Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ Văn

Được đăng lên bởi ngocratngu
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 1 lần
"¤n tËp, cñng cè kiÕn thøc ph©n m«n V¨n häc líp 9"

«n tËp, Cñng cè kiÕn thøc
ph©n m«n V¨n häc líp 9

A. §Æt vÊn ®Ò
Ng÷ v¨n lµ mét trong 3 m«n häc quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ k× thi tuyÓn sinh vµo THPT
®èi víi c¸c em häc sinh tham dù k× thi nµy. Trong ®ã, ph©n m«n V¨n häc ®ãng vai
trß hÕt søc quan träng. Bëi cÊu tróc cña ®Ò thi m«n Ng÷ v¨n vµo líp 10 THPT hiÖn
nay thêng cã ba phÇn:
PhÇn I. TiÕng ViÖt (2 ®iÓm).
PhÇn II. ViÕt mét bµi v¨n thuyÕt minh ng¾n hoÆc mét v¨n b¶n nghÞ luËn
x· héi kho¶ng 300 tõ (3®iÓm).
PhÇn III. Tù luËn V¨n häc (5 ®iÓm).
§Ó hoµn thµnh bµi thi, häc sinh chñ yÕu ph¶i vËn dông kiÕn thøc ph©n m«n V¨n
häc ®Ó lµm. Ngay c¶ c©u hái phÇn TiÕng ViÖt, phÇn lín ng÷ liÖu ®Òu ®îc trÝch tõ c¸c
v¨n b¶n ®· ®îc häc trong ch¬ng tr×nh, kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n ®ã sÏ gióp c¸c em lµm
tèt h¬n nh÷ng yªu cÇu cña bµi tËp.
Qua thùc tÕ häc sinh thùc hµnh viÕt c¸c bµi v¨n nghÞ luËn v¨n häc, ®Æc biÖt lµ
qua c¸c k× kiÓm tra thi cö, c¸c em thêng béc lé mét sè h¹n chÕ c¶ vÒ kiÕn thøc vµ kÜ
n¨ng lµm bµi. VÝ dô:
1. VÒ kiÕn thøc:
- Kh«ng nhí chÝnh x¸c hoµn c¶nh s¸ng t¸c, néi dung, gi¸ trÞ cña t¸c phÈm
- LÉn kiÕn thøc gi÷a c¸c t¸c gi¶, ®Æc ®iÓm c¸c nh©n vËt …
- Kh«ng thuéc dÉn chøng
- ViÕt sai tªn t¸c phÈm hay tªn ®o¹n trÝch
2. VÒ kÜ n¨ng:
- Kh«ng ®äc kÜ ®Ò ®Ó x¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò bµi tríc khi lµm dÉn ®Õn bµi viÕt
l¹c ®Ò, xa ®Ò, thiÕu ý hoÆc kh«ng ®óng träng t©m, thËm chÝ l¹c thÓ lo¹i …
VD: §Ò thi vµo líp 10 THPT n¨m 2009- 2010 yªu cÇu: ViÕt mét bµi v¨n
thuyÕt minh vÒ NguyÔn Du vµ t¸c phÈm TruyÖn KiÒu. Häc sinh lµm l¹c sang ph©n
tÝch gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña TruyÖn KiÒu.
- Kh«ng biÕt x¸c ®Þnh c¸c luËn ®iÓm, luËn cø
- Cha biÕt c¸ch dùng ®o¹n.
- DiÔn ®¹t lñng cñng.
- Ph©n bè thêi gian lµm bµi cha hîp lÝ: Dµnh qu¸ nhiÒu thêi gian cho c©u Ýt ®iÓm,
®Õn c©u cuèi (tù luËn V¨n häc) cßn qu¸ Ýt thêi gian.
- Lóng tóng, mÊt nhiÒu thêi gian cho viÖc viÕt më bµi…
VËy, lµm thÕ nµo ®Ó gióp häc sinh kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ trªn?
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn vµ kinh nghiÖm nhiÒu n¨m d¹y häc, «n luyÖn cho häc
sinh líp 9 thi vµo líp 10 THPT, t«i xin tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm cña m×nh th«ng
qua chuyªn ®Ò “ ¤n tËp, cñng cè kiÕn thøc ph©n m«n V¨n häc líp 9“.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm hai phÇn:
PhÇn I: Thèng kª c¸c v¨n b¶n trong ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n 9
PhÇn II: Ph¬ng ph¸p «n tËp, cñng cè kiÕn thøc
- Bíc 1: ¤n tËp cñng cè theo t¸c phÈm hoÆc t¸c gi¶
- Bíc 2: HÖ thèng kiÕn thøc tõng phÇn, tõng m¶ng, tõng chñ ®Ò …
- Bíc 3: Më réng, kh¾c s©u kiÕn thøc b»ng c¸c chuyªn ®Ò nhá.

B. néi dung chuyªn ®Ò
P...
"¤n tËp, cñng cè kiÕn thøc ph©n m«n V¨n häc líp 9"
«n tËp, Cñng cè kiÕn thøc
ph©n m«n V¨n häc líp 9
A. §Æt vÊn ®Ò
Ng÷ v¨n mét trong 3 m«n häc quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ thi tuyÓn sinh vµo THPT
®èi víi c¸c em häc sinh tham thi nµy. Trong ®ã, ph©n m«n V¨n häc ®ãng vai
trß hÕt søc quan träng. Bëi cÊu tróc cña ®Ò thi m«n Ng÷ v¨n vµo líp 10 THPT hiÖn
nay thêng cã ba phÇn:
PhÇn I. TiÕng ViÖt (2 ®iÓm).
PhÇn II. ViÕt mét bµi v¨n thuyÕt minh ng¾n hoÆc mét v¨n b¶n nghÞ luËn
x· héi kho¶ng 300 tõ (3®iÓm).
PhÇn III. Tù luËn V¨n häc (5 ®iÓm).
§Ó hoµn thµnh bµi thi, häc sinh chñ yÕu ph¶i vËn dông kiÕn thøc ph©n m«n V¨n
häc ®Ó lµm. Ngayc©u hái phÇn TiÕng ViÖt, phÇn lín ng÷ liÖu ®Òu ®îc trÝch tõ c¸c
v¨n b¶n ®· ®îc häc trong ch¬ng tr×nh, kiÕn thøc v¨n b¶n ®ã gióp c¸c em lµm
tèt h¬n nh÷ng yªu cÇu cña bµi tËp.
Qua thùc häc sinh thùc hµnh viÕt c¸c bµi v¨n nghÞ luËn v¨n häc, ®Æc biÖt
qua c¸c kiÓm tra thi cö, c¸c em thêng béc mét h¹n chÕ c¶ kiÕn thøc
n¨ng lµm bµi. VÝ dô:
1. VÒ kiÕn thøc:
- Kh«ng nhí chÝnh x¸c hoµn c¶nh s¸ng t¸c, néi dung, gi¸ trÞ cña t¸c phÈm
- LÉn kiÕn thøc gi÷a c¸c t¸c gi¶, ®Æc ®iÓm c¸c nh©n vËt …
- Kh«ng thuéc dÉn chøng
- ViÕt sai tªn t¸c phÈm hay tªn ®o¹n trÝch
2. VÒ kÜ n¨ng:
- Kh«ng ®äc kÜ ®Ò ®Ó x¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò bµi tríc khi lµm dÉn ®Õn bµi viÕt
l¹c ®Ò, xa ®Ò, thiÕu ý hoÆc kh«ng ®óng träng t©m, thËm chÝ l¹c thÓ lo¹i …
VD: §Ò thi vµo líp 10 THPT n¨m 2009- 2010 yªu cÇu: ViÕt mét bµi v¨n
thuyÕt minh NguyÔn Du t¸c phÈm TruyÖn KiÒu. Häc sinh lµm l¹c sang ph©n
tÝch gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña TruyÖn KiÒu.
- Kh«ng biÕt x¸c ®Þnh c¸c luËn ®iÓm, luËn cø
- Cha biÕt c¸ch dùng ®o¹n.
- DiÔn ®¹t lñng cñng.
- Ph©n bè thêi gian lµm bµi cha hîp lÝ: Dµnh qu¸ nhiÒu thêi gian cho c©u Ýt ®iÓm,
®Õn c©u cuèi (tù luËn V¨n häc) cßn qu¸ Ýt thêi gian.
- Lóng tóng, mÊt nhiÒu thêi gian cho viÖc viÕt më bµi…
VËy, lµm thÕ nµo ®Ó gióp häc sinh kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ trªn?
XuÊt ph¸t thùc trªn kinh nghiÖm nhiÒu n¨m d¹y häc, «n luyÖn cho häc
sinh líp 9 thi vµo líp 10 THPT, t«i xin tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm cña m×nh th«ng
qua chuyªn ®Ò “ ¤n tËp, cñng cè kiÕn thøc ph©n m«n V¨n häc líp 9“.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm hai phÇn:
PhÇn I: Thèng kª c¸c v¨n b¶n trong ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n 9
PhÇn II: Ph¬ng ph¸p «n tËp, cñng cè kiÕn thøc
- Bíc 1: ¤n tËp cñng cè theo t¸c phÈm hoÆc t¸c gi¶
- Bíc 2: HÖ thèng kiÕn thøc tõng phÇn, tõng m¶ng, tõng chñ ®Ò …
- Bíc 3: Më réng, kh¾c s©u kiÕn thøc b»ng c¸c chuyªn ®Ò nhá.
B. néi dung chuyªn ®Ò
PhÇn I: thèng kª c¸c v¨n b¶n
( Theo giới hạn chương trình ôn thi của SỞ GIÁO DỤC qua các năm)
I. V¨n häc ViÖt Nam:
1. V¨n häc trung ®¹i (Theo tr×nh tù thêi gian s¸ng t¸c)
- ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng (NguyÔn D÷)
- Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ (Ng« gia v¨n ph¸i)
- 1 -
Ngữ Văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ Văn - Người đăng: ngocratngu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Ngữ Văn 9 10 554