Ktl-icon-tai-lieu

ngữ văn 8

Được đăng lên bởi Lê Xuân Đại Hiệp
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
Tiết 1

TÔI ĐI HỌC

(Thanh Tịnh)

I.MỤC TI£U CẦN ĐẠT: Giúp HS:
- Cảm nhận được tâm trạng, cảm giác của nhân vật tôi trong buổi tựu trường đầu tiên
trong một đoạn trích truyện có sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
1.KiÕn thøc
- Cèt truyÖn ,nh©n vËt ,sù kiÖn trong ®o¹n trÝch t«i ®i häc
- NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ trÎ nhá ë tuæi ®Õn trêng trong mét v¨n b¶n tù sù qua ngßi
bót cña thanh TÞnh
2.Tư tưởng .
- Ý thức được việc học tập của m×nh qua bản
3.Kĩ năng :
- Rèn kĩ năng đọc - hiÓu ®o¹n trÝch tù sù cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.
-Tr×nh bµy nh÷ng suy nghÜ ,t×nh c¶m vÒ mét sù viÖc trong cuéc sèng cña b¶n th©n.
II.CHUẨN BỊ
1. GV: Giáo án, SGK, SGV,
2. HS: Soạn bài theo câu hỏi SGK
I.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. æn ®Þnh tæ chøc: (1p)
2.Kiểm tra bài cũ : (4p)
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3.Bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung và ghi bảng

GV gäi 1 hS ®äc chó thÝch * SGK vµ
tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c
gi¶, t¸c phÈm
GV nhËn xÐt - bæ sung, chèt ý

I:Tác giả ,tác phẩm .(5’)
1.Tác giả:
Thanh Tịnh (1911 – 1988). Quê ở Huế. Ông là tác giả của nhiều tập truyện ngắn, tập
thơ như Quê mẹ, Đi từ giữa mùa sen …
Sáng tác của Thanh Tịnh đậm chất trữ tình,
đằm thắm, êm dịu.
2. Tác phẩm:
Được in trong tập Quê mẹ (XB 1941)
II. Tìm hiểu chung: (10p)
GV HD đọc giäng nhẹ nhàng, êm dịu, 1. Đọc
có cảm xúc. GV đọc mẫu – gọi HS đọc
– nhận xét
Gv gọi 1 hS đọc các chú thích
? VB trên thuộc thể loại nào?
2. Chú thích: 2,6,7
3. Thể loại: VB biểu cảm
Ta có thể chia vb’ này thành bao nhiêu 4.Bố cục : 5 phần
đoạn? ý lớn của mỗi đoạn?
- Từ đầu ....rộn rã: Khơi nguồn nổi nhớ
1

Hs suy nghĩ – trả lời
Gv nhận xét – bổ sung

- Tiếp.....trên ngọn núi: Tâm trạng của
“ Tôi”trên đường cùng mẹ tới trường
- Tiếp....trong các lớp: Tâm trạng của “Tôi”
khi đứng giữa sân trường, khi nhìn mọi
người, các bạn
- Tiếp....chút nào hết: Tâm trạng của”Tôi”
khi nghe gọi tên, rời mẹ vào lớp
- Còn lại:Tâm trạng của “ Tôi”khi ngồi trong
lớp, đón giờ học đầu tiên
III. Phân tích văn bản: (20p)
1. Hoàn cảnh sáng tác: (5p)
Vào cuối thu – “mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt
rè núp dưới nón mẹ .. lòng tôi lại tưng bừng
rộn rã.”
Cảnh thiên nhiên: lá rụng nhiều, mây bàng
bạc.
- Cảnh sinh hoạt: mấy em bé đến trường.
- Do có sự liên tưởng tương đồng tự nhiên
giữa hiện tại và quá khứ.
- Nao nức, mơn man, tưng bừng, rộn rã.

Tìm hiểu đoạn 1
(?) Những kỉ niệm của buổi tựu trường
đầu tiên trong đời được n.v Tôi nhớ lại
vào thời điểm nào?
(?) Thời điểm này cảnh thiên nhiên,
cảnh sinh hoạt ntn?...
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
Ti t 1ế TÔI I H CĐ
(Thanh T nh)
I.MỤC TI£U CẦN ĐẠT: Giúp HS:
- Cảm nhận được tâm trạng, cảm giác của nhân vật tôi trong buổi tựu trường đầu tiên
trong một đoạn trích truyện có sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
1.KiÕn thøc
- Cèt truyÖn ,nh©n vËt ,sù kiÖn trong ®o¹n trÝch t«i ®i häc
- NghÖ thuËt miªu t©m trÎ nhá ë tuæi ®Õn trêng trong mét v¨n b¶n qua ngßi
bót cña thanh TÞnh
2.Tư tưởng .
- Ý thức được việc học tập của m×nh qua bản
3.Kĩ năng :
- Rèn kĩ năng đọc - hiÓu ®o¹n trÝch tù sù cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.
-Tr×nh bµy nh÷ng suy nghÜ ,t×nh c¶m vÒ mét sù viÖc trong cuéc sèng cña b¶n th©n.
II.CHUẨN BỊ
1. GV: Giáo án, SGK, SGV,
2. HS: Soạn bài theo câu hỏi SGK
I.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. æn ®Þnh tæ chøc: (1p)
2.Kiểm tra bài cũ : (4p)
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3.Bài mới:
Hoạt động của GV và HS Nội dung và ghi bảng
GV gäi 1 hS ®äc chó thÝch * SGK vµ
tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c
gi¶, t¸c phÈm
GV nhËn xÐt - bæ sung, chèt ý
GV HD đọc giäng nh nhàng, êm dịu,
cảm xúc. GV đọc mẫu gọi HS đọc
– nhận xét
Gv gọi 1 hS đọc các chú thích
? VB trên thuộc thể loại nào?
Ta thể chia vb’ này thành bao nhiêu
đoạn? ý lớn của mỗi đoạn?
I:Tác giả ,tác phẩm .(5’)
1.Tác giả:
Thanh Tịnh (1911 1988). Quê Huế. -
Ông tác giả của nhiều tập truyện ngắn, tập
thơ như Quê mẹ, Đi từ giữa mùa sen …
Sáng tác của Thanh Tịnh đậm chất trữ tình,
đằm thắm, êm dịu.
2. Tác phẩm:
Được in trong tập Quê mẹ (XB 1941)
II. Tìm hiểu chung: (10p)
1. Đọc
2. Chú thích: 2,6,7
3. Thể loại: VB biểu cảm
4.Bố cục : 5 phần
- Từ đầu ....rộn rã: Khơi nguồn nổi nhớ
1
ngữ văn 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngữ văn 8 - Người đăng: Lê Xuân Đại Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
ngữ văn 8 9 10 578