Ktl-icon-tai-lieu

Nguyễn Trãi

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến Dũng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Trãi là một nhà thơ kiệt xuất của dân tộc, danh nhân văn hóa thế gi ới, m ột ng ười anh
hùng với lí tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân
Ông để lại cho đời sau nhiều tác phẩm có giá trị lớn.Nếu như “Bình Ngô đại cáo” c ủa ông mang
đầy nhiệt huyết, lòng tự tôn dân tộc thì bài thơ “Cảnh ngày hè” là một b ức tranh v ề v ẻ đẹp
tâm hồn của Nguyễn Trãi.Bài thơ mang thể lọai thất ngôn xen lục ngôn_ 1 s ự sáng t ạo c ủa
riêng Nguyễn Trãi.Qua bài thơ ta cảm nhận dc tư tưởng, tình c ảm yêu đời, yêu thiên nhiên và
ước vọng cao đẹp cũa Nguyễn Trãi.
‘’Rồi hóng mát thưở ngày trường,
……..
Dân giàu đủ khắp đòi phương.’’
Bài thơ dc sáng tác khi Nguyễn Trãi về quê ở ẩn vì k dc vua tin tưởng
trọng dụng nữa.Đây là một hòan cảnh bất đắc chí, tác giả k muốn sống nh ư th ế nh ưng v ẫn c ứ
phải sống.Mở đầu bài thơ:
‘’Rồi hóng mát thưở ngày trường,’’
Câu thơ 6 chữ nhưng giới thiệu khá đầy đủ về thời gian, hòan cảnh, tâm trạng của nhà
thơ.Qua từ ‘’rồi’’, ‘’ ngày trường’’ ta thấy thật lạ, một người có tài đức như ông ,1 ng ười luôn
muốn đóng góp sức mình cho đất nước thêm giàu mạnh ,phát tri ển thế mà giờ đây l ại ph ải
sống nhàn rỗi trong những ngày dài như thế.Quả là bất công.Câu th ơ mang nh ịp 1/2/3 k ết
hợp với thanh bằng cuối câu cho ta cảm giác nghe như tiếng th ở dài nh ưg không gi ống l ới than
thở.Qua câu thơ đầu tiên ta thấy tâm hồn nhà thơ luôn rộng mở để đón nh ận thiên nhiên và
cuộc sống xung quanh.
Ba câu thơ tiếp theo cho ta cảm nhận dc vẻ đẹp rực rỡ của bức tranh thiên nhiên tràn đầy s ức
sống:
‘’Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.
Thạch lựu hương còn phun thức đỏ,
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.’’
Bức tranh cảnh ngày hè được tác giả vẽ lên thật rực rỡ và t ươi đẹp v ới nhiều màu s ắc. Đó là
màu xanh của cây hòe, màu đỏ của hoa lựu, màu hồng của hoa sen, màu vàng lung linh c ủa
ánh nắng chiều. Mọi vật sinh sôi, nảy nở, vươn dậy 1 cách nhanh chóng T ất c ả hòa quy ện l ại
với nhau tạo nên cảnh vật đặc trưng của mùa hè.Nhịp thơ ¾ công v ới t ừ c ổ ‘’ th ức’’, t ừ ‘’ti ễn’’,
động từ mạnh ‘’phun’’góp phần làm cảnh vật nổi bật hơn.Cách miêu tả t ừ g ần đến xa b ằng
nhiều giác quan, màu sắc sinh động, hài hòa kết h ợp với các động t ừ m ạnh, t ừ láy để tái hi ện
bức tranh thiên nhiên mùa hè sinh độg, đáng yêu,c ăng tràn nh ựa s ống,d ường nh ư v ạn v ật đều
khoe sắc, tỏa hương.Chắc hẳn phải là 1 người yêu thiên nhiên, có tâm h ồn tinh t ế nh ạy c ảm
thì Nguyễn Trãi mới viết dc những vần thơ sinh đông và sâu sắc đến nh ư v ậy.
Hai câu thơ tiếp theo giúp ta hình dung ...
Nguy n Trãi là m t nhà th ki t xu t c a dân t c, danh nhân v n hóa th gi i, m t ng i anh ơ ă ế ườ
hùng v i lí t ng nhân ngh a, yêu n c, th ng dân ưở ĩ ướ ươ
Ông l i cho i sau nhi u tác ph m có giá tr l n.N u nh “Bình Ngô i cáo” c a ông mangđể ạ đờ ị ớ ế ư đạ
y nhi t huy t, lòng t tôn dân t c thì bài th “C nh ngày hè” là m t b c tranh v v p đầ ế ơ đẹ
tâm h n c a Nguy n Trãi.Bài th mang th l ai th t ngôn xen l c ngôn_ 1 s sáng t o c a ơ ể ọ
riêng Nguy n Trãi.Qua bài th ta c m nh n dc t t ng, tình c m yêu i, yêu thiên nhiên và ơ ư ưở đờ
c v ng cao p c a Nguy n Trãi.ướ đẹ ũ
‘’R i hóng mát th ngày tr ng, ưở ườ
……..
Dân giàu kh p òi ph ng.đủ đ ươ
Bài th dc sáng tác khi Nguy n Trãi v quê n vì k dc vua tin t ngơ ưở
tr ng d ng n a. ây là m t hòan c nh b t c chí, tác gi k mu n s ng nh th nh ng v n c Đ đắ ư ế ư
ph i s ng.M u bài th : đ ơ
‘’R i hóng mát th ngày tr ng, ưở ườ
Câu th 6 ch nh ng gi i thi u khá y v th i gian, hòan c nh, tâm tr ng c a nhà ơ ư đầ đủ
th .Qua t ‘’r i’’, ‘’ ngày tr ng’’ ta th y th t l , m t ng i có tài c nh ông ,1 ng i luôn ơ ườ ườ đứ ư ườ
mu n óng góp s c mình cho t n c thêm giàu m nh ,phát tri n th mà gi ây l i ph i đ đấ ướ ế đ
s ng nhàn r i trong nh ng ngày dài nh th .Qu là b t công.Câu th mang nh p 1/2/3 k t ư ế ơ ế
h p v i thanh b ng cu i câu cho ta c m giác nghe nh ti ng th dài nh g không gi ng l i than ư ế ư
th .Qua câu th u tiên ta th y tâm h n nhà th luôn r ng m ón nh n thiên nhiên và ơ đầ ơ để đ
cu c s ng xung quanh.
Ba câu th ti p theo cho ta c m nh n dc v p r c r c a b c tranh thiên nhiên tràn y s c ơ ế đẹ đầ
s ng:
‘’Hòe l c ùn ùn tán r p gi ng. đ đ ươ
Th ch l u h ng còn phun th c , ươ đỏ
H ng liên trì ã ti n mùi h ng. đ ươ
B c tranh c nh ngày hè c tác gi v lên th t r c r và t i p v i nhi u màu s c. ó là đượ ươ đẹ Đ
màu xanh c a cây hòe, màu c a hoa l u, màu h ng c a hoa sen, màu vàng lung linh c a đỏ
ánh n ng chi u. M i v t sinh sôi, n y n , v n d y 1 cách nhanh chóng T t c hòa quy n l i ươ
v i nhau t o nên c nh v t c tr ng c a mùa hè.Nh p th ¾ công v i t c ‘’ th c’’, t ‘’ti n’’, đặ ư ơ
ng t m nh ‘’phun’’góp ph n làm c nh v t n i b t h n.Cách miêu t t g n n xa b ng độ ơ đế
nhi u giác quan, màu s c sinh ng, hài hòa k t h p v i các ng t m nh, t láy tái hi n độ ế độ đ
b c tranh thiên nhiên mùa hè sinh g, áng yêu,c ng tràn nh a s ng,d ng nh v n v t u độ đ ă ườ ư đề
khoe s c, t a h ng.Ch c h n ph i là 1 ng i yêu thiên nhiên, có tâm h n tinh t nh y c m ươ ườ ế
thì Nguy n Trãi m i vi t dc nh ng v n th sinh ông và sâu s c n nh v y. ế ơ đ đế ư
Hai câu th ti p theo giúp ta hình dung dc v p thanh bình c a b c tranh cu c s ng con ơ ế đẹ
ng i:ườ
‘’Lao xao ch cá làng ng ph , ư
D ng d i c m ve l u t ch d ng. ươ
. Không ch c m nh n b ng th giác, tác gi còn c m nh n c nh v t b ng thính giác Ông th y
âm thanh “lao xao” c a làng chài, “d ng d i” c a ti ng ve. B c tranh c nh ngày hè ã tr nên ế đ
sinh ng h n, c s c h n v i âm thanh. M c dù khung c nh mà tác gi miêu t là cu i ngày,độ ơ đ ơ
khi m t tr i l n nh ng m i v t v n tràn y s c s ng v i nh ng t láy “lao xao”, “d ng d i”. ư đầ
Ta th y dc c nh v t th t yên vui, thanh bình.Ph i là 1 ng` thi t tha yêu cu c s ng, g n bó v i ế
cu c s ng, Nguy n Trãi m i c m nh n dc nh ng âm thanh i th ng nh v y. đ ườ ư
Hai câu th cu i th hi n ni m khát khao cao p c a tác gi mu n c ng hi n s c mình cho ơ đẹ ế
quê h ng, t n c:ươ đấ ướ
‘’D có Ngu c m àn m t ti ng, đ ế
Dân giàu kh p òi ph ng.đủ đ ươ
Câu cu i 6 ch ng n g n, nh p 3/3 âm h ng m nh m th hi n s d n nén c m xúc c a c ưở
bài. áng l sau khi ánh th ng quân Minh thì ph i b t tay vào vi c xây d ng cu c s ng m Đ đ
no, hp’ cho nhân dân nh ng Lê L i l i nghe l i xu n nh c a b n gian th n mà nghi ng nh ng ư
v quan ã có công giúp mình ngày x a.Dù k dc tr ng d ng nh ng Nguy n Trãi v n luôn au đ ư ư đ
u vì dân, dù n nh ng ông v n luôn ngh cho dân cho n c. Chính vì v y, ông c mong đầ ư ĩ ướ ướ
mình có cây àn c a vua Ngu Thu n. V i cây àn ó, Nguy n Trãi có th mang t i cu c s ng đ đ đ
m no, h nh phúc cho nhân dân và t n c.Trong tâm trí c a ông luôn có khát khao em tài đấ ướ đ
trí c a mình th c hành t t ng nhân ngh a yêu n c th ng dân. đễ ư ưở ĩ ướ ươ
Qua b c tranh mùa hè vui t i tràn y s c s ng tác gi ã g i g m lòng yêu m n quê h ng ươ đ đ ế ươ
t n c, hòai bão giúp dân xây d ng i s ng m no, h nh phúc.Qua bài th v p tâm h nđấ ướ đờ ơ đ
Nguyễn Trãi - Trang 2
Nguyễn Trãi - Người đăng: Nguyễn Tiến Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nguyễn Trãi 9 10 620