Ktl-icon-tai-lieu

Một đóa hoa rừng (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
t Ðóa Hoa R ng

1

www.hobieuchanh.com

t óa hoa r ng
Bi u Chánh

Húng hính ch i trong ch n c h ng
c m y tu n, tôi lóng nghe ô thành ã yên
nh, không có phi c oanh t c n vi ng n a. Tôi tò mò tr v Sài Gòn. Nào dè m i v
c
vài ngày thì còi báo ng th i rân n a, có b a báo ng t i hai l n. Ng i ta lo t n c . Tôi
ngao ngán nên c ng ch y nh thiên h . Mà l n n y, tôi theo m t ông b n ch y lên mi t trên,
tìm n i cao ráo u nhàn ng dung thân d ng trí.
Tôi lên

B n Súc.

n ây tôi li n nh cái th t v n êm m kín áo, mà n m tr c tôi ã thày lay t v trong
t b ti u thuy t c a tôi, cái th t v n n c n ng thi v , chan ch a th ng yêu, n i tóc xe t
cho c p nam n thanh niên là c u Phúc v i cô Lý, m t t i c u, m t t i tân nh ng hai tâm h n
ng ng, t ng hi p.
a sau tôi i xem l i th t v n n y, xem coi Th n ái tình còn ng h Phúc v i Lý hay
không. Mi u ái tình v n còn s s , m i n c trong v n còn ro re, ti ng n ve v n còn inh i,
duy thi u Phúc v i Lý. Ng i ta nói c p tri âm n y ã vô
ng Long m y b a rày, vô ki m
ch mà gây thêm m t cái ái tình th nhì n a.
ng Long... Tôi bi t r i, ch Phúc kh n t
tr ng tiêu, tr ng ngh , tôi ã có nói trong
quy n „Ái tình mi u“. Tôi quy t i, i tìm Phúc v i Lý, mà c ng i xem quang c nh
ng
Long. M t ông b n m n chi c xe bò mà ch tôi i vì
ng xa n n m ngàn th c, i b
không ti n. i
ng Long mà ông b n tôi không ch u i theo l á Ki m Lâm, l i b t i d c
theo mé b ng, nói i ngã ó tôi m i
c th ng th c
c nh r ng, v n, b ng, su i.
i x a, c Nguy n Công Tr ngâm câu „ i trâu êm h n c i ng a“, hôm nay, tôi l i th y
„Ng i xe bò kh e h n ng i xe h i“. Ng i xe bò kh i l t té mà nó còn gây trong lòng tôi m t
m h ng n ng nàn d k . T i sao c m h ng? T i g p cái ngu n. Su i Xinô b t t trên t ng
cao, xa l m, phía trong Cà Tong n a kìa, quanh co ch y ra sông Sài Gòn. Tuy su i dài n
y ch c ngàn th c, nh mùa khô b ngang ch có n m ba th c, n mùa t m i có n c
nhi u. Hai bên su i, t th p, thì m a dào ng i ta gieo m , c y lúa. Vô trong, t cao lên
t chút, thì ng i ta làm r y, tr ng nh ng mía, mì, mè, u và t ngh , g ng.
Vô trong n a, t cao h n, thì ng i ta l p v n tr ng nh ng s u riêng, trái s a, chanh, mít,
tiêu, cau. Phía sau v n thì là r ng, l x nh ng sao, s n, d u, gõ, b ng l ng, tr c, ch còn
ng c m, ch ã có ch . Ph n nhi u ch
t chi m t d i ru ng lên t i trên r ng. L i m i
t u có ng i ta tr ng t a, ai xa thì c t tr i, ai t i ó thì c t nhà, có nhà tranh mà
ng có tr i ngói. Ng i xe bò i c c k ch theo mé r ng hay qua ám r y! m t ngó khoai mía
xanh t i, cây c i ch n ch , tai nghe gà r ng gáy, cu ...
t Ðóa Hoa Rng 1 www.hobieuchanh.com
t óa hoa rng
 Biu Chánh
ng nh chi trong chn c hng c my tun, tôi lóng nghe ô thành ã yên
nh, không có phi c oanh tc n ving na. Tôi tò mò tr v Sài Gòn. Nào dè mi vc
vài ngày thì còi báo ng thi rân na, có ba báo ng ti hai ln. Ngi ta lo tn c. Tôi
ngao ngán nên cng chy nh thn h. Mà ln ny, tôi theo mt ông bn chy lên mit trên,
tìm ni cao ráo u nhàn ng dung thân dng trí.
Tôi lên Bn Súc.
n ây tôi lin nh cái tht vn êm m kín áo, mà nm trc tôi ã thày lay t v trong
t b tiu thuyt ca tôi, cái tht vn nc nng thi v, chan cha thng yêu, ni tóc xe t
cho cp nam n thanh niên là cu Phúc vi cô Lý, mt ti cu, mt ti tân nhng hai tâm hn
ng ng, tng hip.
a sau tôi i xem li tht vn ny, xem coi Thn ái tình n ng h Phúc vi Lý hay
không. Miu ái tình vn còn s s, mi nc trong vn còn ro re, ting n ve vn còn inh i,
duy thiu Phúc vi Lý. Ngi ta nói cp tri âm ny ã vô ng Long my ba rày, vô kim
ch mà gây thêm mt cái ái nh th nhì na.
ng Long... Tôi bit ri, ch Phúc khn t  trng tiêu, trng ngh, tôi ã có nói trong
quyn „Ái tình miu“. Tôi quyt i, i tìm Phúc vi Lý, mà cng i xem quang cnh ng
Long. Mt ông bn mn chic xe bò mà ch tôi i ng xa n nm ngàn thc, i b
không tin. i ng Long mà ông bn tôi không chu i theo lá Kim Lâm, li bt i dc
theo mé bng, nói i ngã ó tôi mi c thng thc  cnh rng, vn, bng, sui.
i xa, c Nguyn Công Tr nm câu „i trâu êm hn ci nga, hôm nay, tôi li thy
Ngi xe bò khe hn ngi xe hi. Ngi xe bò khi lt té mà nó còn gây trong lòng tôi mt
m hng nng nàn d k. Ti sao cm hng? Ti gp cái ngun. Sui Xinô bt t trên tng
cao, xa lm, phía trong Cà Tong na kìa, quanh co chy ra sông Sài Gòn. Tuy sui dài n
y chc ngàn thc, nh mùa khô b ngang ch có nm ba thc, n mùa t mi có nc
nhiu. Hai bên sui, t thp, thì ma dào ngi ta gieo m, cy lúa. Vô trong, t cao lên
t chút, tngi ta làm ry, trng nhng mía, mì, mè, u và t ngh, gng.
Vô trong na, t cao hn, thì ngi ta lp vn trng nhng su riêng, trái sa, chanh, t,
tiêu, cau. Phía sau vn trng, l x nhng sao, sn, du, gõ, bng lng, trc, ch n
ng cm, chã có ch. Phn nhiu cht chim t di rung lên ti trên rng. Li mi
t u có ngi ta trng ta, ai xa thì ct tri, ai ti ó thì ct nhà, có nhà tranh mà
ng có tri ngói. Ngi xe bò i cc kch theo mé rng hay qua ám ry! mt ngó khoai mía
xanh ti, cây ci chn ch, tai nghe gà rng gáy, cu t kêu, quan cnh an tnh làm cho tôi
ngn ng, quên ht các rn rc th thành, mà cng quên ht các ni chìm ca th s, tâm
n bt say sa vi thú lâm viên khe khon, vi thói thôn quê thit thà.
Vô ti ng Long, gp lá Kim Lâm, tôi hi thm Phúc và Lý. Ngi ta nói cách vài ba
trc có thy i qua, i thng vô phía trong. Tôi i theo, i mt i rt xa, mà tìm không gp.
Nghu rng thm, sui di,
Bóng chim tâm cá, hi ai bây gi.
n tôi mi khuyên tôi ng theo na, r ghé mt tri quen xin nc trà qu bt mà ung ri
tr v. Ông Ba Lung, tri ny, ông mng r và dng nhây ít ngi nên ông khao khát
nói chuyn, bi vy ông tip rc chúng tôi rt ân cn, ông nu nc pha tãi chúng tôi ri
Một đóa hoa rừng (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một đóa hoa rừng (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Một đóa hoa rừng (Hồ Biểu Chánh) 9 10 107