Ktl-icon-tai-lieu

Nhật ký vũ trụ của Ion lặng lẽ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ

NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ
CUÃA ION LÙÅNG LEÄ
Truyïån khoa hoåc viïîn tûúãng

Nhaâ xuêët baãn khoa hoåc vaâ kyä thuêåt

http://ebooks.vdcmedia.com

1

XTANIXLAP LEM

2

MUÅC LUÅC

LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .................................................................................................................... 3
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU................................................................................................................................. 5
CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ BAÃY ..................................................................................................... 7
CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ MÛÚÂI HAI ........................................................................................ 28
CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ MÛÚÂI BÖËN....................................................................................... 39
CUÖÅC PHIÏU LÛU THÛÁ HAI MÛÚI LÙM .............................................................................. 81
HAÄY CÛÁU LÊËY VUÄ TRUÅ BÛÁC THÛ NGOÃ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ.............................................. 99

http://ebooks.vdcmedia.com

NHÊÅT KYÁ VUÄ TRUÅ CUÃA ION LÙÅNG LEÄ

3

LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN

Tiïëp theo caác têåp saách Cuöåc thûã thaách trñ tuïå, Thûåc nghiïåm
cuöëi cuâng, Maáy thúâi gian, chuáng töi giúái thiïåu vúái baån àoåc taác phêím
Nhêåt kyá vuä truå cuãa Ion Lùång Leä cuãa Xtanixlap Lem, nhaâ vùn Ba
Lan chuyïn viïët truyïån tûúãng tûúång khoa hoåc nöíi tiïëng thïë giúái.
Cuäng nhû caác taác phêím chñnh khaác cuãa Lem - Àõa àaâng,
Soliaris, Bêët khaã chiïën thùæng..., Nhêåt kyá vuä truå cuãa Ion Lùång Leä àïì
cêåp àïën nhûäng vêën àïì cêëp thiïët cuãa thúâi àaåi chuáng ta, thöng qua
caác dûå àoaán khoa hoåc taáo baåo vaâ nöåi dung triïët lyá sêu sùæc. Tuy
nhiïn, vïì hònh thûác, Nhêåt kyá vuä truå cuãa Ion Lùång Leä laâ möåt taác
phêím hïët sûác àöåc àaáo, àûúåc viïët theo thïí du kyá, vûâa mang yïëu töë
haâi, vûâa mang yïëu töë viïîn tûúãng khoa hoåc. Bùçng trñ tûúãng tûúång vö
cuâng phong phuá, dûåa trïn cú súã nhûäng hiïíu biïët vïì khoa hoåc kyä
thuêåt vaâ vùn hoáa xaä höåi hiïån taåi, taác giaã dêîn dùæt chuáng ta theo caác
chuyïën bay cuãa Ion Lùång Leä àïën vúái caác nïìn vùn minh khaác nhau
trong vuä truå. Laâ saãn phêím cuãa trñ tûúãng tûúång khöng biïët àêu laâ
cuâng cuãa taác giaã, caác thïë giúái àûúåc phaãn aánh àoá thêåt muön maâu
muön veã, thêåm chñ coân coá veã khoá chêëp nhêån nûäa, nhûng suy cho
cuâng thò àoá àïìu laâ nhûäng hïå quy chiïëu giuáp chuáng ta...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhật ký vũ trụ của Ion lặng lẽ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Nhật ký vũ trụ của Ion lặng lẽ 9 10 98