Ktl-icon-tai-lieu

Nhật kí Đặng Thùy Trâm

Được đăng lên bởi Doãn Hoàng Long
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 3350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

Vương Trí Nhàn

Nhật Ký Đặng Thùy Trâm
Lời tác giả

Bác Sĩ Đặng Thuỳ Trâm (1942-1970)
(hình cuả vietbao.vn)

Liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942, trong
1

Nhật Ký Đặng Thùy Trâm – Vương Trí Nhàn – 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

một gia đình trí thức. Bố là bác sĩ ngoại khoa Đặng Ngọc Khuê, mẹ là
dƣợc sĩ Doãn Ngọc Trâm – Nguyên giảng viên trƣờng Đại học Dƣợc khoa
Hà Nội.
Tốt nghiệp trƣờng Đại học Y khoa Hà Nội năm 1966, Thuỳ Trâm xung
phong vào công tác ở chiến trƣờng B. Sau ba tháng hành quân từ miền
Bắc, tháng 3 năm 1967 chị vào đến Quảng Ngãi và đƣợc phân công về phụ
trách bệnh viện huyện Đức Phổ, một bệnh viện dân y nhƣng chủ yếu điều
trị cho các thƣơng bệnh binh.
Chị đƣợc kết nạp Đảng ngày 27 tháng 9 năm 1968.
Ngày 22 tháng 6 năm 1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ
về đồng bằng, chị bị địch phục kích và hy sinh anh dũng lúc mới chƣa đầy
28 tuổi đời, 2 tuổi Đảng và 3 năm tuổi nghề.
Hài cốt của chị đƣợc đồng bào địa phƣơng an táng tại nơi chị ngã xuống và
luôn hƣơng khói. Sau giải phóng, chị đƣợc gia đình và đồng đội đƣa về
nghĩa trang Liệt sĩ xả Phổ Cƣờng. Năm 1990, gia đình đã đƣa chị về yên
nghĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Xuân Phƣơng, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai cuốn nhật ký của Liệt sĩ Đặng Thuỳ
Trâm ghi trong những ngày ở chiến trƣờng. Bản thân hai cuốn nhật ký này
cũng có một số phận kỳ lạ: chúng rơi vào tay những con ngƣời có lƣơng tri
bên kia chiến tuyến, đƣợc họ giữ gìn và tìm mọi cách để đƣa về cho gia
đình chị. Sau hơn một phần ba thế kỷ lƣu lạc, đúng vào dịp kỷ niệm 30
năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nƣớc (30.4.2005), nó đã trở
về với gia đình liệt sĩ. Hiện cuốn nhật ký đƣợc lƣu giữ tại Viện Lƣu trữ về
Việt Nam ở Lubbock, Texas, Mỹ.
2

Nhật Ký Đặng Thùy Trâm – Vương Trí Nhàn – 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

Trong quá trình biên soạn và chỉnh lý, chúng tôi cố gắng tôn trọng nguyên
bản câu văn cũng nhƣ những thói quen dùng từ và ngữ pháp của tác giả chỉ sửa lại một số từ địa phƣơng hoặc lƣợc bớt những từ trùng lặp. Chúng
tôi cũng chú giải một số điểm cần thiết để bạn đọc có thể hiểu hơn hoàn
cảnh cũng nhƣ lịch sử và bản thân tác giả.
Ngoài ra, trong phần ảnh tƣ liệu, đƣợc phép của những ngƣời có liên quan,
chúng tôi có sử dụng những bức ảnh trong album gia đình, ảnh chụp ở
Quảng Ngãi trong những năm 1969 – 1970 do Frederic Whitehurst cung
cấp và một số bức ảnh do liệt sĩ Nguyễn Văn Gi...
Nhóm mng Việt Nam Văn Hiến
1
Nhật Ký Đặng Thùy Trâm Vương Trí Nhàn – www.vietnamvanhien.net
Vương Trí Nhàn
Nhật Ký Đặng Thùy Trâm
Lời tác giả
Bác Sĩ Đặng Thu Trâm (1942-1970)
(hình cu vietbao.vn)
Liệt - bác Đặng Thuỳ Trâm sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942, trong
Nhật kí Đặng Thùy Trâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhật kí Đặng Thùy Trâm - Người đăng: Doãn Hoàng Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Nhật kí Đặng Thùy Trâm 9 10 144