Ktl-icon-tai-lieu

MẤY VẤN ĐỀ NỔI BẬT TRONG NGHIÊN CỨU NHO GIÁO ĐÔNG Á ĐẦU THẾ KỶ XXI VÀ NHIỆM VỤ ĐẶT RA CHO VIỆC NGHIÊN CỨU NHO GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY

Được đăng lên bởi Hà Miz
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẤY VẤN ĐỀ NỔI BẬT
TRONG NGHIÊN CỨU NHO GIÁO ĐÔNG Á ĐẦU THẾ KỶ XXI
VÀ NHIỆM VỤ ĐẶT RA CHO VIỆC NGHIÊN CỨU NHO GIÁO
VIỆT NAM HIỆN NAY

PGS.TS NGUYỄN KIM SƠN
Phó hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
Vài thập niên cuối thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, tại các quốc gia
có chịu ảnh hưởng của Nho giáo, người ta đã từng chứng kiến những làn sóng tư
tưởng và học thuật lớn, những quan điểm, thái độ và khuynh hướng nghiên cứu mới
không ngừng xuất hiện. Ở Trung Quốc, người ta thấy cơn sốt văn hóa thập kỷ 80
chưa chấm dứt cơn sốt quốc học thập kỷ 90 đã lại bùng lên mạnh mẽ với vấn đề
trung tâm là nghiên cứu Nho giáo, định vị lại Khổng tử. Chưa bao giờ trong lịch sử
nghiên cứu Nho giáo xuất hiện nhiều tổ chức, cơ quan nghiên cứu, công trình nghiên
cứu, quan điểm nghiên cứu và chuyên gia nghiên cứu như 3 thập niên vừa qua. Từ
sự xuất hiện chủ trương xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa hòa hợp, coi hòa hợp, hay
hài hòa là thuộc tính bản chất của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc ( 社社社
社社社社社社社社社社社社社社社 ), do Giang Trạch Dân khởi xướng, tới sự kêu gọi xác lập giá trị

đạo đức người cầm quyền bát vinh bát sỉ (社社社社) của Hồ Cẩm Đào, người ta thấy tư
tưởng Nho gia đã có địa vị mới và có những ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống chính trị
và tư tưởng văn hóa Trung Quốc đương đại.
Tại hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản, việc nghiên cứu Nho giáo cũng rất
sôi động và nhiều thành tựu. Nhật Bản và Hàn Quốc đã đi tiên phong trong việc
nghiên cứu và cổ vũ cho việc phát huy các giá trị Nho giáo trong tu dưỡng đạo đức
cá nhân, phát huy tư tưởng Nho giáo vào quản lý hiện đại, xác lập luân lý thương
nhân… Hai quốc gia này cũng đã triển khai mạnh mẽ việc nghiên cứu so sánh Đông
Tây, đối thoại văn hóa Đông – Tây, nghiên cứu các vấn đề chung mang tính khu
vực, định vị Nho giáo trong thế giới đa cực, đa văn hóa, tính phổ biến của luân lý
Nho giáo trong thời đại toàn cầu hóa… Chưa có thời kỳ nào, người Trung Quốc chú
ý nghiên cứu Nho giáo Hàn, Nhật và Hàn Nhật có nhiều công trình nghiên cứu về

Nho giáo Trung Quốc nói riêng và nghiên cứu Nho giáo Đông Á như mấy thập niên
vừa qua.
Việt Nam là quốc gia từng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu đậm của Nho
giáo. Ngày nay, những ảnh hưởng của Nho giáo vẫn còn rất to lớn. Trong bối cảnh
nghiên cứu Nho giáo trên thế giới đang biến chuyển rất mạnh mẽ, việc tìm hiểu và
hội nhập quốc tế trong nghiên cứu là việc hết sức cần thiết. Các nghiên cứu về động
thái tư tưởng trong khu vực Đông á cũng giúp cho chúng ta kịp thời đặt ra những
hư...
MẤY VẤN ĐỀ NỔI BẬT
TRONG NGHIÊN CỨU NHO GIÁO ĐÔNG Á ĐẦU THẾ KỶ XXI
VÀ NHIỆM VỤ ĐẶT RA CHO VIỆC NGHIÊN CỨU NHO GIÁO
VIỆT NAM HIỆN NAY
PGS.TS NGUYỄN KIM SƠN
Phó hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
Vài thập niên cuối thế kỷ XX thập niên đầu thế kỷ XXI, tại các quốc gia
chịu ảnh hưởng của Nho giáo, người ta đã từng chứng kiến những làn sóng
tưởng học thuật lớn, những quan điểm, thái độ khuynh hướng nghiên cứu mới
không ngừng xuất hiện. Trung Quốc, người ta thấy cơn sốt văn hóa thập kỷ 80
chưa chấm dứt cơn sốt quốc học thập kỷ 90 đã lại bùng lên mạnh mẽ với vấn đề
trung tâm nghiên cứu Nho giáo, định vị lại Khổng tử. Chưa bao giờ trong lịch sử
nghiên cứu Nho giáo xuất hiện nhiều tổ chức, cơ quan nghiên cứu, công trình nghiên
cứu, quan điểm nghiên cứu chuyên gia nghiên cứu như 3 thập niên vừa qua. Từ
sự xuất hiện chủ trương xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa hòa hợp, coi hòa hợp, hay
hài hòa là thuộc tính bản chất của chủ nghĩa hội mang đặc sắc Trung Quốc (社社
社社社社社社社社社社社社社社社), do Giang Trạch Dân khởi xướng, tới sự kêu gọi xác lập giá trị
đạo đức người cầm quyền bát vinh bát s (社社社社) của Hồ Cẩm Đào, người ta thấy
tưởng Nho gia đã có địa vị mới và có những ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống chính trị
và tư tưởng văn hóa Trung Quốc đương đại.
Tại hai quốc gia Hàn Quốc Nhật Bản, việc nghiên cứu Nho giáo cũng rất
sôi động nhiều thành tựu. Nhật Bản Hàn Quốc đã đi tiên phong trong việc
nghiên cứu cổ cho việc phát huy các giá trị Nho giáo trong tu dưỡng đạo đức
nhân, phát huy tưởng Nho giáo vào quản hiện đại, c lập luân thương
nhân… Hai quốc gia này cũng đã triển khai mạnh mẽ việc nghiên cứu so sánh Đông
Tây, đối thoại văn hóa Đông Tây, nghiên cứu các vấn đề chung mang tính khu
vực, định vị Nho giáo trong thế giới đa cực, đa văn hóa, tính phổ biến của luân lý
Nho giáo trong thời đại toàn cầu hóa… Chưathời kỳ nào, người Trung Quốc chú
ý nghiên cứu Nho giáo n, Nhật Hàn Nhật nhiều công trình nghiên cứu về
MẤY VẤN ĐỀ NỔI BẬT TRONG NGHIÊN CỨU NHO GIÁO ĐÔNG Á ĐẦU THẾ KỶ XXI VÀ NHIỆM VỤ ĐẶT RA CHO VIỆC NGHIÊN CỨU NHO GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY - Trang 2
MẤY VẤN ĐỀ NỔI BẬT TRONG NGHIÊN CỨU NHO GIÁO ĐÔNG Á ĐẦU THẾ KỶ XXI VÀ NHIỆM VỤ ĐẶT RA CHO VIỆC NGHIÊN CỨU NHO GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY - Người đăng: Hà Miz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẤY VẤN ĐỀ NỔI BẬT TRONG NGHIÊN CỨU NHO GIÁO ĐÔNG Á ĐẦU THẾ KỶ XXI VÀ NHIỆM VỤ ĐẶT RA CHO VIỆC NGHIÊN CỨU NHO GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY 9 10 199