứ tự thay đổi. Ví dụ câu số 1 của bài thơ theo thứ tự các tiếng 2-4-6 là B - T - B thì câu 8 cũng vậy, câu
2 phải là T - B - T, và cứ 2 câu lại đổi lại.
luật thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật thơ - Người đăng: nguyentrunghieu.nt92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
luật thơ 9 10 324