Ktl-icon-tai-lieu

Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu)

Được đăng lên bởi nguyenthithuhoai
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3885 lần   |   Lượt tải: 12 lần
L c Vân Tiên
Nguy n

ình Chi u

1. Vân Tiên T Th y Xin V

i Thi

Trư c èn xem chuy n Tây Minh
G m cư i hai ch nhân tình éo le
H i ai l ng l ng mà nghe
D răn vi c trư c, lành dà thân sau
Trai th i trung hi u làm u
Gái th i ti t h nh là câu trau mình
Có ngư i qu n Ðông Thành
Tu nhân tích
c s m sinh con hi n
Ð t tên là L c Vân Tiên
Tu i v a hai tám, ngh chuyên h c hành
Theo th y n u s sôi kinh
Tháng ngày bao qu n sân Trình lao ao
Văn à kh i ph ng ng giao
Võ thêm ba lư c sáu thao ai bì
X y nghe m h i khoa thi
Vân Tiên vào t tôn sư xin v :
"B y lâu c a Thánh d a k
Ðã tươi khí tư ng l i xuê tinh th n
Nay à g p h i long vân
Ai ai mà ch ng l p thân bu i này.
Chi lăm b n nh n ven mây
Danh tôi ng r ng, ti ng th y bay xa
Làm trai trong cõi ngư i ta
Trư c lo báo b , sau là hi n vang"
Tôn sư bàn lu n tai nàn
G m trong s h khoa tràng còn xa
Máy tr i ch ng dám nói ra
Xui th y thương t xót xa trong lòng
Sau d u t n i c trong
Ph i toan m t phép
phòng h thân
Rày con xu ng ch n phong tr n
Th y cho hai o phù th n em theo
Ch ng may mà g p lúc nghèo
Xu ng sông cũng v ng, lên èo cũng an
Tôn sư tr l i h u àng
Vân Tiên ngơ ng n lòng càng sanh nghi
Ch ng hay mình m c vi c chi
Tôn sư ngư i d y khoa kỳ còn xa
Hay là b i r i vi c nhà
Hay là
c b c hay là tài sơ
B y lâu ra s c công thư
H i này ch ng g p còn ch h i nao
Nên hư ch ng bi t làm sao
Chi b ng h i l i l nào cho minh

Ð ng cho rõ n i s tình
Ngõ sau ngàn d m ăng trình m i an
Tôn sư ng i hãy th than
Ngó ra trư c án th y chàng tr vô
H i r ng: V n lý trư ng
Sao chưa c t gánh tr vô vi c gì
Hay là con hãy h nghi
Th y bàn m t vi c khoa kỳ ban trưa
Vân Tiên nghe nói li n thưa
Ti u sinh chưa bi t n ng mưa th nào
Song ư ng tu i h c ã cao
Xin th y nói l i âm hao con tư ng
Tôn sư nghe nói thêm thương
D t tay ra ch n ti n ư ng coi trăng
Nhân cơ tàng s d n r ng:
Vi c ngư i ch ng khác vi c trăng lên tr i
Tuy là soi kh p nơi nơi
Khi m , khi t , khi vơi, khi y
Sau con cũng t l này
L a là trư c ph i h i th y làm chi
S con hai ch khoa kỳ
Khôi tinh ã r ng, t vi thêm lòa
Hi m vì ng a ch y ng xa
Th v a ló bóng, gà à gáy tan
Bao gi cho t i b c phang
G p chu t ra àng, con m i nên danh
Sau d u ng ch hi n vinh
M y l i th y d y ti n trình ch ng sai
Trong cơ bĩ c c thái lai
Gi mình cho v n vi c ai ch s n
Vân Tiên v i vã t ơn
Trăm năm d c gi keo sơn m t l i.
2. Vân Tiên Lên

ư ng G p Lũ Sơn Dài

Ra i v a r ng chân tr i
Ngùi ngùi ngó l i nh nơi h c ư ng
Tiên r ng : Thiên các nh t phương
Th y eo o n th m, t vương m i s u
Qu n bao thân tr dãi d u
Mang ai T L ...
Lc Vân Tiên
Nguyn Đình Chiu
1. Vân Tiên T Thy Xin V Đi Thi
Trước đèn xem chuyn Tây Minh
Gm cười hai ch nhân tình éo le
Hi ai lng lng mà nghe
D răn vic trưc, lành dà thân sau
Trai thi trung hiếu làm đầu
Gái thi tiết hnh là câu trau mình
Có người qun Ðông Thành
Tu nhân tích đức sm sinh con hin
Ðt tên là Lc Vân Tiên
Tui va hai tám, ngh chuyên hc hành
Theo thy nu s sôi kinh
Tháng ngày bao qun sân Trình lao đao
Văn đà khi phng đằng giao
Võ thêm ba lược sáu thao ai bì
Xy nghe m hi khoa thi
Vân Tiên vào t tôn sư xin v:
"By lâu ca Thánh da k
Ðã tươi khí tượng li xuê tinh thn
Nay đà gp hi long vân
Ai ai mà chng lp thân bui này.
Chi lăm bn nhn ven mây
Danh tôi đặng rng, tiếng thy bay xa
Làm trai trong cõi ngưi ta
Trước lo báo b, sau là hin vang"
Tôn sư bàn lun tai nàn
Gm trong s h khoa tràng còn xa
Máy tri chng dám nói ra
Xui thy thương t xót xa trong lòng
Sau du t ni đục trong
Phi toan mt phép đ phòng h thân
Rày con xung chn phong trn
Thy cho hai đạo phù thn đem theo
Chng may mà gp lúc nghèo
Xung sông cũng vng, lên đèo cũng an
Tôn sư tr li hu đàng
Vân Tiên ngơ ngn lòng càng sanh nghi
Chng hay mình mc vic chi
Tôn sư người dy khoa k còn xa
Hay là bi ri vic nhà
Hay là đức bc hay là tài sơ
By lâu ra sc công thư
Hi này chng gp còn ch hi nao
Nên hư chng biết làm sao
Chi bng hi li lo cho minh
Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu) - Người đăng: nguyenthithuhoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu) 9 10 581