Ktl-icon-tai-lieu

Miếng ngon Hà Nội - Tuyển tập Vũ Bằng

Được đăng lên bởi chuotpt3
Số trang: 192 trang   |   Lượt xem: 1575 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1

TUYEÅ N TAÄ P VUÕ BAÈ N G

MIEÁNG NGON HAØ NOÄI(1)

(1)

In theo baûn in cuûa Nhaø xuaát baûn Vaên hoïc xuaát baûn naêm 1994

http://ebooks.vdcmedia.com

MIEÁNG NGON HAØ NOÄI

2

Thaân meán taëng Quyø,
ngöôøi noäi trôï ñaõ giuùp toâi vieát xong cuoán saùch naøy;
ngöôøi baïn ñaõ cho toâi thöôûng thöùc mieáng ngon ñaát Baéc;
ñeå kyû nieäm nhöõng ngaøy vui soáng treân ñaàm Linh Ñöôøng ngaøo
ngaït höông sen.
V.B

http://ebooks.vdcmedia.com

3

TUYEÅ N TAÄ P VUÕ BAÈ N G

THAY LÔØI TÖÏA

Vaøo khoaûng naêm taøn thaùng heát, ôû mieàn Nam nöôùc Vieät coù
nhöõng buoåi toái ñìu hiu laïnh nhö muøa thu ñaát Baéc.
Gioù buoàn ñuoåi laù ruïng treân heø. Maây baïc naëng neà troâi ñi chaàm
chaäm nhö chia moái buoàn cuûa khaùch thieân lyù töông tö.
Ngöôøi xa nhaø ñoät nhieân thaáy troáng traûi trong loøng. Leâ böôùc
chaân treân nhöõng neûo ñöôøng xa laï, y thaáy tieác nhôù moät caùi gì
khoâng maát haún, nhöng khoâng coøn thaáy. Nhôù vaån vô, buoàn nheï nheï.
Caùi buoàn khoâng se saét, caùi nhôù khoâng day döùt, nhöng chính caùi
buoàn vaø caùi nhôù ñoù môùi thöïc laøm cho ngöôøi ta nhoïc meät, thaãn thôø.
Loøng ngöôøi, cuõng nhö caùnh hoa, choùng giaø ñi vì theá.
Ngöôøi ta khoâng naëng laém veà hieän taïi, nhöng thieát tha vôùi quaù
khöù hôn.
Moät tieáng deá ôû chaân töôøng, moät ngoïn gioù vaøng heo haét, hay
moät tieáng laù ñuïng caønh traâm ñeàu nhaéc nhôû ta nhöõng kyû nieäm xa
xoâi, dìu dòu.
Ngaøy xöa, ngöôøi cung nöõ ôû trong tieâu phoøng laïnh ngaét thaáy xe
deâ thì nhôù ñeán luùc ñöôïc quaân vöông aáp uû thöông yeâu. Tieáng con
yù nhi gôïi laïi ôû trong loøng ngöôøi chinh phuï buoåi ngöôøi traùng só
“laâm haønh”. Taïi kinh ñoâ Tröông Haøn thaáy laù ngoâ ruïng gieáng thu
thì söïc nhôù ñeán rau thuaàn, caù lö vaø muoán treo aán trôû veà queâ cuõ.
http://ebooks.vdcmedia.com

MIEÁNG NGON HAØ NOÄI

4

“Gioù thu moä t tieá n g beâ n tai,
Thuaà n , lö söï c nhôù ñeá n muø i Giang Nam.

Ñoâi khi cuõng mang beänh nhôù nhung, ngöôøi vieát saùch naøy vaøo
luùc naêm taøn haàu heát cuõng öa nghó ñeán moät vaøi kyû nieäm xa xöa.
Moät cheùn traø sen do nhaø öôùp; maáy caùi baùnh Toâ Chaâu nhaám
nhaùp vaøo moät hoâm maùt trôøi; moät noài côm gaïo taùm aên vôùi thòt rim;
baùt canh caàn boác khoùi xanh nghi nguùt; maáy quaû caø Ngheä gioøn tan
hay meû coám Voøng aên vôùi chuoái tieâu tröùng cuoác... taát caû nhöõng thöù
ñoù, gôïi cho ta moät noãi theøm tieác môø môø, nhö laøm rung ñoäng tôùi
nhöõng nôi thaàm kín nhaát cuûa loøng.
Nhöõng luùc ñoù ta khoâng theå khoâng lieân töôûng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Miếng ngon Hà Nội - Tuyển tập Vũ Bằng - Người đăng: chuotpt3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
192 Vietnamese
Miếng ngon Hà Nội - Tuyển tập Vũ Bằng 9 10 144